Partij van de Arbeid

Den Haag, 11 maart 2004

Vervolgvragen van de leden Eijsink, Van Heemst en Albayrak (allen PvdA) aan de ministers van Justitie en van Defensie*

1. Is voorafgaand aan het proefprogramma voor Sky Marshals, naast het overleg met de Bevelhebber van de Koninklijke Marechaussee, door Justitie ook vooroverleg gepleegd met de politieke en/of ambtelijke top van Defensie? Zo ja, wanneer en hoe?

2. a. Is het proefprogramma afgerond?

b. Wat zijn de resultaten?

c. Welk vervolg heeft het proefprogramma gekregen?

3. Kan de Kamer over de inhoud van het programma, het aantal deelnemers, de resultaten van specifieke veiligheidsanalyses en andere zaken, waarover vanwege het vertrouwelijke karakter geen mededelingen worden gedaan, vertrouwelijk geïnformeerd worden?

4. Kan een specificatie gegeven worden van de beoogde verdeling van de kosten van de inzet van marshals tussen de sector en de betrokken departementen?

5 Kan alsnog (een ondubbelzinnig) antwoord gegeven worden op de vraag of het hier een uitbreiding van taken en/of bevoegdheden betreft van de marechaussee?

6. Op welke termijn is een besluit over de structurele inzet van Sky Marshals te verwachten?

7. Heeft de Europese Commissie op enigerlei wijze kenbaar gemaakt initiatieven voor regelgeving op dit terrein te overwegen? Zo ja, welke?

8. In hoeverre leggen de Politiewet 1993, de betreffende Ambtsinstructie dan wel internationale verdragen (geografische en/of juridische) beperkingen op aan het optreden van Kmar personeel buiten het Nederlands grondgebied? Op welke wijze wordt dat voor deze inzet ondervangen?

9. Worden voor de inzet van Sky Marshals:

a. Wetswijziging(en) noodzakelijk geacht;

b. Wetswijziging(en) voorbereid;

c. Internationale verdragen en/of protocollen noodzakelijk geacht; en/of

d. Internationale verdragen en/of protocollen voorbereid?

10. Moet uit de constructieve samenwerking met o.a. de KLM om te komen tot een protocol t.b.v. de inzet van Sky Marshals, worden afgeleid dat de KLM de terughoudende opstelling weer heeft laten varen?

11. Wat is de formele opstelling van de KLM in deze op dit moment?

* Deze vragen dienen als vervolg op de beantwoorde schriftelijke vragen van de leden

Eijsink, Van Heemst en Albayrak (Aanhangsel Handelingen 2003-2004, nr. 770) en

van het lid Vos (Aanhangsel Handelingen 2003-2004, nr. 767).


---
Tweede Kamer der Staten-Generaal www.tweedekamer.nl

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.