Gemeente Loppersum

Gemeentelijke mededelingen 11 maart 2004 (extra)
Nieuws > 2004 >
MEDEDELINGEN GEMEENTE LOPPERSUM

GEPLAATST OMMELANDER COURANT 11 MAART 2004 In de gemeentelijke advertentie komt het volgende onderwerp aan de orde. Vanwege verplichte publicatie van het onderwerp in de Staatscourant wordt deze mededeling gelijktijdig bekend gemaakt.

VESTIGING VOORKEURSRECHT GEMEENTE

Burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum maken op grond van artikel 4, eerste lid van de Wet voorkeursrecht gemeenten bekend dat zij krachtens het bepaalde in artikel 8a van de Wet voorkeursrecht gemeenten op 9 maart 2004 hebben besloten de raad een tweetal voorstellen te doen om, krachtens artikel 8 van de Wet voorkeursrecht gemeenten, ·gronden die zijn gelegen in het uitleggebied te Middelstum, globaal omsloten door het Boterdiep, Westerwijtwerdermaar, Huizingermaar, Tolweg en de dorpsrand van Middelstum en ·de gronden die zijn gelegen in het uitleggebied te Loppersum, globaal omsloten door de Loppersumse Wijmers, Zwarte Laan, Kwekersweg en de dorpsrand van Loppersum aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn.De besluiten van burgemeester en wethouders liggen samen met de voorstellen en verdere bijlagen, bevattende de kadastrale kaarten en lijsten met daarop aangewezen percelen en de overige relevante gegevens, met ingang van 11 maart 2004 in het gemeentehuis te Middelstum, afdeling VROM, Concordiaplein 4 te Middelstum, voor een ieder kosteloos ter inzage.De voorstellen van burgemeester en wethouders treden in werking met ingang van 12 maart 2004, zijnde één dag na publicatie in de Staatscourant.Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan elke belanghebbende gedurende zes weken, met ingang van 12 maart 2004 een bezwaarschrift indienen tegen de besluiten van het college. In het bezwaarschrift moeten worden opgenomen, de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum, Postbus 25, 9919 ZG Loppersum. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u bovendien bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te Groningen, Postbus 781, 9700 AT Groningen, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.In de raadsvergadering van 22 maart 2004 zal de gemeenteraad van de gemeente Loppersum een besluit nemen over de voorlopige vestiging van het recht voor twee jaar. Zie daarvoor de raadsagenda bij agendapunt 14 en 15: Gemeenteraadsvergadering 22 maart 2004Loppersum, 11 maart 2004. Burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum. A. Rodenboog, burgemeester.
S. Woltjer, secretaris.