Gemeente Maassluis

Persberichten

29-3-2004

Inspraak Structuurvisie detailhandel Maassluis

In opdracht van de gemeente Maassluis is een Structuurvisie detailhandel 2004 opgesteld door het bureau BRO, adviseurs in ruimtelijke ordening, economie en milieu. In de periode van 5 april tot en met 2 mei 2004 ligt de Structuurvisie volgens de gemeentelijke Inspraakverordening voor alle belangstellenden ter inzage en kan iedereen zijn of haar mening over het rapport geven.

Op 15 januari van dit jaar is tijdens een speciaal voor ondernemers georganiseerde bijeenkomst over het Masterplan Koningshoek reeds een korte presentatie gegeven van de voorlopige resultaten van de Structuurvisie detailhandel/ dpo. Op dat moment was het rapport echter nog niet volledig. Nu is de rapportage in concept gereed en kan een ieder op de Structuurvisie detailhandel reageren.

5 april bijeenkomst in stadhuis
Op maandag 5 april 2004 wordt er in het stadhuis aan de Koningshoek een inspraakbijeenkomst over de Structuurvisie detailhandel 2004, ofwel het distributie planologisch onderzoek (dpo), georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst worden de resultaten van de Structuurvisie detailhandel gepresenteerd door de heer Jan Traats van het onderzoeksbureau BRO, de opsteller van het rapport, kunnen vragen worden gesteld en opmerkingen worden gemaakt. Voor de inspraakbijeenkomst op maandag 5 april zijn met nadruk de ondernemers in de binnenstad uitgenodigd, al zijn ondernemers uit andere delen van Maassluis vanzelfsprekend van harte welkom. De reden hiervoor is, dat naast de presentatie van en toelichting op de Structuurvisie detailhandel (dpo) ook de positie van de binnenstad nadrukkelijk aan de orde zal worden gesteld. Het rapport van BRO bevestigt dat de binnenstad meer moet inzetten op zijn specifieke en unieke kwaliteiten. Dat betekent meer gespecialiseerde winkels en een versterking van de ruimtelijke structuur van de binnenstad. De gemeente wil samen met de ondernemers van de binnenstad bekijken hoe dit bereikt kan worden en welke ondersteuning daarbij wellicht noodzakelijk of gewenst is. Ook daarover zal op 5 april gediscussieerd worden. De centrummanager de heer L. Leichtenberg wordt intensief betrokken bij de plan- en ideevorming voor de Binnenstad. Belangstellenden zijn van harte welkom in de Raadzaal van het stadhuis aan de Koningshoek, aanvang 20.00 uur.

Inloopbijeenkomst op 26 april 2004
Tijdens een inloopbijeenkomst op 26 april 2004 van 16.30 tot 18.30 uur in de burgerzaal in het stadhuis aan de Koningshoek, kunnen belangstellenden ook terecht met vragen en opmerkingen over de Structuurvisie detailhandel. De wethouders Keijzer, Groosman en De Visser zijn dan aanwezig om een toelichting te geven.

Aanleiding voor het laten uitvoeren van een distributie planologisch onderzoek in Maassluis, is het feit dat er voor verschillende winkelgebieden in Maassluis plannen zijn voor modernisering en verbetering. Te denken valt dan niet alleen aan de Koningshoek en de binnenstad, maar bijvoorbeeld ook aan het winkelcentrum in de Steendijkpolder en Palet. Hieruit ontstond de behoefte om een actueel en compleet inzicht te verkrijgen in de opbouw en samenstelling van het winkel- en voorzieningenaanbod in Maassluis als geheel en voor ieder winkelcentrum apart. De haalbaarheid van de plannen, de mogelijkheden voor uitbreiding van het winkelaanbod, de mogelijke effecten op de voorzieningenstructuur, de ontwikkelingsrichting per winkelgebied en de onderlinge samenhang zijn allemaal zaken die in het rapport aan de orde komen.

Inspraak
De Structuurvisie Detailhandel ligt tot en met 2 mei 2004 voor belangstellenden ter inzage in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Ook is de Structuurvisie op internet te raadplegen via www.maassluis.nl. De Maassluise winkeliers hebben of krijgen het rapport toegezonden.
Schriftelijke inspraakreacties kunnen voor 2 mei worden gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 55, 3140 AB Maassluis. Voor het indienen van een mondelinge reactie kan men tijdens kantooruren contact opnemen met de heer G.W.H te Selle van de afdeling ruimtelijke ordening en milieubeheer in het stadhuis, telefoon 5931796.
Alle inspraakreacties zullen worden verwerkt in een eindverslag van de inspraakprocedure. Uiteraard wordt dit verslag betrokken bij de verdere besluitvorming over de Structuurvisie detailhandel Maassluis 2004.