Gemeente Gilze en Rijen

PRESIDIUM

Openbare vergadering presidium
Datum: maandag 5 april 2004
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: vergaderkamer 2.11 gemeentehuis

Het presidium bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en de fractievoorzitters.
Het presidium stelt de concept-agenda voor de vergaderingen van de raad op
en beraadslaagt o.a. over de werkwijze van de raad.

Agenda

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen definitieve agenda.

3. Spreekrecht.

4. Verslag vergadering d.d. 19 februari 2004.
5. Concept-agenda voor de raadsvergadering d.d. 19 april 2004.
6. Concept-gedragscode voor bestuurders.

7. Voorbereiding politiek café d.d. 24 april 2004.
8. Rondvraag en sluiting.

De stukken liggen vanaf donderdag 1 april 2004 ter inzage bij de gemeentebalie in het gemeentehuis te Rijen en in de bibliotheek te Gilze.