Gemeente Maassluis

Persberichten

29-3-2004

Ontwerp Leefmilieuverordening binnenstad in inspraak

Van 5 april tot en met 3 mei 2004 ligt volgens artikel 10 van de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing de ontwerp Leefmilieuverordening Binnenstad Maassluis voor belangstellenden ter inzage. Tijdens deze inspraakperiode kan iedereen schriftelijk zienswijzen tegen het ontwerp kenbaar maken.

Een leefmilieuverordening (LMV) is een verordening op grond van de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing (WSDV) die tot doel heeft het woon- en leefklimaat in een bepaald gebied te beschermen. Een LMV kan worden gezien als een instrument op basis waarvan dreigende of reeds ingetreden achteruitgang van woon- en werkomstandigheden in bepaalde gebieden kan worden geweerd of gestuit. Hierbij moet niet alleen worden gedacht aan fysieke achteruitgang, maar ook aan het maatschappelijke verouderingsproces en aan economische en culturele aspecten. De LMV is een juridisch instrument dat geldt naast het bestemmingsplan. In de Maassluise Leefmilieuverordening staat heel direct aangegeven wat wel en wat niet mag in de Binnenstad. Een van de belangrijkste juridische maatregelen in deze verordening is het weren van functieveranderingen in de Binnenstad die: In het algemeen niet bijdragen aan het aantrekkelijk maken van de Binnenstad;
Niet publieksgericht zijn;
Niet bijdragen aan het bevorderen van het toerisme.

Het voorontwerp van de Leefmilieuverordening Binnenstad Maassluis heeft van 10 oktober tot 7 november 2003 ter inzage gelegen volgens de gemeentelijke Inspraakverordening. De reacties die tijdens deze vier weken zijn ingediend, zijn verwerkt in een eindverslag van de inspraakprocedure. Ook dit inspraakverslag wordt ter inzage gelegd in het informatiecentrum. Bovendien wordt het toegezonden aan iedereen die tijdens de inspraakperiode een reactie heeft ingediend. Naar aanleiding van de ingediende reacties is de ontwerp-Leefmilieuverordening op een aantal punten aangepast. Nu is het wederom vier weken lang, tot 3 mei, mogelijk om op het ontwerp te reageren.

De ontwerp-Leefmilieuverordening binnenstad Maassluis ligt voor belangstellenden ter inzage in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis aan de Koningshoek. Zienswijzen kunnen gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk worden ingediend bij de gemeenteraad van Maassluis, Postbus 55, 3140 AB MAASSLUIS.