GroenLinks Heerlen

Ten Esschen, 4-4-4

Geachte collegae,

Hieronder de conceptmoties die onze fractie heeft aangekondigd tijdens de laatste vergadering van de commissie SIG van 15 maart jl. De brief met vragen is nog niet beantwoord. Wellicht kan een tegemoetkomende beantwoording nog leiden tot wijziging van de moties.

Wij bieden de moties aan in concept. Ze zijn op de eerste plaats te kennisname en voor het bepalen van het standpunt van jullie fractie (geldt ook voor de onze). Daarnaast is het nog mogelijk er suggesties over te doen ter verbetering (aanvulling, wijziging, eventuele fouten eruit enz.) Ook bieden we deze moties ter mede ondertekening aan.

Nog volgende opmerking: We hebben meer moties voorbereid dan eertijds verwacht. Dit heeft ook te maken met de voorgeschiedenis van dit beleid en in het bijzonder de begrotingsbehandeling. Ik roep u in herinnering dat bij de begrotingsbehandeling fors is bezuinigd. Voor de begrotingsbehandeling heeft wethouder Karel Scholtissen uitdrukkelijk de verzekering gegeven dat deze bezuinigingen niet ten koste zouden gaan van het minimabeleid. Ik heb de betreffende brief van 11 november 2003 hierbij gevoegd. Deze brief heeft niet alleen verwachtingen gewekt dat het minimabeleid in stand zou blijven; de brief vormde mee de basis voor het accepteren van de bezuinigingen. Ook al zou er op dat moment te weinig geld beschikbaar zijn, het college zou de financiële oplossingen zoeken zodat het minimabeleid niet wordt aangetast.

Wij moeten nu constateren dat er wel degelijk diverse bezuinigingen op het minimabeleid worden voorgesteld, en niet louter door de introductie van de Wet Werk en Bijstand. Onze fractie meent dan ook dat de onderstaande moties nodig zijn om het minimabeleid op een redelijk uitvoeringsniveau te houden. En wij zijn van mening dat het college alsnog de gewekte verwachtingen dient waar te maken.

We wensen jullie een goede gedachtevorming en standpuntbepaling toe, Indien jullie wijzigingen voorstellen, dan a.u.b. voor dinsdag 12.00 uur; per e-mail op mijn werk.

Met vriendelijke groet,
Mede namens Mohamed Ben Moussa,

Harrie Winteraeken

Motie handhaven declaratie- of kortingsregeling

De gemeenteraad van Heerlen, in vergadering bijeen op dinsdag 6 april 2004,

aan de orde: Beleidsdocument bijzondere bijstand

heeft kennis genomen van:

het beleidsdocument bijzondere bijstand 2004 en de brief van wethouder Karel Scholtissen van 11 november 2003,

is met het college van burgemeester en wethouders van mening dat:

er niet getornd mag worden aan het Heerlense minimabeleid,

een declaratie- of kortingsregeling door de Wet Werk en Bijstand (zie artikel 35) nog steeds wordt toegestaan als deze past in de individuele uitvoering van de bijzondere bijstand, waarbij de individueel gemaakte kosten noodzakelijk zijn en ook gemaakt zijn,

het recht op bijzondere bijstand in de Wet Werk en Bijstand niet naar kostensoort is begrensd,

de declaratie- of kortingsregeling behoort tot de voorzieningen voor maatschappelijke participatie, waarbij voorzieningen die betrekking hebben op sociaal / culturele en sportieve activiteiten door de Wet Werk en Bijstand zijn (blijven) toegestaan,

de kortingsregeling vooral van groot belang is om minima en in het bijzonder gezinnen met kinderen, niet in een sociaal isolement te laten geraken, ,

voor een kortingsregeling op basis van ervaring in het verleden ± E 200.000 nodig zal zijn,

draagt het college van burgemeester en wethouders op om:

de bestaande declaratie- of kortingsregeling, binnen de hierboven door de Wet Werk en Bijstand geboden mogelijkheden, zo veel mogelijk in stand te houden,

en gaat over tot de orde van de dag

Motie handhaven glijdende schaal bij vaststellen draagkracht

De gemeenteraad van Heerlen, in vergadering bijeen op dinsdag 6 april 2004,

aan de orde: Beleidsdocument bijzondere bijstand

heeft kennis genomen van:

het beleidsdocument bijzondere bijstand 2004 en de brief van wethouder Karel Scholtissen van 11 november 2003,

het feit dat de gemeente in het kader van de bijzondere bijstand de volledige vrijheid heeft in de vaststelling van de draagkracht van de belanghebbende,

het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om de glijdende schaal bij het vaststellen van de draagkracht uit inkomen af te schaffen, wat naar verwachting een besparing van E 37.000 zal opleveren,

is van mening dat:

er niet getornd mag worden aan het Heerlense minimabeleid, en dat (negatieve) wijzigingen van het huidige beleid daarom zoveel mogelijk moeten voorkomen,

het uit oogpunt van een goed minimabeleid en de afstand tussen de minima en bijna-minima niet gewenst is, dat de volledige ruimte wordt benut alvorens tot ondersteuning vanuit de bijzondere bijstand wordt overgegaan,

het te besparen bedrag (E 37.000) in verhouding gering is waardoor de maatschappelijke voordelen voor deze minima in ruime mate opwegen tegen de dan niet gerealiseerde besparing vanwege het niet doorvoeren van deze maatregel,

draagt het college van burgemeester en wethouders op om:

het huidige beleid niet te wijzigen en de glijdende schaal bij het vaststellen van de draagkracht uit inkomen te handhaven,

en gaat over tot de orde van de dag

Motie vergoeding leges verblijfsvergunningen

De gemeenteraad van Heerlen, in vergadering bijeen op dinsdag 6 april 2004,

aan de orde: Beleidsdocument bijzondere bijstand

heeft kennis genomen van:

het beleidsdocument bijzondere bijstand 2004,

de mogelijkheid om bijzondere bijstand te verlenen voor legeskosten, administratieve kosten, vastgesteld ter afdoening van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot voortgezet verblijf van vreemdelingen met een verblijfsvergunning,

het collegebesluit om in afwachting van nadere informatie inzake de uitkomst van het overleg tussen de VNG en de minister, mede naar aanleiding van een verzoek van de gemeente Heerlen om de legestarieven te verlagen conform (een) door de raad aangenomen motie, vooralsnog niet over te gaan tot de invoering van de bijzondere bijstand voor legeskosten

is van mening dat:

de uitkomsten van het overleg tussen VNG en minister niet behoeven te worden afgewacht,

het uit oogpunt van zekerheid en een goed minimabeleid gewenst is dat de motie 2 in de raadsvergadering van 2 december bij agendapunt 17 "Overdracht van front officetaken van de Vreemdelingendienst aan de gemeente" met als besluit: "het college te vragen snel met een regeling te komen dat mensen die van een minimuminkomen moeten leven voor genoemde kosten in aanmerking komen voor vergoeding uit de bijzondere bijstand", ook spoedig wordt uitgevoerd,

deze motie onder "volstrekte ondersteuning" door het college is overgenomen,

draagt het college van burgemeester en wethouders op om:

zoals onlangs nog is voorgesteld aan de commissie SIG, bijzondere bijstand te verlenen voor legeskosten, administratieve kosten, vastgesteld ter afdoening van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot voortgezet verblijf van vreemdelingen met een verblijfsvergunning,

deze regeling pas in te trekken wanneer de betreffende leges daadwerkelijk worden verlaagd tot bedragen die in de orde van grootte van de oorspronkelijke bedragen zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie verlagen drempelbedrag

De gemeenteraad van Heerlen, in vergadering bijeen op dinsdag 6 april 2004,

aan de orde: Beleidsdocument bijzondere bijstand

heeft kennis genomen van:

het beleidsdocument bijzondere bijstand 2004 en de brief van wethouder Karel Scholtissen van 11 november 2003,

het voorstel om voor aanvragen bijzondere bijstand de maximaal toegestane financieel - administratieve drempel in te voeren van E 111,

is van mening dat:

het minimabeleid zo breed mogelijk toegankelijk dient te zijn,

vooral bij meerdere kleinere aanvragen een zeer groot negatief gevolg kan hebben voor de belanghebbende

bij de eventuele voortzetting van de declaratie- of kortingsregeling een betere systematiek dient te worden ontwikkeld ter bundeling van aanvragen,

het te besparen bedrag (E 12.000) in verhouding gering is waardoor de maatschappelijke voordelen voor deze minima in ruime mate opwegen tegen de dan niet gerealiseerde besparing vanwege het niet doorvoeren van deze maatregel,

draagt het college van burgemeester en wethouders op om:

om de financieel - administratieve drempel voor de bijzondere bijstand eenmalig per jaar op E 25 te bepalen,

en gaat over tot de orde van de dag

Motie introductie stadspas

De gemeenteraad van Heerlen, in vergadering bijeen op dinsdag 6 april 2004,

aan de orde: Beleidsdocument bijzondere bijstand

heeft kennis genomen van:

het beleidsdocument bijzondere bijstand 2004,

het feit er juridisch ruimte is om een Stadspas te verstrekken aan burgers,

de mening van het college van burgemeester en wethouders dat: "als het budget in de loop van volgend jaar dit zou toelaten, zou er een onderzoek kunnen worden uitgevoerd naar de mogelijkheden om deze pas in te voeren",

is van mening dat:

het gewenst is om een Stadspas te introduceren die voor de burgers en in het bijzonder voor minima aantrekkelijke kortingen op stedelijke voorzieningen mogelijk maakt,

de mening van het college van burgemeester en wethouders te vrijblijvend is, zowel wat beschikbaar budget als in de tijd gezien,

draagt het college van burgemeester en wethouders op om:

om al voor de zomer 2004 te starten met een breed haalbaarheidsonderzoek voor de Stadspas Heerlen,

en gaat over tot de orde van de dag

Motie handhaven aanvulling uitkering jongeren tot 21 jaar

De gemeenteraad van Heerlen, in vergadering bijeen op dinsdag 6 april 2004,

aan de orde: Beleidsdocument bijzondere bijstand

heeft kennis genomen van:

het beleidsdocument bijzondere bijstand 2004 en de brief van wethouder Karel Scholtissen van 11 november 2003,

het voorstel om de uitkering van zelfstandig wonende jongeren van 18 t/m 20 jaar niet aan te vullen tot 50 % van de bijstandsnorm,

is met het college van burgemeester en wethouders van mening dat:

er niet getornd mag worden aan het Heerlense minimabeleid,

is daarenboven van mening dat:

het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot de bezuiniging op aanvullende bijstandsuitkering van E 83 per maand ofwel bijna 15 % een zeer aanzienlijke verslechtering betekent voor de betreffende mensen jonger dan 21 jaar,

met een uitkering van E 486 nagenoeg niemand zelfstandig leven kan,

draagt het college van burgemeester en wethouders op om:

om de uitkering van zelfstandig wonende jongeren van 18 t/m 20 jaar te blijven aanvullen tot 50 % van de bijstandsnorm,

en gaat over tot de orde van de dag.

---- --
Aan de leden van de Raad

HEERLEN

-

IED secr. wethouders (045) 56 04 014

minimabeleid 11 november 2003

Geacht raadslid,

In het kader van de begrotingsbehandeling heeft het college vanochtend wederom gesproken over het minimabeleid van de gemeente Heerlen. Zoals u wellicht bekend is, was er aan de dienst WWS een bezuinigingstaakstelling van 1,9 miljoen euro opgelegd voor de begroting 2004. Dit is gedaan op grond van landelijke maatregelen in het kader van de nieuwe Wet Werk en Bijstand, die op 1 januari 2004 van kracht wordt.

Tijdens de vergadering van vanmorgen heeft het college echter unaniem besloten, dat er niet getornd mag worden aan het Heerlense minimabeleid. Om het huidige armoedebeleid in 2004 te kunnen voortzetten heeft het college 1,9 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarbij worden, in overleg met de raad, bepaalde regelingen nog eens tegen het licht gehouden.

Als blijkt dat het toegezegde bedrag van 1,9 miljoen euro niet voldoende is, zoekt het college andere financiële oplossingen. Daarbij blijft het uitgangspunt dat het minimabeleid niet wordt aangetast.

Hoogachtend,

K.A.H. Scholtissen,
wethouder

---- --