Algemeen Verbond Bouwbedrijf


Nieuwsbericht

Onderhandelingen Bouw-CAO afgebroken

5 april 2004 - De werkgeversdelegatie is afgelopen vrijdagmiddag boos weggelopen bij het overleg dat had moeten leiden tot een nieuwe Bouw-CAO voor 150.000 werknemers.

Met het doel om vóór 1 april een CAO af te sluiten, vond vanaf dinsdag 30 maart vrijwel onafgebroken intensief beraad met de vakbonden plaats. Na al die uren was voor de werkgevers slechts één conclusie te trekken, namelijk dat zinvol overleg niet mogelijk bleek.

Waar gezien de economische situatie productiviteitsstijging en kostenvermindering voor bouwbedrijven noodzakelijk is, kwamen de bonden niet verder dan het vasthouden aan historisch gegroeide verworvenheden. Naar de mening van de werkgeversdelegatie herkennen de vakbonden de problematiek en de noodzaak van veranderingen niet. De vakbonden willen alle in het verleden gemaakte afspraken handhaven. Dit betekent dat er alleen verbeteringen mogen plaatsvinden, in plaats van door werkgevers voorgestelde veranderingen. Het eisenpakket van de bonden zou tot forse loonkostenstijgingen leiden. Voortzetting van het overleg is op deze wijze zinloos en verspilling van tijd en energie, luidde de conclusie van de werkgeversonderhandelaars.

De bedrijfstak heeft op dit moment een belangrijke impuls nodig om de komende jaren verder te kunnen, vindt het AVBB. Er moet ingespeeld worden op snel veranderende marktomstandigheden en de zeer scherpe concurrentie. Dit betekent dat er meer mogelijkheden moeten komen om afspraken te maken die aansluiten bij de situatie in de individuele ondernemingen. Daarbij geven de werkgevers de voorkeur aan het vergroten van de interne flexibiliteit met de eigen vakkrachten boven externe flexibiliteit met uitzendkrachten, ZZPers en dergelijke. Deze externe flexibiliteit komt door de toetreding van nieuwe landen tot de Europese Unie nadrukkelijker in beeld. De werkgevers hebben daarom bijvoorbeeld gepleit voor een model met een arbeidsduur op jaarbasis. Dit geeft de mogelijkheid mensen langer te laten werken in drukke en minder lang in rustige tijden.

Ook willen de werkgevers de reisurenregeling overhevelen naar het niveau van de onderneming en het verouderde systeem van vakantiewaarden vervangen door een systeem zoals in alle andere sectoren (8% vakantietoeslag). Daarnaast willen de werkgevers de verantwoordelijkheid voor zaken als pensioen en verzuim evenwichtiger verdelen tussen werkgevers en werknemers. Op geen van deze punten bleek overeenstemming in zicht te zijn.

Alle bij de lidverenigingen van het AVBB aangesloten bedrijven worden op maandagmorgen 5 april geïnformeerd over de ontstane situatie.

Bron
AVBB