Gemeente Utrecht


Secretarie
Bestuurscommunicatie
persbericht


VOORJAARSNOTA 2004: BEHOEDZAAMHEID ONVERMINDERD NOODZAKELIJK

"Utrecht in uitvoering" staat recht overeind. De voornemens uit het collegeprogramma, inclusief de tien beloften aan de stad, zijn of worden uitgevoerd. Het college ziet zich wel geconfronteerd met veranderde financieel-economische omstandigheden, zowel positieve als negatieve.
De economische tegenwind treft vrijwel iedereen in Nederland, dus ook de gemeente Utrecht. Sinds de programmabegroting 2004 is aangenomen zijn er drie belangrijke wijzigingen opgetreden. Ten eerste heeft het rijk nieuwe bezuinigingen aangekondigd. Ten tweede vervalt mogelijk binnen afzienbare tijd het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting (OZB) als inkomstenbron voor de gemeente. Ten derde, en dat is een positieve omstandigheid, heeft de gemeente eenmalig EUR 50 miljoen ontvangen. Structureel is het financiële beeld ongewijzigd.

Dit is de kern van de voorjaarsnota 2004, zoals die door het college van burgemeester en wethouders aan het presidium van de gemeenteraad is gepresenteerd. De voorjaarsnota bevat zoals gebruikelijk een terugblik op het afgelopen jaar en voorstellen voor de kaders voor de programmabegroting 2005 en verder.

De ontvangst van EUR 50 miljoen is een incidentele meevaller. In 1999 is de energieproducent UNA verkocht aan Reliant, waarbij een gedeelte van de opbrengst door de aandeelhouders (waaronder de gemeente Utrecht) opzij is gezet in verband met een aantal bedrijfsrisico's. Deze risico's zijn inmiddels afgewikkeld en daarom is de voorziening niet meer nodig.

Aan de andere kant zal het gebruikersdeel van de OZB mogelijk al per 1 januari 2005 door het rijk afgeschaft worden. De financiële compensatie die het rijk hiervoor in petto heeft, weegt niet op tegen het verlies aan opbrengsten uit de OZB. Dit kan leiden tot een extra structureel nadeel ten opzichte van de begroting 2004 van EUR 3,5 miljoen.
Bovendien heeft het rijk nieuwe bezuinigingen aangekondigd, die waarschijnlijk de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds beïnvloeden. Het is nog niet mogelijk hiervoor een bedrag te noemen.

Het college stelt in de voorjaarsnota voor, de afvalstoffenheffing te verhogen, indien en voor zover het rijk het gebruikersdeel van de OZB inderdaad per 1 januari 2005 zal afschaffen. Daarmee zal de afvalstoffenheffing meer kostendekkend zijn dan nu het geval is. Per saldo zullen de gemeentelijke lasten voor de meeste huishoudens in Utrecht dalen.

Daarnaast stelt het college een aantal richtingen voor om de eenmalige EUR 50 miljoen te besteden:
-EUR 20 miljoen voor de versterking van het weerstandsvermogen van de gemeente;
-EUR 25 miljoen voor het wegwerken van achterstallig onderhoud in stad en wijken (met name van gebouwen en terreinen) en voor actuele beleidsprioriteiten, in lijn met het collegeprogramma.
-EUR 5 miljoen voor het oplossen van knelpunten in de sfeer van bedrijfsvoering.

De voorjaarsnota wordt besproken in de raadscommissies in de week van 19 april. Op 27 mei spreekt de gemeenteraad over de voorjaarsnota. De voorjaarsnota is dit jaar in zijn geheel op internet te vinden, vanaf 5 april 2004 via www.utrecht.nl/voorjaarsnota.

Noot voor de media:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stijn Terlingen, bestuurscommunicatie, 030-286 1156.

Utrecht, 5 april 2004

|                 |Postbus 16200               |
|                 |3500 CE UTRECHT              |
|                 |Telefoon: (030) 286 11 32         |
|                 |Fax: (030) 286 11 43            |
|                 |Internet: www.utrecht.nl          |

---- --