Gemeente Edam-Volendam

Nieuwsberichten

08-04-2004
Ingekomen bouwaanvragen, vrijstellingen en verleende bouwvergunningen Edam, week 15

Bedrijventerrein in opbouw

AANVRAAG MONUMENTENVERGUNNING
Burgemeester en wethouders maken ingevolge 12 van de Monumentenwet 1988 bekend, dat een aanvraag om vergunning is ingediend ten behoeve van

het uitbreiden van de woning en het restaureren van de achtergevel van het rijksmonument Voorhaven 162 te Edam;

het restaureren van de woning, het plaatsen van twee dakramen en het vergroten van de dakkapel aan het rijksmonument Bult 25 in Edam;

Deze aanvragen en bijbehorende stukken liggen vanaf 6 april 2004 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage op het kantoor van de sectie Grondgebied, afd. VROM, Mgr. C. Veermanlaan 1f te Volendam. Deze afdeling is op werkdagen geopend vanaf 8.30 uur tot 12.30 uur. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht bij burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD Volendam.
Burgemeester en wethouders

INGEKOMEN BOUWAANVRAGEN

18.03.2004: G.H.M. Tuijp, interne verbouwing + wijzigen zijgevel, D. Poschlaan 10 in Edam;

19.03.2004: J.J.M. Out, stolp + wagenberging, Oosterweg E30 in de Purmer;

22.03.2004: R. Ruiter, uitbreiden woning, Burg. Versteeghsingel 9b in Edam;

25.03.2004: R. Vlasbloem, verhogen berging, Persijnstraat 21 in Edam;

30.03.2004: M. Hooyberg, vergroten tuinhuis, Groot Westerbuiten 14 in Edam;


01.04.2004: F.S. de Jong, dakopbouw en dakkapel, Zoutziedershof 19 in Edam;


01.04.2004: M. Molenaar, uitbreiden bovenverdieping, Achterhaven 67 in Edam;

Bovenvermelde aanvragen zijn in behandeling en daarover moet nog een besluit worden genomen. Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium dan ook nog niet mogelijk.

BINNENPLANSE VRIJSTELLING

T.J. de Graaf, uitbreiden woning + restauratie achtergevel, Voorhaven 162 in Edam;

D.L. Smits, berging, Noorderstraat 30 en 32 in Edam;

Deze bouwplannen liggen met ingang van 6 april 2004 gedurende twee weken ter inzage op de afd. VROM van de sector Grondgebied, Mgr.C.Veermanlaan 1f in Volendam. De afdeling VROM is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur. Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder eventuele schriftelijke zienswijzen kenbaar maken tegen deze bouwplannen bij het college van B&W, Postbus 180, 1130 AD in Volendam.

VRIJSTELLING ARTIKEL 19 LID 3 WRO EN/OF ARTIKEL 50 WW

R. Ruiter, uitbreiden woning, Burg. Versteeghsingel 9b in Edam;

Ph.J. Van der Leeuw, uitbreiden en verbouwen pand en wijzigen gevels, Zeevangszeedijk 12-13 in Edam;

F.S. de Jong, dakopbouw en dakkapel, Zoutziedershof 19 in Edam;

Deze bouwplannen liggen met ingang van 6 april 2004 gedurende vier weken ter inzage op de afd. VROM van de sector Grondgebied, Mgr.C.Veermanlaan 1f in Volendam. De afdeling VROM is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur. Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder eventuele schriftelijke zienswijzen kenbaar maken tegen deze bouwplannen bij het college van B&W, Postbus 180, 1130 AD in Volendam.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN

D. Klok, twee dakkapellen, W. Pontstraat 36 in Edam;

H. Klaver, wijzigen voorgevel, Voorhaven 142 in Edam;

VERLEENDE MONUMENTENVERGUNNING

R. van Montfrans, wijzigen voor- en achtergevel en restaureren woning, Spui 3 in Edam;

Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten/bekendmakingen binnen 6 weken na bovenstaande data een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 180, 1130 AD Volendam. Hiervan gaat geen schorsende werking uit. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de afdeling VROM van de sector Grondgebied, tel. 398430.
Edam-Volendam, 5 april 2004