Politie Noord-Holland-Noord

Korpschef stuurt open brief aan minister

Alkmaar 31-03-2004 - Korpschef Anja Brink van het politiekorps Noord-Holland Noord heeft een open brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties verstuurd. Een lange periode van ambtelijk overleg heeft niet tot het gewenst resultaat geleid. Daarom is nu besloten om namens de regionale beheersdriehoek aan de bel te trekken. In de brief pleit zij voor de ontwikkeling van een eigen plan waarin verbeteringen van de politie niet gezocht worden in méér mensen maar in een betere kwaliteit en betaalbaarheid van de organisatie.

De tekst van de brief luidt als volgt:

Geachte heer Remkes,

Met deze open brief wil ik graag aandacht vragen voor de wijze waarop het Korps Noord-Holland Noord een aantal ambitieuze doelstellingen voor de middellange termijn wil bereiken. Doelstellingen die u eerder heeft vervat in de zogenoemde package-deal voor de regionale politiekorpsen. Doelstellingen die in uw ogen leiden tot een politieorganisatie die beter toegerust zou zijn voor haar (toekomstige) taken.

Zóu zijn. Want het korps Noord-Holland Noord denkt er heel anders over. Wij denken dat de kansen voor verdere verbetering van de politie niet zozeer liggen in een sterkte toename van het aantal politiemensen, zoals door u gewenst. Nee, wij willen de verbeteringen juist zoeken in de kwaliteit en betaalbaarheid van de organisatie. En wij willen graag een serieuze kans krijgen een en ander daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Door ons korps als pilotregio aan te wijzen kunnen wij laten zien dat het anders kan.

U weet dat ons korps zich steeds kritisch, maar constructief heeft opgesteld ten aanzien van de door u gewenste package-deal. Basis voor onze opstelling ligt in de financiële gevolgen voor ons korps van uw wensen en verlangens. En dan gaat het om een aantal hoofdpunten.

Zo betreft de eerste en voor de langere termijn belangrijkste doelstelling de beoogde groei tot 2010. Wij achten het zeer onverstandig de politie te laten groeien in de omvang die u voor ogen staat. We zijn namelijk overtuigd van de noodzaak van een geheel àndere beweging. Die beweging gaat uit van een financieel gezonde politie-organisatie en beter toegerust blauw op straat. Al sinds de reorganisatie van de politiekorpsen in 1994 kampen verschillende korpsen, waaronder wijzelf, met te weinig geld en een te laag eigen vermogen. Keer op keer moeten we de hand op houden en vragen om financiële ondersteuning. Dat kan niet de bedoeling zijn. En als we dat willen veranderen moet de knop echt om.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij op die manier ook de prestaties kunnen leveren die van ons verwacht mogen worden. Ons voorstel is u vóór 1 januari 2006 een scherp plan van aanpak voor te leggen. En ik ben van mening dat we daarin op overtuigende wijze laten zien dat we de capaciteit beperkt kunnen houden tot 1275 arbeidsplaatsen (fte) en daarmee eenzelfde effectiviteit kunnen leveren als met de door u gewenste 1384 arbeidsplaatsen (fte). Wij zullen dit plan onderbouwen met concrete cijfers, desnoods voorzien van een accountantsverklaring.

Het geld dat we op deze manier niet uitgeven aan personeel, willen we inzetten voor een verbeterde bedrijfshuishouding op de lange termijn waardoor we minder geld uitgeven aan rentelasten. Daardoor krijgen we financiële ruimte voor verbetering van de werkprocessen, verbeterde ondersteuning van het blauwe werk (waaronder automatisering), vermindering van de bureaucratie en opleiding van zittend personeel. Zaken waarvoor we nu geen geld hebben en in de toekomst zeker niet meer aan toe zullen komen als we alleen maar steeds meer personeel aannemen.

Waarom zijn we er nu tegen om steeds meer personeel aan te nemen? Het zal ons in een situatie zal brengen waarin:


· er een steeds ongezondere financiële situatie komt, met steeds meer geleend geld, steeds meer rentelasten, teveel personele lasten en iedere keer weer een beroep de staatskas om de tekorten aan te vullen


· we niet de kans krijgen verder te moderniseren, te ontbureaucratiseren en anderszins te verbeteren omdat we alles op de oude handjes manier blijven doen


· we onze mensen niet meer het materieel kunnen bieden dat essentieel is voor een verantwoorde en effectieve uitvoering van het politiewerk, zoals voldoende en goed toegeruste autos


· we onze mensen niet meer adequaat kunnen opleiden en uitrusten voor hun taak


· we niet snel genoeg kunnen meekomen op automatiseringsgebied, terwijl de (criminele) wereld om ons heen steeds snellere vooruitgang boekt.

Kortom: omdat we met het aannemen van meer personeel niet de veiligheid zullen bereiken die ons voor ogen staat.

Nu al is aan de orde, zoals u weet, dat we soms moeizaam tot goede verbalen komen, omdat we bijvoorbeeld met verouderde informatiesystemen moeten werken. En dat we geen geld hebben om mobiele dataterminals aan te schaffen. Zelfs geen geld om onze mensen uit te rusten met steekwerende vesten.

Wij willen, net als u, laten zien dat het anders kan en anders moet! Dat is ons aanbod aan de politiek. Niet alsmaar meer personeel en blijvend de hand ophouden in Den Haag omdat we geld tekort komen. Maar net als een normaal bedrijf de verantwoordelijkheid kunnen nemen om een gezonde bedrijfsvoering, inclusief goede resultaten, te laten zien.

Wij zijn ons er zeer van bewust zèlf verantwoordelijk te zijn voor de resultaten die men van ons verlangt en die we graag vastleggen in een contract met u. En uiteraard zijn wij gehouden het beschikbare geld goed te besteden.

U weet echter dat dit vrijwel onmogelijk wordt als vooraf vastligt dat wij in ieder geval tot 2010 teveel personeel in dienst moeten nemen, tegelijk onze financiële bedrijfs-huishouding gezond moeten maken en een vastgesteld bedrag dienen te investeren in automatisering. Immers, zoals uw plannen er nu liggen zou er maar zon vier tot zeven procent overblijven voor vermindering van de rentelasten, investering in politiewerk en dus bestrijding van criminaliteit.

Zoals u weet, geven wij al sinds het afsluiten van het regionaal convenant aan dat we in een onmogelijke positie komen. Daartoe proberen we al een half jaar te bereiken dat ons plan een kans krijgt. Zoals nu blijkt tevergeefs, ook al vinden wij in mondeling overleg en ambtelijk vooroverleg herhaaldelijk draagvlak voor ons idee. Ook hebben we gezegd dat we bereid zijn uw groeidoelstelling alsnog te volgen indien u ons plan onvoldoende beargumenteerd vindt. In onze ogen is het nu echter de hoogste tijd dat onze opvatting de status krijgt die het verdient en wij met elkaar daarover nu concrete afspraken maken. Namelijk dat Noord-Holland Noord de mogelijkheid wordt geboden serieus, constructief, met uw goedkeuring werk te maken van ons uitgangspunt niet meer, maar beter toegerust blauw op straat.

Hoogachtend,

namens de Regionale Beheersdriehoek,

de korpschef,

A.J. Brink-Grootoonk