Gemeente Stein


Inhaalslag handhaving bouwregelgeving
05-04-2004

Op 25 februari jongstleden heeft het College van burgemeester en wethouders het plan van aanpak inhaalslag handhaving bouwregelgeving vastgesteld.
Het college heeft de handhaving van wet- en regelgeving als een van de speerpunten benoemd.

Maar om gedegen en beleidsmatig te kunnen handhaven op het gebied van bouwregelgeving zal ten eerste een nulsituatie vastgelegd moeten worden. Het plan van aanpak inhaalslag handhaving bouwregelgeving geeft hiervoor een handleiding bij de uitvoering hiervan.

Werkwijze
De luchtfotos van 1997 en 2003 zullen met elkaar worden vergeleken. De veranderingen op deze fotos zullen worden geregistreerd. Daarna zal onderzocht worden in welke van de volgende categorieën de geconstateerde afwijkingen vallen:


1. Bouwwerken waarvoor reeds een bouwvergunning is afgegeven
2. Bouwwerken waarvoor geen bouwvergunning is vereist
3. Bouwwerken zonder bouwvergunning, waarvoor wel een bouwvergunning kan worden afgegeven.

4. Bouwwerken zonder bouwvergunning, waarvoor geen bouwvergunning kan worden afgegeven.
De laatste categorie zal naar aard van overtreding gerangschikt worden. In deze volgorde zal ook een procedure tot verwijdering of aanpassing van het bouwwerk worden gestart.

Gebiedsgerichte Aanpak
Gezien de hoeveelheid werk de inhaalslag met zich meebrengt, zal deze gebiedsgewijs worden opgepakt. De inhaalslag zal worden gekoppeld aan de actualisatie van de bestemmingsplannen, dit betekent dat de inhaalslag als volgt zal worden opgepakt:

1. Kern Stein

2. Kern Elsloo

3. Buitengebied

4. kern Meers

5. kern Urmond

Op 15 maart 2004 is reeds gestart met de analyse van de luchtfotos van de Kern Stein.