Provincie Overijssel

Definitief besluit rondweg Weerselo na inspraak

De provincie Overijssel organiseert op maandag 5 april een inspraakavond over het wegvak Weerselo (N343). Het college stelde onlangs het ontwerpplan vast en besluit na de inspraakprocedure welke variant daadwerkelijk wordt uitgevoerd. In het ontwerpplan worden drie varianten geschetst.
* Variant 1: herinrichten bestaande traverse Deze variant behelst een verkeersveilige inrichting waarbij het wegvak overzichtelijker is en waarin de snelheden omlaag worden gebracht. Daarnaast is veel aandacht besteed aan het ontwerp van de weg, niet alleen voor de verkeersveiligheid maar ook de inpassing in het dorp Weerselo. In Weerselo komen twee rotondes: bij de Aanleg - Gunnerstraat en bij de Weerselerveldweg. Ten noorden van Weerselo komt bij de Bornsestraat een rotonde. Dit is belangrijk voor de veiligheid. Het verkeer dat nu via de Agelerweg
- Legtenbergstraat door Weerselo rijdt wordt hier naartoe geleid. Dit verkeer moet dan via de Boerkampsmorsweg rijden, daarom wordt deze weg helemaal verhard en iets verbreed. Om de veiligheid te verbeteren komt ook op de aansluiting van de Deurningerstraat op de weg naar Oldenzaal (Lemselosestraat) een rotonde. De weg door Weerselo blijft een 50 km-weg


* Variant 2: rondweg west De rondweg in deze variant ontziet zoveel mogelijk het waardevolle landschap ten noorden en westen van Weerselo (Het Stift e.o., Gunnekerhoek). Er komen rotondes bij het beginpunt en bij de Gunnerstraat. Aan de zuidkant loopt het tracé vlak langs de mogelijke uitbreiding van het bedrijventerrein Echelpoel. De rondweg sluit met een rotonde aan op de Deurningerstraat, de weg naar Oldezaal wordt iets verlegd en sluit ook aan op deze rontonde. De rondweg wordt een 80 km-weg die gesloten is voor alle langzaam verkeer (fietsers, brommers, trekkers etc.)


* Variant 3: rondweg oost In deze variant loopt de rondweg in een boog om het dorp. Er wordt rekening gehouden met de toekomstige uitbreiding van Weerselo in oostelijke richting. Het wegvak in deze variant begint ten noorden van Weerselo bij de aansluiting op de Bornsestraat (hier komt een rotonde). De weg houdt eerst afstand van de Middensloot. Hier ligt een laag gebied waar het waterschap in de toekomst mogelijk water wil bergen (retentiegebied). Bij de Agelerweg en de Haarstaat komen rotondes. Ten zuidoosten van Weerselo ligt bij de Lemselermaten een gebied waar de ontwikkeling van nieuwe natuur is gedacht. Hier wordt zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Met een nieuwe rotonde sluit de rondweg aan op de Lemselosestraat en de Deurningerstraat. De rondweg wordt een 80 km-weg, die gesloten is voor langzaam verkeer (fietsers, brommers, trekkers e.d.).

Nieuwsredactie@prv-overijssel.nl © 2004 Provincie Overijssel