Vlaamse overheid

Op voorstel van minister-president Bart SOMERS:

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse regering definitief tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap (IVA) 'Interne Audit van de Vlaamse Administratie'. Het agentschap rapporteert aan het Auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap, dat wordt omgevormd tot het Auditcomité van de Vlaamse Administratie. De oprichting van de IVA en de omvorming van het Auditcomité kaderen in het project Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) waarbij de beleidsdomeinen binnen de Vlaamse administratie worden geherstructureerd.

Op voorstel van minister vice-president Renaat LANDUYT:

Op 16 juni 2000 hechtte de Vlaamse regering haar goedkeuring aan het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie. Na advies van de SERV en de Raad van State keurt de Vlaamse regering het ontwerpdecreet definitief goed dat instemt met de avenant van 12 februari 2004. Deze nieuwe avenant bepaalt dat voor het begrotingsjaar 2004 door de federale overheid een bedrag van bijna 13 miljoen euro wordt voorzien ter cofinanciering van gemeenschappelijke acties inzake sociale economie. Ruim 7 miljoen euro daarvan wordt aangewend voor gezamenlijke initiatieven met de Vlaamse overheid. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Op voorstel van minister vice-president Renaat LANDUYT en van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN:

De Vlaamse regering beslist tot integratie van het universitair steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming (WAV) in het programma steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek. Ze keurt meteen ook de werking van het universitair steunpunt WAV goed. Universitaire steunpunten werken rond een door de regering bepaald thema dat wegens zijn maatschappelijke relevantie een bijzondere en op wetenschappelijke inzichten gebaseerde ondersteuning vraagt. Deze ondersteuning kan zowel onderzoek, vorming als materiaalontwikkeling omvatten. Gezien maatschappelijk relevante thema's per definitie bestuurlijk of beleidsmatig relevant zijn, is de integratie vanzelfsprekend.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN:

De Vlaamse regering keurt principieel het besluit goed over de opmaak, de actualisering en het beheer van het hoger onderwijsregister. De NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) wordt hiermee belast. Het besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering keurt het besluit principieel goed dat de wijze van verantwoording van het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands regelt. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan artikel 91 van het decreet over de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (Structuurdecreet). In de taalregeling van het decreet blijft het Nederlands als bestuurs-, onderwijs- en wetenschappelijke taal behouden. Toch voorziet de taalregeling ook om in een beperkt aantal gevallen en na een expliciet gemotiveerde beslissing in een andere taal te doceren. Tegelijk worden er voldoende garanties ingebouwd om het behoud van het Nederlands als cultuur- en onderwijstaal te waarborgen. Het besluit gaat nog voor advies naar de Raad van State


* * *

Sinds 1996 financiert de Vlaamse Gemeenschap in het kader van bilaterale wetenschappelijke samenwerking bilaterale wetenschappelijke samenwerkingsprojecten met een beperkte groep van prioritaire partnerlanden zoals bijvoorbeeld Chili, China en Hongarije. De Vlaamse regering hecht nu haar goedkeuring aan de bijsturing van de bestedings- modaliteiten van de projecten die zijn opgestart vanaf de oproep 2000. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een verblijf van korte duur (minder dan drie maanden) en van lange(re) duur. De nodige flexibiliteit zal ook worden gehanteerd bij de afrekening van de projecten, onder meer vanwege aanzienlijke vertraging wat de projecten met China betreft door de SARS-epidemie.


* * *

De Vlaamse regering kent principieel een subsidie toe aan tijdelijke projecten voor leerlingen met autisme- spectrumstoornissen. Hiermee wil zij zes scholen voor buitengewoon onderwijs aanstellen voor een tijdelijk project dat loopt tot het einde van het schooljaar 2005- 2006. Deze scholen zullen hun expertise binnen een bepaalde regio ten dienste stellen van scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs die kinderen met autismespectrumstoornissen opvangen. Over dit besluit zal nog worden onderhandeld met de representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten en zal ook het advies worden ingewonnen bij de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering keurt, na onderhandelingen met alle representatieve vakorganisaties en de inrichtende machten, opnieuw principieel een besluit goed betreffende de toekenning van een bijwedde voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs. Hierbij wordt in uitvoering van CAO IV een bijwedde verleend aan de leermeesters in het basisonderwijs voor zover aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Gegeven de gecreëerde mogelijkheid tot aanstelling van leermeesters lichamelijke opvoeding in het kleuteronderwijs wordt de mogelijkheid tot toekenning van een bijwedde naar deze personeelscategorie uitgebreid. Eveneens wordt de mogelijke toekenning van een bijwedde per 1 september 2003 verruimd tot het ambt van beleidsmedewerker behorend tot de nieuwe personeelscategorie beleids- en ondersteunend personeel. In het besluit zijn ook diverse actualiseringen opgenomen met betrekking tot de bedragen en de uitgereikte bekwaamheidsbewijzen, diploma's en getuigschriften. Dit besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Na onderhandelingen met alle representatieve vakorganisa- ties en de inrichtende machten keurt de Vlaamse regering opnieuw principieel een besluit goed betreffende het tijdelijke project ter ondersteuning van het unieke studiegebied maritieme opleidingen voor de varende bemanning van de opleidingsschepen van het Koninklijk Technische Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs Zwijndrecht. De ondersteuning bestaat uit een tussenkomst in de loonlast voor de varende bemanning. Het besluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Na advies van de SERV, de Vlaamse Onderwijsraad (VlOR) en de Raad van State keurt de Vlaamse regering opnieuw principieel het besluit goed inzake de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs in Vlaanderen. Het besluit beoogt een nieuwe regelgeving wat betreft de studiefinanciering, studentenvoorzieningen en studentenmobiliteit. Deze herziening sluit aan bij de wijzigingen bij het hoger onderwijs in het kader van de Bologna-resolutie. Gezien het oorspronkelijke besluit sterk is afgeslankt, wordt het opnieuw voor advies aan de Raad van state voorgelegd.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN:

Op 12 maart 2004 besliste de Vlaamse regering principieel tot invoering van een Vlaams barema voor de vermindering van de proportionele fiscale boetes en van de vermeerderingen in het koninklijk besluit over de uitvoering van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten. De Vlaamse regering kan zelf de barema's bepalen voor overtredingen waaraan bij decreet een administratieve boete is gekoppeld en ook voor overtredingen van het registratierecht dat aan het Gewest is toegewezen. Het voorontwerp werd voor advies voorgelegd aan de Raad van State, die oordeelde dat het spoedeisende karakter van de adviesaanvraag niet voldoende werd gemotiveerd. Ondertussen werd een ad hoc werkgroep samengeroepen om toelichting te verschaffen bij het besluit en er werden geen bezwaren geformuleerd. De Vlaamse regering keurt het besluit dus opnieuw principieel goed en het wordt opnieuw voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering draagt volgende personen voor als leden van de algemene vergadering van de vzw Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB): Gerard Van Acker (hernieuwing mandaat) en Monika Sormann (ter vervanging van uittredend lid op eigen verzoek Freddy Colson). Volgende personen worden voorgedragen als kandidaat-leden van de raad van bestuur van de vzw VIB: Bart De Moor, Gerard Van Acker en Michèle Oleo (alle drie herbevestiging mandaat).


* * *

Na advies van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid en van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief de subsidieregeling goed voor het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO). Zij hecht eveneens haar definitieve goedkeuring aan de gewijzigde regeling inzake de vergoeding van de centrale beheerskosten en de algemene exploitatiekosten van de universiteiten, die verbonden zijn aan de uitvoering van wetenschappelijke activiteiten gefinancierd door de Vlaamse overheid. Ten slotte keurt de Vlaamse regering ook definitief de beheersovereenkomst 2002-2007 tussen de Vlaamse overheid en het FWO goed en het beleidsplan 2003- 2007 van het FWO-Vlaanderen.


* * *

De Vlaamse regering beslist tot voorlopige vaststelling van het ontwerp van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Henkelsite in Herent. Door de plotse stopzetting van de activiteiten van het bedrijf Henkel in Herent en het verlaten van de
bedrijfsterreinen, is er, in de nabijheid van het centrum en de stationsomgeving van Herent, een gebied vrijgekomen dat in aanmerking komt voor een nieuwe invulling. Na overleg met de gemeente Herent en de GOM Vlaams-Brabant houdt het ontwerp volgende gebieden in: een gebied voor stedelijk wonen, voor gemengde stedelijke activiteiten, voor lokale bedrijfsactiviteiten, een parkgebied en een gebied voor groene buffer. Het voorstel wordt nog aan een openbaar onderzoek onderworpen.


* * *

De Vlaamse regering verleent enkele stedenbouwkundige vergunningen voor werken in Zwijndrecht en in Beveren. Deze vergunningen worden toegekend op basis van artikel 2 van het decreet van 14 december 2001. Met dit decreet kunnen bouwvergunningen worden afgeleverd waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang gelden. De beide vergunningen die aan Zwijndrecht en Beveren worden verleend, zijn nodig om het Deurganckdok aan te leggen en operationeel te maken. De vergunning aan Zwijndrecht is voor het aanleggen en inrichten van het natuur- compensatiegebied Vlakte van Zwijndrecht. In Beveren kan er onder meer van start worden gegaan met het aanpassen van de uitvoeringsmethode van de gedeeltelijke opvulling van het Doeldok, en het aanleggen en inrichten van een weidevogelgebied Putten West en van het natuur- compensatiegebied Drydijck. De vergunningen worden binnen een termijn van 15 dagen ter bekrachtiging aan het Vlaams Parlement voorgelegd.


* * *

De Vlaamse regering draagt Zeger Collier voor als lid van de raad van bestuur van de Vlaamse Participatie Maatschappij (VPM) en Mieke Van Haegedoren als lid van de raden van bestuur van de Limburgse reconversie maatschappij (LRM), Mijnen en HWP. Beiden volgen Annemie Roppe op, die haar ontslag als bestuurder heeft ingediend.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN en van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN:

De Vlaamse regering kent eervol ontslag toe aan Bruno Claesen, regeringscommissaris bij de Vlaamse Opera, en benoemt Georges Nagels als nieuwe regeringscommissaris. Tevens verleent de Vlaamse regering eervol ontslag aan Carla Oosterlinck, afgevaardigde van Financiën en Begroting bij de Vlaamse Opera. Jaak Floridor wordt de nieuwe afgevaardigde.

Op voorstel van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN:

De Vlaamse regering hecht haar principiële goedkeuring aan het subsidiebesluit voor vormingsactiviteiten voor lokale mandatarissen, ambtenaren en topambtenaren. Dit besluit wil de vorming voor lokale mandatarissen, ambtenaren en topambtenaren enerzijds stimuleren en anderzijds structureren. De ontvankelijkheid van de aanvraag voor vorming wordt beoordeeld door de administratie. De evaluatie van de aanvraag en de aanvraag tot subsidiëring worden onderzocht door het Vormingscentrum voor Lokale Besturen. Het besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

In uitvoering van de intergemeentelijke samenwerking keurt de Vlaamse regering principieel het besluit goed dat de grenzen en toekenningsvoorwaarden van het presentiegeld en de andere vergoedingen bij intercom- munales vaststelt. Het besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering keurt de algemene werkingssubsidies goed voor het seizoen 2003-2004 van organisaties voor muziektheater. Hiermee regulariseert zij de al verleende voorschotten en bepaalt zij de uiteindelijke subsidiebedragen. Het betreft een totaalbedrag van iets meer dan 560.000 euro dat naar volgende organisaties gaat: Transparant, Muziek Lod, Walpurgis, Poppentheater De Spiegel en Corban.


* * *

De Vlaamse regering beslist om, met ingang van 1 januari 2004, de subsidiëring van de vzw I Fiamminghi stop te zetten. De vzw heeft eind 2003 haar activiteiten beëindigd en is in vereffening gegaan. Daardoor vervalt de rechtsgrond voor de verdere erkenning en structurele subsidiëring van deze vereniging. Het besluit van 29 maart 2002 over de erkenning van professionele muziekensembles wordt hieraan aangepast.


* * *

De Vlaamse regering kent een totale subsidie van 480.000 euro toe voor de jaarwerking 2004 aan volgende beeldende kunstcentra: Argos tentoonstellingen vzw (Brussel) voor een bedrag van 180 000 euro, vzw Roomade (Brussel) en Netwerk vzw (Aalst). De subsidies beogen de ondersteuning van hun werking op het vlak van de hedendaagse beeldende kunst.


* * *

De Vlaamse regering zet het licht op groen voor de financiële ondersteuning van drie praktijkgerichte opleidingen die worden georganiseerd door de verenigingen KAV, KVLV en de vzw Sociaal-Cultureel Werk voor Blinden en Slechtzienden (voorheen Brailleliga). De subsidies voor 2004 bedragen respectievelijk 457.871 euro, 466.188 euro en 184.940 euro. De activiteiten die voor subsidiëring in aanmerking komen zijn vormings- initiatieven met als doel volwassenen elementaire vaardigheden bij te brengen om hun zelfredzaamheid te verhogen.


* * *

De Vlaamse regering bekrachtigt de voorgelegde planningsdocumenten 2004 van de leidend ambtenaren. Waar deze nog ontbreken moeten deze zo snel mogelijk worden ingediend.


* * *

De Vlaamse regering hecht haar goedkeuring aan het protocol voor de aansluiting van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) bij de vzw Sociale Dienst van de Vlaamse Gemeenschap.


* * *

Na advies van de Raad van State beslist De Vlaamse regering definitief tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap (EVA) 'Vlaams agentschap voor rekrutering en selectie' binnen het beleidsdomein Bestuurszaken. Deze EVA integreert de beleidsuitvoerende taken die momenteel worden uitgevoerd door de cvba Jobpunt Vlaanderen en de afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen binnen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, inclusief de gedeconcentreerde cel 'Vlaamse Gemeenschap' van SELOR, het selectiebureau van de federale overheid. Het oprichtingsdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.

Op voorstel van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN en van Vlaams minister Patricia CEYSENS:

De Europese Kaderovereenkomst (ETS 106) die de grens- overschrijdende samenwerking regelt tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten, trad al in werking in 1981. Een aantal obstakels, vooral van juridische aard, verhinderden de effectieve toepassing ervan. Om aan dit euvel te verhelpen, werd een aanvullend protocol gesloten. De Vlaamse regering keurt nu, na advies van de Raad van State, definitief het ontwerpdecreet goed betreffende het aanvullende protocol dat de juridische problemen, die de Kaderovereenkomst meebrengt, in intern recht tussen de verdragsluitende partijen uniform regelt. Het ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.

Op voorstel van Vlaams minister Gilbert BOSSUYT:

Met het oog op de bestrijding van schade aan het wegdek door het overladen van een voertuig, duidt de Vlaamse regering de ambtenaren aan die de overtreder, de werkgever of de raadsman zullen horen in het kader van een beslissing in beroep. Zij duidt ook de ambtenaar aan die dwangbevelen kan geven en uitvoerbaar verklaren. Wanneer het parket niet overgaat tot strafvervolging wordt namelijk een systeem van administratieve boetes voorzien. In eerste aanleg gebeurt het opleggen van de administratieve boete door de wegeninspecteur-controleur. Er is beroep tegen zijn beslissing mogelijk bij de Vlaamse regering.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met het wetsontwerp over de promotie van het gecombineerde goederenvervoer per spoor en het ontwerp van Koninklijk Besluit dat hieraan uitvoering moet geven. De federale Staat wil hiertoe een subsidie verlenen aan spoorwegondernemingen die vervoer van containers, wisselbakken of opleggers tussen twee bedieningspunten op het Belgische grondgebied verzekeren. Concreet gaat het om de toekenning van een vast bedrag per overslag en het verminderen van de heffing voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur. Het initiatief past in de doelstelling om de mobiliteit langs de weg te bevorderen, de verkeersveiligheid te verhogen en de milieuvervuiling terug te dringen. Tevens vraagt de Vlaamse regering aan de Vlaamse minister van Mobiliteit zo snel mogelijk een voorstel tot subsidiëring van de overslagkosten van het vervoer te water voor te leggen.


* * *

De Vlaamse regering hecht haar principiële goedkeuring aan het wijzigingsbesluit over de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het wijzigingsdecreet van 13 februari 2004 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg. Het wijzigingsbesluit bevat ook een aantal technische aanpassingen van het besluit van 18 juli 2003. Na informatierondes en opleidingssessies over vermeld besluit voor de steden en gemeenten bleek namelijk dat er zich kleine toepassings- of interpretatieproblemen zouden kunnen voordoen. Over het wijzigingsbesluit wordt nog advies ingewonnen bij de Raad van State.


* * *

Op de Ondernemingsconferentie werd beslist om een vergelijkende studie uit te voeren met de ons omringende landen over de energiekosten en milieuheffingen. Op 9 januari 2004 werd deze beslissing door de Vlaamse regering bevestigd. Zij hecht nu haar goedkeuring aan de voorgestelde gunningsprocedure (beperkte offerteaanvraag) voor deze studieopdracht en maakt daarvoor ook de nodige middelen vrij.


* * *

De Vlaamse regering benoemt met ingang van 1 januari 2004 Mercedes Van Volcem als lid van de raad van bestuur van de Vlaamse Vervoermaatschappij de Lijn. Tegelijk verleent zij met ingang van 12 juli 2003 ambtshalve en eervol ontslag aan het bestuurslid Josephine Rebecca Moerman.

Op voorstel van Vlaams minister Adelheid BYTTEBIER:

Een speciale zitting van de Verenigde Naties over kinderrechten keurde op 10 mei 2002 in New York een wereldactieplan 'A world fit for children' goed. In dit wereldactieplan hebben de staten er zich toe verbonden om elk een nationaal actieplan op te maken. In dit kader heeft een interdepartementale werkgroep een ontwerp van Vlaams actieplan voor kinderrechten voorbereid, bestaande uit strategische en operationele doelstellingen en concrete acties. De Vlaamse regering hecht haar goedkeuring aan het ontwerp van Vlaams actieplan en vraagt de Vlaamse minister van Welzijn om het in te brengen in het nationale actieplan.


* * *

Op 1 april treedt het Inburgeringsdecreet en het desbetreffende uitvoeringsbesluit volledig in werking. Het inburgeringsbeleid voorziet voor alle nieuwkomers in een aangepast traject, dat onder meer bestaat uit een basiscursus Nederlands. Toch staan taalbarrières een toegankelijke hulp- en dienstverlening aan nieuwkomers nogal eens in de weg. Om hieraan te verhelpen, worden er tolken en vertalers ingezet. De Vlaamse regering keurt in dit verband een totale subsidie goed voor tolkendienst- verlening in 2004 ten belope van 650.000 euro, waarvan 40.000 euro gaat naar het Sociaal Vertaalbureau van Brussel Onthaal vzw en de rest van het bedrag naar Babel, de Vlaamse Tolkentelefoon.


* * *

Na het advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief het wijzigingsbesluit goed over de erkenning, de registratie en de machtiging, de aansluiting en de tenlasteneming in het kader van de zorgverzekering. De verplichte 10% controle wordt hiermee weggetrokken bij de zorgkassen en rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van het Vlaamse Zorgfonds geplaatst. Het Zorgfonds zal de controleopdracht uitbesteden aan een extern en onafhankelijk controleorgaan. De resultaten van de controles door dit ene orgaan kunnen dan worden vergeleken met de beoordelingen van de acht zorgkassen, wat tot meer eenduidige interpretaties zal kunnen leiden.


* * *

De Vlaamse regering hecht haar principiële goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit bij het decreet van 17 oktober 2003 over de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen in de algemene, categorale en universitaire ziekenhuizen. Het besluit bevat onder meer bepalingen inzake het kwaliteitsmanagementsysteem, (zelf)evaluatie en toezicht. Het wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering keurt de gewijzigde statuten van het Belgische Rode Kruis goed. De wijziging van de statuten is pas effectief na goedkeuring bij besluit van de drie Gemeenschapsregeringen.


* * *

De Vlaamse regering keurt de ontwerpovereenkomst goed tussen de Vlaamse Gemeenschap en de vzw Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen. De overeenkomst bevat de omschrijving van de opdracht van het netwerk en de wijze waarop de verenigingen inhoudelijke en financiële ondersteuning krijgen van dit netwerk. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het decreet over de armoedebestrijding van 21 maart 2003.

Op voorstel van Vlaams minister Patricia CEYSENS:

De Vlaamse regering zet het licht principieel op groen voor de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonljkheid 'Subsidie- agentschap voor Economie en Werkgelegenheid' binnen het domein Economie, Werkgelegenheid en Toerisme. Dit besluit kadert binnen het BBB-project dat een grondige herstructurering van de Vlaamse administratie voor ogen heeft. De vroegere werktitel van het agentschap was MIDAS. Het Subsidieagentschap vindt zijn grondslag in het verlenen van vooral financiële steun ter versterking en stimulering van de concurrentiepositie van ondernemingen en de tewerkstelling in Vlaanderen. Het besluit wordt nog voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Op voorstel van Vlaams minister Marino KEULEN:

De Vlaamse regering besluit principieel tot oprichting van twee intern verzelfstandigde agentschappen (IVA's) zonder rechtspersoonlijkheid, met name het 'Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed' en de 'Inspectie RWO' binnen het beleidsdomein Ruimtelijke ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed (RWO). Het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed is verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek van, het kennisbeheer en kennisverspreiding over en de ontsluiting van het onroerend erfgoed. De Inspectie RWO heeft als taken de opsporing, vaststelling en, waar mogelijk, het herstel van inbreuken op de regelgeving van ruimtelijke ordening, huisvesting en monumenten en landschappen. Verder zal de inspectie toezicht houden op de huisvestingssector en de sector van monumenten en landschappen en zal ze controle uitoefenen op de naleving van de voorwaarden en aanwending van subsidies en zal ze ook subsidies kunnen terugvorderen van de huisvestingssector en de sector van monumenten en landschappen. De oprichting van deze IVA's kadert in het project Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) waarbij de beleidsdomeinen binnen de Vlaamse administratie worden geherstructureerd. De twee oprichtingsbesluiten worden nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

In uitvoering van artikel 78 van de Vlaamse Wooncode en na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een besluit goed over de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen (voorheen: "kredietvennootschappen voor sociaal woonkrediet") kunnen worden erkend door de Vlaamse regering of de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM). Het besluit voorziet de invoering van een toezichtstelsel op de kredietmaatschappijen. Tevens introduceert het een erkenning- en toezichtstelsel voor (commerciële) kredietinstellingen met het oog op de toekenning van de gewestwaarborg aan de door hen verleende sociale hypothecaire leningen.


* * *

Op 4 april 2003 besliste de Vlaamse regering bij het Arbitragehof beroep in te stellen met als doel de wet van 3 februari 2003, houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare sector, te vernietigen. Deze wet zou discriminerend zijn ten aanzien van Vlaanderen omdat de federale overheid de pensioenverplichtingen van de VRT niet overneemt. Intussen werd de zaak besproken op het Overlegcomité federale regering - gewest- en gemeenschapsregeringen. Gelet op de positieve evolutie in het dossier, wordt nu beslist het beroep tot vernietiging in te trekken.

Op voorstel van Vlaams minister Jef TAVERNIER:

De Vlaamse regering beslist principieel het uitvoerings- besluit van 5 mei 2000 bij het Mestdecreet op te heffen. Dit besluit regelde dat bepaalde bedrijven in gemeenten met intensieve productie hun mest in andere gemeenten af moesten zetten via LangeAfstandsTransport (LAT-plicht). Het Vlaams Parlement heeft met het decreet van 12 december 2003 beslist dat de LAT-plicht moest worden afgeschaft. Daardoor heeft het uitvoeringsbesluit van 5 mei 2000 geen decretale basis meer en is afschaffing van het uitvoeringsbesluit het logische gevolg. Deze beslissing wordt voor advies voorgelegd aan de stuurgroep Vlaamse Mestproblematiek.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een besluit goed betreffende natuurinrichting en houdende wijziging van een besluit dat nadere regels vaststelt ter uitvoering van het decreet natuurbehoud en het natuurlijke milieu. De aanpassing aan hoofdstuk V over de
Natuurinrichtingsprojecten omvatten de volgende krachtlijnen: verhoogde aandacht voor participatie, duidelijker afbakening van de opeenvolgende fasen in de procedure, aanpassingen ten gevolge van wijzigingen in het natuurdecreet, vergroten van de flexibiliteit van het instrument, verbeterde afstemming op andere wetgeving ter zake en enkele technische-administratieve aanpassingen. Het besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Na advies van de SERV, de Vlaamse Land- en Tuinbouwraad en de Raad van State beslist de Vlaamse regering definitief tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid 'Agentschap voor Landbouw en Visserij'. De oprichting van de IVA kadert in het BBB-project (Beter Bestuurlijk Beleid) dat een grondige reorganisatie van de Vlaamse administratie voorbereidt.


* * *

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse regering definitief het besluit betreffende de toepassing van de extra heffing in de sector melk en zuivelproducten. De wijziging betreft het wegwerken van enkele ongerijmdheden en een aanpassing aan de Europese wetgeving ter zake.

De persconferenties van de Vlaamse regering kunnen worden beluisterd op: www.vlaanderen.be/persconferenties


-----
einde

-----


---