Partij van de Arbeid

PVDA

voorlichting

Den Haag, 5 april 2004

Lang leve het vmbo!

PvdA presenteert aanbevelingen voor het vmbo

Met het boekje Lang leve het vmbo! presenteert de PvdA een aanvalsplan tegen het negatieve imago van het vmbo. De PvdA erkent dat er op sommige scholen voor vmbo te veel problemen zijn. Deze moeten nu snel en effectief worden opgelost in het belang van de kinderen die er naar school gaan.

Over geen enkele schoolsoort wordt zoveel gesproken als over het vmbo. Met veel leerlingen gaat het goed, maar er zijn ook fikse problemen. De afgelopen maanden bezocht de PvdA Tweede-Kamerfractie vele scholen voor vmbo en praktijkonderwijs in het hele land. Nadat er zoveel over het vmbo was gesproken, wilde de PvdA nu eens met de leerkrachten, ouders en leerlingen in het vmbo zelf praten. Het boekje Lang leve het vmbo! is hiervan het resultaat.

Het boekje bevat een reeks van aanbevelingen om de problemen aan te pakken. Deze aanbevelingen vormen de agenda waarlangs de PvdA zich de komende jaren met het vmbo wil blijven bezighouden. De aanbevelingen zijn voor een groot deel gebaseerd op oplossingen die door mensen uit het onderwijs zelf zijn aangereikt. De voorstellen worden op 5 april voorgelegd aan schoolleiders, leerlingen, ouders en leraren. De PvdA wil hiermee een discussie met het onderwijs zelf starten.

De PvdA kiest met het boekje Lang leve het vmbo! niet voor de weg terug, zoals herstel van de oude ambachtschool, en ook niet voor de zoveelste nieuwe structuurwijziging. Wel kiest de PvdA voor gerichte aanpassingen die veel meer flexibiliteit geeft aan de scholen en meer kansen voor de leerlingen. Er is reden om haast te maken met deze aanpassingen omdat een veel te groot deel van de vmbo-leerlingen zonder diploma de school verlaat. Het gaat om ongeveer 25% van de leerlingen.

In Lang leve het vmbo! pleit de PvdA daarom voor het invoeren van een diplomaplicht . In dit voorstel worden leerlingen tot 23 jaar door de school vast gehouden totdat zij hun diploma hebben gehaald. Zij kunnen dat doen in een combinatie van leren en werken. Het aantal praktijkplaatsen moet daarvoor worden uitgebreid. Werkgevers in het MKB worden daarom aangesproken op hun praktijkplicht : zij bieden minimaal één stageplaats aan. In ruil daarvoor krijgen zij een fiscale vergoeding.

Veel problemen doen zich al voor in het begin van het vmbo. Er is een te stroef verlopende overgang van de basisschool naar het vmbo. Dit kan verholpen worden door in de basisvorming vakken te clusteren, de kerndoelen te verminderen en scholen meer kansen te geven in de onderbouw met groepsleerkrachten te werken die meerdere vakken geven. Afgestuurde PABO-docenten zouden hiervoor met een gerichte aanvullende scholing goed inzetbaar zijn.

Tevens pleit de PvdA voor klassenverkleining en meer individuele leerlingbegeleiding in de onderbouw en in de basisberoepsgerichte leerweg. Juist daar bevinden zich veel kinderen die extra aandacht nodig hebben en waarvoor de docenten nu te weinig tijd hebben. Hier hebben alle kinderen in de klas last van, want ook de andere kinderen krijgen hierdoor soms niet genoeg aandacht.

Praktische vaardigheden van kinderen moeten meer aandacht krijgen. Leerlingen moeten ook meer stimulansen krijgen om hun niveau te bereiken. Omdat zij nu maar op één niveau examen mogen doen, kiezen zij vaak het niveau van het vak waarin zij het slechtste zijn. De PvdA wil dat leerlingen in de vakken waarin zij beter zijn op een hoger niveau examen kunnen doen. Ook wil de PvdA de verdeling die er nu is tussen allerlei sectoren (techniek, de zorg, de administratie) minder star maken, zodat leerlingen meer te kiezen hebben.

Leerlingen die de theoretische leerweg (de voormalige MAVO) volgen, redden het te vaak niet op het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Daarom wil de PvdA dat de leerling ook in deze leerweg 1 of 2 beroepsgerichte vakken kiest.

Het moet ook mogelijk zijn om op het vmbo een diploma voor de arbeidsmarkt te halen. Nu bereidt het vmbo alleen voor op een vervolgopleiding. De PvdA wil daarom dat het ook mogelijk wordt om het diploma van het assistentenniveau 1 en 2 op het vmbo te halen. Een ingewikkelde overstap naar een vervolgopleiding is dan niet meer nodig. Een betere samenwerking met het MBO is hiervoor noodzakelijk.

De rol van ouders is van groot belang. Zij moeten beter weten wat hun kind op school doet, omdat dat de resultaten van hun kind verbetert. In de vergoeding aan de scholen moet rekening gehouden worden met de tijd die leerkrachten nodig hebben om contacten met ouders te onderhouden. Ook wil de PvdA de medezeggenschap van ouders bij de school verbeteren. Ouders die de Nederlandse taal niet spreken, moeten verplicht worden dit te leren. Zij moeten voorrang krijgen bij taalcursussen. Voor kinderen met bijvoorbeeld opvoedingsproblemen moeten scholen middelen krijgen om meer schoolmaatschappelijk werk en jeugdzorg in te kunnen kopen, zodat deze zorg daadwerkelijk op de school aanwezig is. De PvdA is van mening dat onhandelbare of zeer agressieve leerlingen sneller buiten de school geplaatst moeten kunnen worden in bijvoorbeeld Time Out projecten. Voor anderen moet een definitieve oplossing buiten de school gevonden worden.

De PvdA-fractie is van mening dat leerlingen die voorheen naar het speciaal onderwijs zouden gaan, meer specialistische begeleiding zouden moeten krijgen. Hierbij moet de school meer ruimte worden geboden. Wat is de beste organisatorische oplossing: extra individuele begeleiding, een aparte afdeling binnen de school of een zelfstandige (zorg)vestiging die samen met andere scholen wordt opgezet. De ouders moeten hierbij goed betrokken worden. Tevens moet de capaciteit voor praktijkonderwijs en scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen aangepast worden aan de werkelijke vraag.

Tot slot pleit de PvdA voor een acceptatieplicht van scholen. Alle scholen moeten een bijdrage leveren aan de integratie van jongeren. Scholen kunnen leerlingen niet weigeren of op een wachtlijst plaatsen als de ouders de grondslag van een school respecteren. De onderwijsinspectie beoordeelt of de scholen voldoende bijdrage leveren aan de integratie. Problemen moeten in een gemeentelijke plaatsingscommissie besproken worden.

De PvdA legt zich niet neer bij het negatieve beeld van het vmbo in de media of ouders. Dat kan en moet veranderen. De PvdA wil daaraan meewerken. Dat kan door scholen meer ruimte te geven voor eigen beslissingen, ondersteunende regelgeving en financiële middelen.

Lang leve het vmbo! is te verkrijgen bij de afdeling Voorlichting van de PvdA of te vinden op www.pvda.nl.

Voorlichting

Plein 2

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

Tel 070 - 318 3025/Fax 070 - 318 2800


---
Tweede Kamer der Staten-Generaal www.tweedekamer.nl

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.