Gemeente Sint-Oedenrode


Besluitenlijst 23 maart 2004
Openbare- en niet openbare Besluitenlijst B&W-vergadering dd. 16 maart 2004
Goedkeuring
Verbinding vanuit de Salvia- of Margrietstraat met het Bakkerpad in Nijnsel
Twee inwoners van kerkdorp Nijnsel hebben gevraagd om een permanente verbinding vanuit de Salvia-of Margrietstraat met het Bakkerpad. Het College zal geen medewerking verlenen aan dit verzoek en de dorpsraad Nijnsel schriftelijk informeren. Het recentelijk gerealiseerde recreatieve fietspad loopt van de Vresselseweg naar het Bakkerpad. Bodembeheerplan en uitwerkingsplan Bouwstoffenbesluit
1. Instemmen met het voorgestelde bodembeleid zoals omschreven in het bodembeheerplan

2. Instemmen met het werkplan Bouwstoffenbesluit
3. Ter vaststelling voorleggen aan de raad Handhaving Oostelijke Randweg 10 (voorheen Kerkdijk 10) Instemmen met het verzoek van de heer Van de Meerakker, inzake het deels niet en deels niet juist installeren van de eerder vergunde groenlabelsystemen
Terras Kerkplein No de Hogmis
Het College heeft ingestemd met het verzoek van café Node Hogmis om tijdens de bouwwerkzaamheden een tijdelijk terras op het Kerkplein te exploiteren. B&W heeft gekozen voor een sobere uitvoering van het terras.Kiezen voor sobere uitvoering van het terras Uitbreidingsmogelijkheden/maatvoering woningen buitengebied Het College heeft ingestemd met het verduidelijken van de uitbreidingsmogelijkheden van woningen in het buitengebied. In de praktijk bestaat soms onduidelijkheid hierover. De beleidslijn is nu beschreven en zal gepubliceerdworden.
Uitbreiding agrarische bouwvlakken

1. In principe medewerking verlenen aan het verzoek van Prinsenhoefstraat 2 onder de in het advies genoemde voorwaarden


2. Aan familie Vogels mededelen dat aangetoond moet worden dat daadwerkelijk een agrarisch bedrijf wordt gestart en een bouwblokvergroting noodzakelijk is

Ontwerp-bestemmingsplan Ollandseweg 172

Instemmen met de gemeenteraad voor te stellen bestemmingsplan "Buitengebied 1997, 1^e partiële herziening (locatie Ollandseweg 172)" ongewijzigd vast te stellen en een voorbereidingsbesluit te nemen voor de percelen Houtsestraat 14 en Vresselseweg 20

Ontwikkelingsplan locatie Handelskwekerij Van der Velden

Het College stemt in met het ontwikkelingsplan `Handelskwekerij Van der Velden, wonen en werken in een landelijke sfeer'. Het ontwikkelingsplan voor de locatie van de handelskwekerij zal nu verder op zijn haalbaarheid worden onderzocht.

Gemeentelijke belastingen 2004 Brabantse gemeenten

Het College heeft kennis genomen van het overzicht van de gemeentelijke belastingen 2004 van alle Brabantse gemeenten. De Provincie maakt ieder jaar een dergelijk overzicht. De belastingdruk per woonruimte in Sint-Oedenrode voor het jaar 2004 is e 568,00,(in 2003 was dit e 507,00).Uitgaande van alle Brabantse gemeenten bedraagt in 2004 de gemiddelde belastingdruk per woonruimte e 624,00.Op basis van het overzicht is de conclusie dat de belastingdruk in Sint-Oedenrode lager is dan de gemiddeldebelastingdruk van de Brabantse gemeenten resp. de gemeenten van 0-10.000 woonruimten. Hier staat tegenover dat in 2004 de stijging ten opzichte van 2003 in Sint-Oedenrode hoger is.

Uitslag enquête Cliëntenparticipatie Sociale Zaken inzake Tevredenheidsonderzoek

Uitkomsten van de enquête voor kennisgeving aannemen met de toevoeging dat:


1. Binnen de beleidsontwikkeling in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB) extra aandacht zal worden besteed aan voorlichting


2. De bestaande formulieren, voor zover niet landelijk bepaald, kritisch zullen worden bezien op mogelijke vereenvoudigingen


3. De officiële brieven en beschikkingen nog meer dan voorheen zullen worden getoetst op hun leesbaarheid met behoud van de noodzakelijke juridische houdbaarheid


4. Reactie naar aanleiding van uitslag enquête verwoorden in brief aan Cliëntenparticipatie

Vestigen twee appartementen in bestaand bedrijfsgebouw, Markt 9

Het College zal medewerking verlenen aan het principe verzoek voor de realisatie van twee appartementen in het bestaande bedrijfsgebouw op Markt 9.

Bouw zwembad aan de Margrietstraat 42

In principe medewerking verlenen met gebruikmaking van artikel 19 lid
3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Principe-verzoek Spierkesweg 13

Instemmen met het afwijzen van het ingediende schetsplan vanwege strijdigheid met de voorschriften van bestemmingsplan Buitengebied 1997 (overschrijding maximale goothoogte)

Toedeling onverharde weg

Het eerder ingenomen standpunt handhaven en het oordeel van de meervoudige kamer afwachten

Procedures ex artikel 19, lid 1 WRO

Lijst artikel 19-procedures ter kennisgeving aan de raad toezenden

Activiteitenplan politie 2004

Instemmen met verzending van bijgevoegde "reactie gemeente Sint-Oedenrode op activiteitenplan politie 2004" aan de politie

Convenant gezamenlijke aanpak drugsoverlast vanuit (huur)woningen


1. In principe instemmen met de ondertekening van bijgevoegd convenant

2. Verzending van het concept-convenant aan de Woningbouwvereniging Sint-Oedenrode met het verzoek om een reactie kenbaar te maken
Opleidingsplanning 2004

1. Definitief instemmen met het door u reeds ingenomen voorgenomen besluit

2. Op advies van de OR (ambtelijk na de zomerperiode) een evaluatiemoment in te bouwen zodat het budget optimaal wordt aangewend Beslissing op bezwaarschrift Het Groene Hart tegen vrijstelling/bouwvergunning t.b.v. bedrijfsgebouw Gebr. Van den Berk BV
Instemmen met het advies van de commissie bezwaar- en beroepschriften tot ongegrond verklaring van het bezwaarschrift onder verbetering van de motivering. Een concept-besluit is bijgevoegd.