Regering.nl

Ministeries recent
Kamerstukken
Gebouw van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2 apr 2004
WETSVOORSTEL: GERICHTERE HERBEOORDELING WAO'ERS

Het wettelijk verplichte systeem van herbeoordelingen van arbeidsongeschikten op vaste momenten, wordt afgeschaft. Uitkeringsgerechtigden onder de 55 jaar worden opgeroepen op basis van leeftijd.

Dat staat in een wetsvoorstel van minister De Geus (SZW) om de arbeidsongeschiktheidswetten te wijzigen. Het voorstel is bij de Tweede Kamer ingediend.

Momenteel moet iemand een jaar nadat hij een
arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft gekregen, opnieuw worden beoordeeld. Daarna vindt een keer in de vijf jaar een verplichte herbeoordeling plaats.

Het kabinet wil dit systeem afschaffen, zodat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) meer ruimte krijgt voor gerichte herbeoordelingen. Dit moet ertoe leiden dat de mensen met de beste kansen op werk, het eerste aan de beurt komen.

De herbeoordeling op basis van leeftijd gebeurt op grond van de huidige arbeidsongeschiktheidswetten. In het regeerakkoord werd aanvankelijk aangekondigd dat WAO'ers onder de 45 jaar opnieuw zouden worden beoordeeld op basis van het nieuwe
arbeidsongeschiktheidsstelsel. Het kabinet ziet hier nu vanaf. Wel worden de huidige arbeidsongeschikten herbeoordeeld op grond van strengere regels.

Deze strengere regels gelden niet voor arbeidsongeschikten die bij eerdere herbeoordelingsoperaties zijn ontzien en voor degenen die op 1 juli 2004 55 jaar of ouder zijn.

Hervorming stelsel
Het wetsvoorstel past binnen de hervorming van het arbeidsongeschiktheidsstelsel, waarbij werkhervatting centraal staat. Op 1 januari 2004 werd al de periode dat werkgevers het loon van zieke werknemers moeten doorbetalen, verlengd van één naar twee jaar. Op 12 maart nam het kabinet het advies van de Sociaal-Economische Raad over het nieuwe stelsel op hoofdlijnen over. Bestaande arbeidsongeschikten komen niet in het nieuwe stelsel, maar blijven in de WAO.

Bron:Zie het origineel
Persbericht ministerie van SZW

Zie ook:
12 mrt 2004
Kabinet volgthoofdlijnen van SER-advies over WAO 16 dec 2003
Werkgever moet ziekewerknemer langer betalen


© 2002-2003 Rijksvoorlichtingsdienst