D66

Integratie begint hij het individu

Vreemdelingen- en integratiebeleid

D66 Integratienotitie: De anderen, dat zijn wij

05-04-2004 - Integratie is een zaak van iedereen. Van elke migrant mag verwacht worden dat hij of zij zich inspant om een volledige plaats in de samenleving te verwerven. In de notitie De anderen, dat zij wij geeft D66 een individueel gerichte visie op de integratie van nieuwkomers in Nederland. De Democraten vinden het ongewenst wanneer integratie via nieuwe vormen van verzuiling verloopt.

Veel mensen van allochtone afkomst leven bij elkaar in achterstandswijken, vaak zonder voldoende beheersing van de Nederlandse taal, in afhankelijkheid van hun partner en vaak zonder werk. Dat is geen ideale basis om een zelfstandig bestaan op te bouwen, aldus Boris Dittrich.

D66 waardeert culturele verscheidenheid, maar de basiswaarden van de Nederlandse samenleving moeten door iedereen gerespecteerd worden. Dittrich: Het is van belang dat iedereen de beginselen van individuele keuzevrijheid en non-discriminatie accepteert als grondslag van de Nederlandse samenleving. Daarom moet iedereen die een Nederlandse verblijfsvergunning aanvraagt een z.g. letter of intent ondertekenen, waarmee hij of zij verklaart de basiswaarden van onze samenleving zoals vastgelegd in de grondwet te respecteren.

D66 vindt dat elk individu zelfstandig moet kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Daarom stellen de Democraten eisen aan gezinsvorming. Elke nieuwkomer moet kunnen lezen en schrijven en bovendien over voldoende opleidingsniveau beschikken om deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. Pas nadat nieuwe migranten een arbeidsverleden hebben opgebouwd, krijgen zij toegang tot de sociale zekerheid. D66 stelt hiertoe een periode van 7 jaar voor en vraagt de regering een dergelijk systeem uit te werken.

Volgens D66 is werk de beste manier om te integreren. Omdat voor veel mensen de lat voor deelname aan de arbeidsmarkt te hoog ligt, wil D66 het verlenen van persoonlijke diensten makkelijker maken en zo de drempel om aan het werk te gaan verlagen. Eenvoudige persoonlijke dienstverlening moet voor een deel belastingvrij gedaan kunnen worden en vrijgesteld zijn van regelgeving. Ook moet het ondernemerschap worden gestimuleerd door regelvrije zones in achterstandswijken in te stellen.