Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorzitter van de Postbus 90801 2509 LV Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal Anna van Hannoverstraat 4 Binnenhof 1a Telefoon (070) 333 44 44 2513 AA DEN HAAG Telefax (070) 333 40 33

Uw brief Ons kenmerk
SOZA-03-912 AVB/UA/04 20701

Onderwerp Datum
Arboconvenant metalektro en metaalbewerking 5 april 2004

Bij brief van 19 februari jl. vraagt de voorzitter van de Vaste Commissie voor SZW mijn reactie op de brief die de commissie op 17 december 2003 ontving van FNV Bondgenoten over een arboconvenant voor de metalektro en metaalbewerking en de stand van zaken rond dit arboconvenant.

De onderhandelingen over een arboconvenant in de metalektro en metaalbewerking zijn in november 2003 gestaakt. In de beantwoording van vragen van de leden Douma en Stuurman is de Tweede Kamer hierover op 17 december 2003 geïnformeerd (Handelingen TK 2003 ­ 2004, aanhangsel 2030403980).

Mijn reactie op het actieplan `Heavy Metal unplugged - beter werk in de metaal ook zonder arboconvenant' en het begeleidend schrijven van 24 november 2003 heb ik in een brief op
3 februari jl. aan FNV Bondgenoten laten weten. In deze brief ben ik ingegaan op de vijf concrete verzoeken uit het actieplan en het begeleidend schrijven. Deze punten laat ik hieronder de revue passeren.

Vaststellen beleidsregels
FNV Bondgenoten vraagt om het vaststellen van beleidsregels vooral om helderheid te verschaffen over de stand der techniek voor alle betrokken actoren. In december jl. hebben de Tweede- Kamerleden Douma en Stuurman hierover vragen gesteld. In mijn antwoord aan de Tweede Kamer van 17 december 2003 heb ik aangegeven de mogelijkheid open te houden om beleidsregels vast te stellen waarin de stand der techniek met betrekking tot de risico's lasrook, schadelijk geluid en oplosmiddelen is vastgelegd. Uiterlijk 1 oktober 2004 zal ik aan de Tweede Kamer uitsluitsel geven of er al dan niet beleidsregels zullen worden opgesteld. Hierbij zal ik de resultaten betrekken van een inspectieproject van de Arbeidsinspectie die medio 2004 beschikbaar komen.

Invoeren vervangingsplicht VOS
Met kracht verzoekt FNV Bondgenoten om in de metaal een vervangingsplicht voor organische oplosmiddelen in te voeren. Over de invoering van een vervangingsplicht voor VOS (Vluchtige Organische Stoffen) voor de metalelektro en metaalbewerking heb ik in mijn brief van 30 september 2003 het volgende aan de Tweede Kamer geschreven: "In de

2 AVB/UA/04 20701

metaalbranche zal de opstelling van een vervangingsplicht naar verwachting zeer aanzienlijke technische problemen met zich meebrengen. Inzet blijft evenwel om voor de situaties waarin sprake is van een serieuze blootstelling aan VOS tot adequate beheersing van de blootstelling te komen. De wijze waarop dit vorm zal worden gegeven is nog niet
vastgesteld." Of het opnemen van beheersmaatregelen ter voorkoming of beperking van de

blootstelling aan VOS in de vorm van beleidsregels mij een doelmatige aanpak lijkt zal ik, zoals hierboven al vermeld, uiterlijk 1 oktober aan de Tweede Kamer laten weten.

Innovatie door de overheid op het gebied van lasrook
De vakbeweging roept de overheid op het initiatief te nemen voor het realiseren van innovatie op het gebied van lasrook. De overheid wil een zo goed mogelijk innovatieklimaat creëren en heeft hierin een stimulerende en faciliterende rol. Dit geldt ook voor de innovatie van beheersmaatregelen op het gebied van lasrook. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan via de arboconvenantenaanpak innovatie stimuleren.
Nu de bedrijfstak de mogelijkheid van een arboconvenant niet heeft benut zal ik verder geen initiatief nemen om nieuwe beheersmaatregelen op het gebied van lasrook te laten ontwikkelen. Het Ministerie van Economische Zaken biedt - ook aan brancheorganisaties - diverse ondersteunende voorzieningen voor innovatie.

Handhaving door de Arbeidsinspectie
FNV Bondgenoten pleit voor de voortzetting van bestaande en nieuwe inspectietrajecten, met aandacht voor specifieke arbeidsrisico's. Dit jaar voert de Arbeidsinspectie een inspectieproject uit in de metalelektro en metaalbewerking gericht op de arbeidsrisico's lasrook, vluchtige organische stoffen en fysieke belasting. De Arbeidsinspectie zal intensieve inspecties uitvoeren in de metalelektro en metaalbewerking, wat in overeenstemming is met het verzoek van de Tweede Kamer om de inspectiecapaciteit uit te breiden voor die sectoren waar pogingen tot het afsluiten van een arboconvenant op niets zijn uitgelopen (amendement Verburg 42).

Financiële bijdrage aan voorlichtingsactiviteiten vakorganisaties
FNV Bondgenoten vraagt mij namens de betrokken vakbonden bijna 1,2 miljoen voor een tweejarig voorlichtingsprogramma in de metalelektro en metaalbewerking. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het geven van voorlichting aan medewerkers over de arbeidsrisico's in hun werk en de te nemen beheersmaatregelen. Sociale partners kunnen (aangesloten) ondernemingen of leden hierbij ondersteunen door hen te voorzien van nieuwe kennis over arbeidsrisico's en/of beheersmaatregelen.

Het Ministerie van SZW ondersteunt branchespecifieke initiatieven in het toegankelijk en toepasbaar maken van kennis over arbo en verzuim via de aanpak van de arboconvenanten.

3 AVB/UA/04 20701

Daarnaast ontvangen de FNV (de vakcentrale FNV samen met de drie grootste FNV-bonden) alsook de vakcentrale CNV een subsidie van SZW met als doel de interne structuur en expertise op het gebied van de arbeidsomstandigheden te versterken. Op landelijk niveau stimuleert het Ministerie van SZW het toegankelijk en toepasbaar maken van kennis via initiatieven als een vernieuwd arbo.nl en het opzetten van een landelijke verzuimstatistiek. Het verstrekken van een financiële bijdrage voor branchespecifieke voorlichtingsactiviteiten buiten de arboconvenantenaanpak past niet binnen het door het Ministerie van SZW gevoerde beleid.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(M. Rutte)