Waterschap Noorderzijlvest


Mogelijkheid teeltvrije zones te versmallen

Het waterschap Noorderzijlvest heeft besloten teeltvrije zones van tenminste 100 cm toe te staan indien gebruik wordt gemaakt van bepaalde driftreductie- en kantdoppen. Het waterschap volgt hiermee het advies op van de Technische Commissie Techniekbeoordeling van de Commissie Integraal Waterbeheer.

In het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij wordt voorgeschreven dat langs watervoerende sloten een spuit- en teeltvrije zone van tenminste 150 cm moet worden aangehouden voor gewassen. Bij gebruikmaking van veldspuitapparatuur met erkende luchtondersteuning kan echter een teeltvrije zone van 100 cm worden aangehouden.

Met ingang van dit jaar kunnen ook agrariërs die gebruik maken van bepaalde driftreductie- en kantdoppen hun teeltvrije zone versmallen tot 100 cm. Dit betreft de combinatie van de venturidop Lechler ID 120-04 of Agrotop XLTD 110-04 met de bijbehorende driftarme kantdop Lechler IS 80-04 of Agrotop TD OC 04. Voorwaarde voor het gebruik van deze doppen is dat dit voor 1 mei 2004 schriftelijk wordt gemeld bij het waterschap. De betrokken agrariër ontvangt na de melding bericht of hij gedurende het jaar 2004 een smallere teeltvrije zone mag aanhouden.

Voor alle overige doppen blijft een teelvrije zone van tenminste 150 cm gelden. Het waterschap zal op die norm handhaven.

Meer informatie over het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij en teeltvrije zones.