Partij van de Arbeid

Den Haag, 5 april 2004

Vragen van de leden Depla, Boelhouwer en Wolfsen (allen PvdA) aan ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkzaken en van Justitie

* Bent u op de hoogte van het jaaroverzicht over het jaar 2003 van het bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam? (NRC vrijdag 2 april) * Kan u verklaren waarom het aantal meldingen van corruptie, fraude, misbruik bevoegdheden, diefstal en belangenverstrengelingen in Amsterdam veel hoger licht dan bijvoorbeeld in de steden Rotterdam, Utrecht en Den Haag? * Zo nee, wilt u dan onderzoek doen naar de oorzaken van dit onderscheid? * Zo ja, wat is de oorzaak en bent u bereid om te bevorderen dat de gemeenten Utrecht, Den Haag en Rotterdam dezelfde inspanningen gaan verrichten als Amsterdam? * Bent u op de hoogte van het onderzoek dat de gemeente Hoorn gedaan heeft naar integriteitproblemen in haar eigen organisatie bij aanbesteding van bouwprojecten? * Is de omvang van de problematiek van Hoorn volgens u een uitzondering? Zo ja, waar baseert u dat op? * Bent u op de hoogte van het onderzoek dat de gemeente Nijmegen doet naar eventuele patronen in de aanbesteding van bouwprojecten in het verleden die duiden op onzorgvuldigheid en/of onrechtmatigheid in haar eigen organisatie? * Wat is uw oordeel over beide onderzoeken en is er aanleiding om andere gemeenten te stimuleren vergelijkbaar onderzoek te doen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om dit te gaan doen?


---
Tweede Kamer der Staten-Generaal www.tweedekamer.nl

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.