GVB


Sector Algemeen Directeur Afdeling Concern Communicatie Postbus 2131 1000 CC Amsterdam Telefoon 020 ­ 460 58 42 Telefax 020 ­ 460 58 43 Persbericht E-mail: communicatie@gvb.nl www.gvb.nl 5 april 2004

Beter openbaar vervoer voor een lagere prijs in Amsterdam

GVB boekt grote vooruitgang in 2003

Beter openbaar vervoer voor een lagere prijs: dat is het resultaat van het Amsterdamse openbaarvervoerbedrijf GVB over het jaar 2003. Alle inspanningen om de kwaliteit te verbeteren leidden vorig jaar tot een sterk toegenomen tevredenheid onder de reizigers. Tegelijkertijd realiseerde het bedrijf de geplande kostenreductie die noodzakelijk is om de concurrentiekracht van het GVB te vergroten. De efficiënte bedrijfsvoering leverde het GVB in 2003 een positief resultaat ? 8,6 miljoen op.

De positieve resultaten van het GVB zijn een belangrijke stap voorwaarts in het kwaliteits- en kostenreductieprogramma waaraan het vervoerbedrijf werkt om ook na 2006 het openbaar vervoer in Amsterdam te kunnen blijven uitvoeren. In 2006 wordt het recht om in Amsterdam het openbaar vervoer uit te voeren opnieuw toegekend. In 2001 kwam het GVB met de gemeente Amsterdam overeen vóór het jaar 2006 ? 32 miljoen kostenreductie te realiseren om het bedrijf op marktconform niveau te brengen. Niet alleen door kostenreductie, ook door een stevige kwaliteitsverbetering sluit het GVB aan op zowel de wensen van de reizigers, de opdrachtgever (Regionaal Orgaan Amsterdam/gemeente Amsterdam), als op het beleid van de Rijksoverheid: beter openbaar vervoer voor een lagere prijs. In het exploitatiecontract met de opdrachtgever is vastgelegd dat deze elk jaar minder bijdraagt in de kosten van het openbaar vervoer. Daardoor kan, ondanks de bezuinigingen van het Rijk, in Amsterdam het aanbod van openbaar vervoer op peil worden gehouden. De kostenreductie binnen het GVB bleef de daling van de overheidsbijdrage vóór, zodat er een positief resultaat is geboekt. Naast de Rijks- bezuinigingen had het GVB in 2003 ook te maken met een verminderde groei van de kaartopbrengst.

Kostenreductie van ? 16 miljoen
Het GVB heeft inmiddels zo'n ? 16 miljoen (prijspeil 2001) aan kostenbesparing gerealiseerd. In 2003 heeft het bedrijf niet alleen de voor dat jaar geplande kosten bespaard, ook de achterstanden in kostenreductie uit 2001 en 2002 zijn vorig jaar ingelopen. De verlaging van kosten is onder meer behaald door hetzelfde werk met minder mensen uit te voeren, namelijk 150 fte's minder. Dit is een gevolg van efficiëntere werkplanning en een verlaging van het arbeidsverzuim met 2%.

Meer kwaliteit voor de reizigers
De toegenomen kwaliteit en grotere klanttevredenheid in 2003 zijn gebleken uit de resultaten van de Kwaliteitskoersmeter. Uit dit klantenonderzoek, dat het GVB twee keer per jaar uitvoert en waarbij de beleving van alle kwaliteitsaspecten van het openbaar vervoer worden gemeten, bleek dat steeds meer reizigers positief zijn over het openbaar vervoer. Met name de veiligheid, de reinheid, het optreden van controlepersoneel en het op tijd rijden, werden door reizigers hoger gewaardeerd. De opdrachtgever beloonde overeenkomstig het contract het GVB vanwege grotere klanttevredenheid en de geleverde prestaties op het gebied van punctualiteit met een bonus van ruim ? 800.000,=

Minder incidenten

---

blad 1 van 2

vervolg van persbericht

Datum datum
Pagina 2

Veiligheid is een belangrijk issue in onze maatschappij. Dus ook in het openbaar vervoer. De inspanningen en investeringen van het GVB in veiligheidsmaatregelen hebben geleid tot een afname van het aantal agressie- en overlastincidenten met ruim 8% (van 3993 in 2002 naar 3658 in 2003). De incidenten die voortkomen uit betalingsconflicten zijn wel gestegen (26%) maar die stijging moet in verband worden gebracht met het sterk toegenomen aantal gecontroleerde passagiers in 2003. In 2002 werden bij preventieve controles nog 2,7 miljoen mensen gecontroleerd, in 2003 waren dat er 8,6 miljoen. Bij repressieve controles werden in 2002 ruim 1,2 miljoen reizigers gecontroleerd, in 2003 waren dat er ruim 1,1 miljoen.
Verder werd het project 'op iedere tram een conducteur' in 2003 afgerond. Lijn 1 kreeg als laatste tramlijn een conducteur aan boord. Voort is graffitibestrijding vorig jaar stevig aangepakt wat leidde tot een daling van 30% in vierkante meters graffiti.

Innovatie
Naast verlaging van de kosten gaan de innovaties die de kwaliteit van het openbaar vervoer verhogen door. De OV-chipkaart wordt in 2006 in de metro ingevoerd, zo is in 2003 besloten. Ook is vorig jaar de instroom van nieuw materieel ­ trams en bussen ­ gestaag doorgegaan en het GVB startte een proef met de milieuvriendelijke brandstofcelbus.

Kerncijfers 2003 2002

Totale omzet 389.315 357.739 Bedrijfslasten 376.227 357.760 Bedrijfsresultaat 13.088 -21 Financiële lasten 5.381 9.292 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 7.707 -9.313 Overige baten 895 5.922 Nettoresultaat 8.602 -3.391

Kwantiteiten
Aantal vervoerde reizigers (x 1 miljoen) 244 250 Reizigerskilometers (x 1.000) 948.000 971.700 Plaatskilometers (x 1.000) 3.755.000 3.847.900 Dynamische bezettingsgraad (in %) 25,2 25,3 Gemiddeld aantal fte's 4.351 4.497

Materieel (aantallen ultimo 2003)
Bus 313 303 Tram 232 234 Metro/sneltram 106 106 blad 2 van 2