Partij van de Arbeid

Den Haag, 5 april 2004

Vragen van de leden Boelhouwer en Smeets (PvdA) aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat

over de notitie Onze Maas, Ruimte voor de rivier en voor ontwikkeling in Limburg

1. Hebt u kennisgenomen van de notitie van de provincie Limburg getiteld Onze Maas, Ruimte voor de rivier en voor ontwikkeling in Limburg die op 29 maart 2004 is aangeboden aan minister Dekker?

2. Welke bewindspersoon heeft het voortouw bij het eventueel aanpassen of wijzigen van de Beleidslijn Ruimte voor de rivier?

3. Wordt er overwogen om naar aanleiding van de Limburgse notitie de Beleidslijn Ruimte voor de rivier aan te passen?

4. Zijn er andere ontwikkelingen te voorzien die er op korte termijn toe zullen leiden dat de Beleidslijn ter discussie komt te staan?

5. Bent u bereid om de Kamer een overzicht te geven van de verzoeken die u de afgelopen drie jaar hebben bereikt om af te mogen wijken van de Beleidslijn, zowel voor het Rijn- als voor het Maassysteem? Zo ja, kunt u dan aangeven of de saldobenadering bij deze aanvragen aan de orde is geweest? Zo neen, waarom niet?

6. Wordt in de Beleidslijn naar uw mening voldoende rekening gehouden met de saldobenadering?


---
Tweede Kamer der Staten-Generaal www.tweedekamer.nl

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.