Vlaamse overheid

Minister Jef Tavernier (Groen!) wil GROENBON-brochures ook in taalgrensgemeenten

Vlaams leefmilieuminister Jef Tavernier (Groen!) vraagt via een officieel schrijven dat de faciliteitengemeenten de informatie over de GROENBON aan hun inwoners willen verspreiden. Via de GROENBON wil de milieuminister mensen die hun straat, wijk of buurt een groenere tint willen geven, een financiële ruggensteun geven. De GROENBON is een cheque ter waarde van 250 euro. Blijkt nu dat een aantal taalgrensgemeenten de info hieromtrent niet willen verspreiden omdat de GROENBON-folder enkel in het Nederlands bestaat. "Wie de informatie in het Frans wil hebben, zal die krijgen. Wanneer hij er naar vraagt," zegt Vlaamse milieuminister Jef Tavernier (Groen!). "Het interesseert mij niet of er in Drogenbos "un chêne" dan wel "een eik" wordt aangeplant, als er maar meer groen in de gemeente komt. Ik meen wél dat de inwoners van de randgemeenten dezelfde rechten hebben als de inwoners van de andere Vlaamse gemeenten. Van de GROENBON kan elkeen die in Vlaanderen woont, genieten. Maar dat kan pas wanneer ze er ook over geïnformeerd worden. Enkele burgemeesters beslissen blijkbaar dat niemand in hun gemeente mag weten dat de GROENBON of de brochure Adem Diep In bestaat. Of dat goed burgemeesterschap is? Ik betwijfel het. Ik zou als burgemeester net proberen om zoveel mogelijk mensen te informeren over de stimulansen die de Vlaamse overheid hen aanbiedt."

Vlaams leefmilieuminister Jef Tavernier (Groen!) verwijst in een brief naar de burgemeesters van de faciliteitengemeenten naar de omzendbrief van 7 oktober 1997. Die omzendbrief betreft het taalgebruik in de diensten van de Vlaamse regering. "Die omzendbrief is duidelijk," stelt minister Jef Tavernier. "Publicaties van de Vlaamse overheid moeten altijd in het Nederlands worden verspreid. Indien geïnteresseerde inwoners van taalgrensgemeenten daarom verzoeken, kunnen zij uiteraard een vertaling krijgen."
Het kabinet van Vlaams milieuminister Jef Tavernier schreef hetzelfde reeds in een brief van 5 januari 2004 aan de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. Die Commissie had toen een klacht gekregen van een Franstalige inwoner van Voeren omtrent een Nederlandstalige publicatie. Verklaart minister Jef Tavernier: "In Voeren investeert de Vlaamse overheid zwaar in bosbehoud en bosbeheer. Voormalig milieuminister Vera Dua is daarvoor nog in de bloemetjes gezet door het gemeentebestuur. Eind 2003 krijgt de Commissie een klacht van een Franstalige inwoner van Voeren. Die Franstalige inwoner, met name Jean-Marie Happart, dient een klacht in tegen het feit dat hij een Nederlandstalige brochure heeft ontvangen van onze Afdeling Bos & Groen. De Commissie wil van het kabinet weten waarom die documenten in het Nederlands zijn opgesteld."
In haar antwoord is het Vlaamse kabinet van Leefmilieu duidelijk: omdat alle publicaties van de Vlaamse overheid in het Nederlands moeten worden opgesteld. Wanneer, midden februari 2004, De Vlaamse minister van leefmilieu de GROENBON lanceert, wordt alle Vlaamse gemeenten gevraagd die informatie aan hun inwoners kenbaar te maken.
"De GROENBON is aan het uitgroeien tot een echt succes. Het concept is dan ook eenvoudig. Wij geven mensen die hun straat, hun buurt of hun wijk willen "vergroenen", een financiële stimulans. Kortom, al wie in Vlaanderen zijn straat groener wil maken, krijgt daar nu ook centen voor."
Amper twee weken later, eind februari 2004, informeert Vlaams milieuminister Jef Tavernier de Vlaamse gemeentebesturen over de brochure "Adem Diep In". Die brochure biedt de Vlamingen "184 tips voor een gezonde lucht". Hij vraagt deze brochures te verspreiden via de gemeentelijke kanalen.
Ook op deze oproep gaan de Vlaamse gemeenten graag in. "We hebben uit alle hoeken van Vlaanderen bijbestellingen genoteerd," weet de minister.
Op 1 maart 2004 echter ontvangt de minister een schrijven van de gemeente Linkebeek. Burgemeester Christian Van Eyken laat weten ook een Franstalige versie van de brochure Adem Diep In te willen ontvangen. "De plaatselijke diensten die gevestigd zijn in de randgemeenten stellen de berichten, mededelingen en formulieren, die voor het publiek bestemd zijn, in het Nederlands én het Frans op," zo laat de burgemeester van Linkebeek weten.
In Drogenbos wordt de kat de bel aangebonden door het Groen!-gemeenteraadslid Paul Smets. Wanneer Smets op 5 maart 2004 bij het college van burgemeester en schepenen van Drogenbos informeert waarom de brochures Adem Diep In en GROENBON niet in het gemeentelijk inforek liggen, krijgt hij, schriftelijk, een "Linkebeeks" antwoord: omdat de plaatselijke diensten die gevestigd zijn in de randgemeenten de berichten, mededelingen en formulieren, die voor het publiek bestemd zijn, in het Nederlands én het Frans opstellen.
Reageert Vlaams milieuminister Jef Tavernier: "Ik baseer mij op de omzendbrief van de Vlaamse minister-president de dato 7 oktober 1997. Die stelt dat alle publicaties van de Vlaamse overheid in het Nederlands moeten zijn opgesteld. En dat Franstaligen die daar om vragen de informatie in het Frans kunnen krijgen. Met andere woorden: ik denk dat iedereen die in Vlaanderen woont, het recht heeft om informatie te ontvangen over een betere luchtkwaliteit, dat iedereen die in Vlaanderen leeft, moet kunnen genieten van een financiële ondersteuning voor de vergroening van zijn woonomgeving. Elke burger, wonend in een taalgrensgemeente, die deze informatie in het Frans vraagt, zal die krijgen. Maar mijn diensten hebben tot op heden geen enkele vraag ontvangen. De burgemeesters van Linkebeek en Drogenbos baseren zich blijkbaar op artikel 24 en artikel 34 par. 1 van de samengeschakelde wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken om deze informatie niet te moeten verspreiden. Met andere woorden: ze achten het niet nodig om deze informatie aan de inwoners van hun Vlaamse gemeente kenbaar te maken. Ze willen de Nederlandstalige brochures niet verspreiden. Ze ontnemen de Franstalige inwoners op die wijze natuurlijk ook de mogelijkheid om diezelfde brochures in vertaling aan te vragen aan onze diensten, want ze weten niet eens dat die bestaat." Vlaams milieuminister Jef Tavernier vraagt nu in een schrijven aan de taalgrensgemeenten om de betreffende brochures alsnog te verspreiden én er de Franstalige inwoners van te verwittigen dat ze, indien gewenst, de brochures in het Frans kunnen opvragen.
Concludeert Vlaams milieuminister Tavernier: "Ik wil niet de communautaire toer op. Ik meen wel dat alle Vlamingen dezelfde rechten hebben. De Vlamingen van Drogenbos en Linkebeek moeten geïnformeerd raken over bijvoorbeeld de GROENBON. Ook de Franstaligen uit die beide taalgrensgemeenten kunnen genieten van de voordelen die de Vlaamse overheid hen via die GROENBON aanbiedt. Wanneer ze dat vragen dan kunnen ze die informatie in het Frans krijgen. Ik stel me simpelweg vragen bij de invulling van een burgemeestersambt dat zich verschuilt achter allerhande artikels om de inwoners van de betreffende gemeenten niet te informeren omtrent bepaalde acties van de Vlaamse overheid. Een goede burgervader zou het anders aanpakken, zo komt mij voor."

info : Ron Hermans, woordvoerder van
minister Tavernier - tel. (02) 553 27 12 e-mail: persdienst.tavernier@vlaanderen.be


---