Gemeente Doorn


Ruimtelijke Ordening / week 13


1.a De burgemeester maakt ter voldoening van het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet bekend, dat navolgende aanvragen om lichte bouwvergunning zijn ontvangen :

* Acacialaan 24a, vergroten serre (BL2004033),
* Oude Woudenbergseweg 2, vergroten dakkapel (BL2004034).

Deze bekendmaking is uitsluitend bedoeld om bekend te maken, dat een aanvraag om bouwvergunning is ingediend. Deze aanvraag wordt na deze bekendmaking in behandeling genomen. Tijdens deze behandeling wordt de aanvraag getoetst aan het bestemmingplan, bouwverordening, bouwbesluit en andere relevante regelgeving. Met deze bekendmaking wordt u formeel in kennis gesteld van de bouwaanvraag, zodat u zelf het bouwproces kan volgen tot het moment dat een besluit ingevolge de Woningwet is genomen. Is het besluit genomen dan kan een bezwaarschrift ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht worden ingediend.

Het zal u duidelijk zijn, dat in dit stadium van de bouwaanvraag nog geen bezwaarschrift kan worden ingediend. Elke bouwaanvraag kunt u inzien bij de cluster Ruimtelijke Ordening geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot en met 12.30 en woensdagvan 13.30 tot en met 16.30 uur).


2. De burgemeester maakt bekend, dat burgemeester en wethouders bouwvergunning hebben verleend voor de volgende bouwwerken:
* Schoonoordselaan 37, vergroten woning (BL2004004),
* Kampweg 54, plaatsen overkapping (BL2004029),
* Acacialaan 24a, vergroten serre (BL2004033) .

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing binnen zes weken, ingaande één dag na verzenddatum van de beslissing, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 3940 AE Doorn.

Zij die door de onmiddellijke uitvoering van de besluiten in een nadelige positie komen, kunnen spoedheidshalve bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Utrecht een verzoek om voorlopige voorziening/schorsing indienen. De voorzieningenrechter besluit tot deze maatregel slechts indien een belanghebbende onevenredig nadeel ondervindt.

De vergunningen en/of meldingen kunnen worden ingezien bij de cluster Ruimtelijke Ordening.

Voor de mededeling onder 3. geldt het volgende:

De op deze zaak betrekking hebbende bouw- en/of situatietekening ligt met ingang van vrijdag 26 maart 2004 gedurende vier weken ter inzage bij de cluster Ruimtelijke Ordening.

Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Doorn, Postbus 200, 3940 AE Doorn.


3. De burgemeester maakt bekend, dat burgemeester en wethouders voornemens zijn met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te verlenen aan:
* Prins Berhardlaan 28, veranderen woning, bijgebouw, (B12003196).


4. De burgemeester maakt bekend, dat in de afgelopen twee weken de navolgende sloopaanvragen zijn ontvangen :

* Patrimoniumweg 5 tot en met 11, slopen bijgebouwen (SA2004005),
* Sterkenburgerlaan 65a, renoveren dak (SA2004006).