VVDNieuws

2 apr 2004 - Kamervragen over budgettaire
behandeling van public-private partnerships

Vragen van het lid Hofstra (VVD) aan de Minister van Financien

1) Heeft u kennisgenomen van het recente besluit van Eurostat inzake de budgettaire behandeling van public-private partnerships?

2) Welke mogelijkheden ziet de minister om extra PPS-constructies te ontwikkelen nu Eurostat van oordeel is dat PPS-constructies onder bepaalde voorwaarden niet meetellen bij de bepaling van het begrotingstekort en de overheidsschuld?

3) Kan de minister aangeven wat het effect is op het begrotingstekort en de staatsschuld als vanaf 2005 en verdere jaren de overheidsinvesteringen en in het bijzonder de MIT-gelden en RGD-gelden zouden worden besteed via PPS-constructies die volgens de nieuwe regels van Eurostat niet meetellen voor het begrotingstekort en de overheidsschuld?

4) Kan de minister de eventuele consequenties van een en ander betrekken bij de uitvoering van de moties Ten Hoopen c.s. en Hofstra c.s. zoals ingediend bij de begroting 2004 van Economische Zaken en Verkeer & Waterstaat.