CNV PUBLIEKE ZAAK

Duizenden banen op de tocht in Thuiszorg

Uit een inventarisatie van het Meldpunt Ondernemingsraden Thuiszorg van CNV Thuiszorg, landelijke groep van de vakbond CNV Publieke Zaak, blijkt dat deze grote zorgbranche duizenden ontslagen staat te wachten. De vakbond vreest dat duizenden huishoudelijk hulpverleners hun baan kwijtraken als gevolg van de aankomende wijzigingen in de wet AWBZ. Ook de door het Kabinet opgelegde bezuinigingen die nu hun effect krijgen eisen reeds hun tol. De arbeidsomstandigheden dreigen snel te verslechteren.
Telefonisch en per mail kwamen in maart 2004 bij het Meldpunt van CNV Thuiszorg verontrustende geluiden binnen. Door de steekproef van de vakbond bij Ondernemingsraden in de Thuiszorg is er nu al zicht op de effecten van de Kabinetsbezuinigingen, de verscherpte RIO-indicatie, de eigen bijdrage AWBZ, de houding van zorgverzekeraars om minder kraamzorg toe te kennen en de toekomstige AWBZ-wijzigingen betreffende de huishoudelijke hulpverlening.
Werkgelegenheid
Uit de reacties bij het Meldpunt blijkt dat de werkgelegenheidsgroei op alle niveaus in de Thuiszorg bijna tot stilstand is gekomen. Contracten voor bepaalde tijd worden niet meer verlengd, min-max contracten staan op het minimum. Daarnaast krijgen veel medewerkers het verzoek om nu reeds vakantiedagen op te nemen. Daardoor is er minder hinder van de inzakkende productie in de instellingen. Ondanks dat een groot gedeelte van de cliënten door terugbelacties van de instellingen weer gebruik maakt van de thuiszorg, blijft de eigen AWBZ-bijdrage een groot knelpunt. Ook de aangescherpte RIO- indicatiestelling draagt ertoe bij dat de productie achteruit gaat. Daarnaast worden scholingsbudgetten, noodzakelijk voor de beroepsinhoudelijke kwaliteit, arbozorg, etc. op een laag pitje gezet. De jarenlange inspanningen van sociale partners om het werken in de thuiszorg aantrekkelijker te maken en met name de arbeidsomstandigheden en de kwaliteit van zorg te verbeteren dreigen nu hun effect te gaan verliezen.

Thuishulp
De nieuwe AWBZ-wijzigingen die in 2006 moeten ingaan hebben onder meer tot doel om de budgetten van thuishulp over te hevelen naar de gemeenten. De concurrentiestrijd om thuishulp is nu al in volle hevigheid losgebarsten, zo blijkt uit een vertrouwelijke notitie die aan het meldpunt van CNV Thuiszorg is aangeboden. Werkgevers denken dat ze deze concurrentiestrijd met het huidige niveau van de arbeidsvoorwaarden (CAO Thuiszorg) gaan verliezen. Zij zijn al flink in de weer om aparte stichtingen en BV's op te richten waar de thuishulpen worden ondergebracht. Hun uiteindelijke doel is het zo goedkoop mogelijk wegzetten van arbeidskrachten die tegen een zeer laag tarief huishoudelijke zorg kunnen verlenen. Bestuurder Leon Vincken van CNV Thuiszorg: 'Er treden hierdoor schandelijke praktijken op. We hebben ons jarenlang ingespannen voor goede betaalbare arbeidsvoorwaarden en nu worden werknemers zeker vijftig jaar teruggeplaatst. Scholing, kwaliteit, arbeidsomstandigheden en een goed salaris, vastgelegd in een goede CAO, worden door werkgevers op deze wijze ernstig verslechterd.'

In de thuiszorg werken circa 30.000 thuishulpen. Ondernemingsraden geven aan dat als zij niet instemmen met plannen van de werkgevers, er ontslagen zullen vallen. Werkgevers in de thuiszorg zijn er bang voor dat zij de concurrentiestrijd met schoonmaakbedrijven verliezen.

Acties CNV Publieke Zaak
CNV Publieke Zaak wil de werkgevers ter verantwoording roepen over deze desastreuze ingeslagen koers. Bestuurder Leon Vincken: 'Wij zullen Ondernemingsraden volop bijstaan bij het beoordelen van bezuinigings- en reorganisatieplannen van werkgevers. Behoud van werkgelegenheid en goede arbeidsvoorwaarden hebben de hoogste prioriteit. Op korte termijn willen wij de werkgeversorganisaties LVT en BTN aanspreken hoe zij hierin zouden moeten optreden richting hun leden (de instellingen). Daarnaast wijzen we de politiek op haar verantwoordelijkheid.'

Vincken benadrukt dat het er nu op lijkt alsof eenieder goed is om thuishulp te verlenen: een schoonmaakbedrijf, de mantelzorg, iedereen is geschikt. 'Maar dat het hier om kwalitatieve zorgverlening gaat, een fundament onder ons hele zorgstelsel, met een duidelijke signaalfunctie om vroegtijdige opname in verzorgingshuizen te voorkomen, wordt vlug vergeten. Het Kabinet zet flink het mes in de zorg. Naast een reductie van 40.000 bedden in de ouderenzorg gaat de huishoudelijke zorg op de schop en wordt door alle ingrepen de groei uit de thuiszorg gehaald. De kwaliteit van de zorgverlening staat enorm onder druk. De mantelzorger, die anno 2004 zelf deelneemt aan het arbeidsproces, zal dit probleem niet kunnen oplossen.'

Voor nadere informatie
Bestuurder Leon Vincken, CNV Publieke Zaak, tel. 070 - 4 160 657; mobiel 06 - 51 85 45 99.
Dammis de Geus, bestuurder publiciteit CNV Publieke Zaak, tel. 070 4 160 616; mobiel 06 - 51 24 40 64.


05 apr 04 14:01