Vereniging Nederlandse Gemeenten

__________________

VNG: investeringen gemeenten economisch verantwoord (05/04/04)

De gemeenten spreken de beeldvorming tegen die door sommige media naar aanleiding van het begrotingstekort is opgeroepen over de kwaliteit van hun financiële huishouding. Als gevolg van het oplopende financieringstekort van de gemeenten wordt hen zelfs spilzucht verweten. Ondanks de economische tegenwind lopen de gemeentelijke uitgaven nog steeds keurig in de pas met hun krimpende inkomsten. Van onverantwoord beleid is dan ook geen sprake.

De financiële huishouding is bij gemeenten anders georganiseerd dan bij de rijksoverheid. Bij de Nederlandse gemeente gaat het om kosten, in tegenstelling tot veel Europese overheden die werken met uitgaven. Investeringen van gemeenten zijn vergelijkbaar met het kopen van een huis door een particulier. Maatgevend is daarbij of de maandelijkse lasten - kosten - kunnen worden opgebracht, niet de hele aankoopsom. Zo werken gemeenten ook. Als de gemeente investeert, wordt bekeken of de jaarlijkse lasten (rente en afschrijving) passen binnen de gemeentelijke begroting. Voor de berekening van het financieringstekort van de overheid wordt daarentegen het hele investeringsbedrag geteld.
Dit verschil in boekhoudsysteem zorgt er voor dat gemeentelijke bestuurders zich richten op het in evenwicht houden van hun baten en lasten. Het financieringstekort is voor hen hierbij geen aandachtspunt.

Gemeenten hebben de afgelopen jaren ondanks teruglopende inkomsten hun investeringen op peil gehouden. Met name is geïnvesteerd in de ontwikkeling van hun steden en dorpen. Daartoe zijn ze ook opgeroepen door de rijksoverheid die er op aan heeft gedrongen het volume jaarlijks te bouwen nieuwbouwwoningen op peil te houden. Bij nieuwbouw horen investeringen in riolering, wegen, en gemeenschapsvoorzieningen als scholen, sportfaciliteiten etc. Daarvoor hebben de gemeenten hun reserves gebruikt die ze de afgelopen jaren hebben opgebouwd door onder andere de verkoop van aandelen van hun energiebedrijven. Dat gemeenten in economisch slechte tijden de economische groei op gang proberen te houden, is economisch verstandig en verantwoord beleid.

Gemeenten zijn zich door de ontstane ophef bewust geworden dat deze inspanningen leiden tot een voor de minister van Financiën vervelend bijeffect, namelijk een groter financieringstekort. Samen met minister Zalm worden mogelijkheden verkend die een tussenweg zijn tussen verantwoord economisch beleid gericht op versterking van de gemeenten en een financieringstekort voor de totale overheid dat blijft binnen de door het kabinet gewenste maximum.

Den Haag, 5 april 2004