Partij van de Arbeid


Den Haag, 05 april 2004


Vragen het lid Van Dijken (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderzoek naar de bezuiniging in de psychotherapie


Hebt u, ondanks de resultaten van het onderzoek van hoogleraar psychologie Verheul, waaruit blijkt dat de voorgenomen bezuinigingen van 74 miljoen euro juist geld gaan kosten , gezegd dat u niet voornemens bent om uw plannen te wijzigen? Zo ja, wat is hiervoor de reden? Zo nee, wat was dan uw reactie?


Hebt u bij de ontwikkeling van uw plannen om het aantal zittingen psychotherapie te beperken, een onderzoek laten verrichten naar de eventuele kosten die dit met zich meebrengt? Zo ja, wat waren de resultaten van dit onderzoek? Zo nee, waarom niet?


Hoe gaat u de kosten die de beperking van het aantal zittingen psychotherapie met zich meebrengt monitoren? Welke termijn gaat u hiervoor hanteren?


Hoe en op welke termijn gaat u de Kamer informeren over het monitoren van de kosten van de beperking van het aantal zittingen psychotherapie?


Bent u met ons van mening dat de resultaten van het onderzoek van hoogleraar Verheul reden geven om de beperking van het aantal zittingen psychotherapie terug te draaien? Zo ja, wanneer gaat dit gebeuren? Zo nee, waarom niet?


Kunt u voor het einde van deze week deze vragen beantwoorden?
-----------------------

RTL Nieuws, zaterdag 3 april 2004

---- --