Nederlandse Aardolie Maatschappij


Persberichten

Overeenstemming FNV/CNV en NAM over nieuwe éénjarige CAO 05/04/2004
De vakbonden FNV en CNV en de directie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO. Het principeakkoord behelst ondermeer een éénmalige uitkering van ¤ 400,- bruto per 1 december a.s., afhankelijk van nog nader af te spreken bedrijfsresultaten over 2004. Over een algemene loonsverhoging is niet gesproken, in verband met de afspraken hierover in het Sociaal Akkoord. De overeenkomst heeft een looptijd van 1 jaar, tot en met 31 maart 2005. Bij de NAM vallen ongeveer 650 medewerkers onder de CAO.Na een tweetal onderhandelingsronden, die in een goede en constructieve sfeer zijn verlopen, werd op 27 maart een principeakkoord bereikt.De voornaamste afspraken daarin zijn:·verhoging van het bonuspercentage van 4,5 tot 5,5 %, voor het eerst eind april a.s. voor de bonus over 2003; ·een eenmalige resultaatgerelateerde uitkering ad ¤ 400,- (bruto) per 1 december, afhankelijk van nog nader af te spreken resultaten in 2004; ·de structurele prestatiegerelateerde salarisverhoging ('merit') wordt per 1 april a.s. direct gekoppeld aan de Individuele Prestatie Factor (IPF) en positie in de salarisschaal; ·verhoging van het salaris tot boven 100% van het schaalmaximum is voortaan mogelijk bij een IPF van 1,0 (was vanaf 1,1); ·verlenging van de werkgelegenheidsparagraaf, waarbij in een aanvulling erop is opgenomen dat ook de medewerker bij eventuele overtolligheid de verplichting heeft om mee te werken om binnen of buiten NAM naar een baan te zoeken; ·ter beschikking stelling van een bedrag van ¤ 1.071.010,- ten behoeve van werkgelegenheidsprojecten; van dit bedrag kan een gedeelte ad ¤ 100.000,- ter beschikking worden gesteld ten behoeve van internationale projecten, waarbij naar aansluiting wordt gezocht met projecten van de Shell Foundation; ·aanbevelingen van een werkgroep (bestaande uit NAM- en vakbondsvertegenwoordigers) over de POZB (Persoonlijke Ontwikkelings- en Zorgbudget) - met name met betrekking tot communicatie over het gebruik ervan - worden overgenomen.In een reactie op de bereikte overeenstemming zei Henk Korthof, vakbondsbestuurder FNV Bondgenoten: "Het Centraal Akkoord is in de onderhandelingen een constante factor geweest, desondanks is het resultaat bevredigend. Afhankelijk van weliswaar toekomstige individuele prestaties kunnen veel werknemers er toch in structurele zin nog wat op vooruit gaan. Daarnaast zijn de werkgelegenheidsparagraaf en de bijdrage voor werkgelegenheidsprojecten inclusief de internationale solidariteit voor een vakbond goede zaken om te kunnen afspreken."Heino Smedes, vakgroepbestuurder CNV BedrijvenBond, verklaarde: "Er zijn prima afspraken gemaakt voor de werknemers van de NAM. Het is goed dat er daarnaast voldoende ruimte is gevonden voor werkgelegenheidsafspraken en internationale projecten".Ook Mark Versteeg, personeelsmanager van de NAM, reageerde tevreden: "Met dit akkoord is er op basis van constructief overleg met de vakverenigingen een goede balans gerealiseerd tussen enerzijds het handhaven van onze goede arbeidsvoorwaarden en anderzijds past het geheel binnen de afspraken die zijn vastgelegd in het Sociaal Akkoord".