Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Tweede KamerderStaten-Generaal

Binnenhof4

Den Haag


- Directie Verenigde Naties & Internationale Financiële Instellingen

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag


Datum


- 5 april 2004

Behandeld


- DVF-PJ


Kenmerk


- DVF/PJ-047/04

Telefoon


- 070- 3484837


Blad


- 1/1

Fax


- 070- 348 4817


Bijlage(n)


- 1

E-Mail

pa.ramaer@minbuza.nl


Betreft


- Beantwoording vragen vanhet lid Koenders aan de minister van Buitenlandse Zaken over mogelijke Britse bespionering van VN-afgevaardigden

Graag - bied iku hierbij- de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door - het lid- Koendersover mogelijke Britse bespionering van VN-afgevaardigden. Deze vragen werden ingezonden op - 2 maart 2004 met kenmerk 2030409540.


- De minister van Buitenlandse Zaken,

Dr. B.R. Bot

Antwoord van de heer Bot, minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Koenders (Partij van de Arbeid) over mogelijke Britse bespionering van VN-afgevaardigden.

Vraag 1-

Bent u op de hoogte van de berichtgeving rond de beschuldiging door de Britse oud-minister Clare Short van Britse bespionering van VN-Secretaris Generaal Kofi Annan en VN- afgevaardigden? 1)

Antwoord-

Ja.

Vraag 2

Heeft de Nederlandse regering ooit op formele of informele wijze via diplomatiek verkeer of uitwisseling van berichten c.q. inlichtingen met het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten kennis genomen van mogelijke bespionering of afluistering van VN functionarissen bij de aanloop naar of tijdens de oorlog in Irak? Zo ja, wat is de aard van deze informatie? En was daarbij sprake van verslagen van gesprekken van VN-functionarissen waaronder bijvoorbeeld de Secretaris Generaal?|

Antwoord

De regering heeft hiervan geen kennis genomen.

Vraag 3

Is volgens de Nederlandse regering het bespioneren c.q. het afluisteren van VN-functionarissen legaal? Wat is daarover het oordeel van de Secretaris Generaal van de VN?

Antwoord

Naar het oordeel van de Nederlandse regering is het bespioneren respectievelijk het afluisteren van VN-functionarissen in strijd met verplichtingen neergelegd in het Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de Verenigde Naties (1946); onder meer met paragraaf 3 van dit verdrag, waarin is bepaald dat de gebouwen en terreinen van de Verenigde Naties onschendbaar zijn.

Door de woordvoerder van de Secretaris-Generaal van de VN is op 26 februari jl. een verklaring afgegeven, waarin onder meer is aangegeven dat dergelijke activiteiten "would undermine the integrity and confidential nature of diplomatic exchanges. Those who speak to the Secretary-General are entitled to assume that their exchanges are confidential".

Vraag 4

In hoeverre acht u het van belang dat de Britse regering expliciet de mogelijke bespionering van VN- functionarissen ontkent of bevestigt in plaats van dit in het midden te laten zoals dit nu het geval is?

Antwoord-

De regering meet zich hierover geen oordeel aan.

Vraag 5

Welke maatregelen worden genomen binnen de VN om spionage te voorkomen en zijn deze naar het oordeel van de Nederlandse regering adequaat?

Antwoord

Het is mij bekend dat het Secretariaat van de VN hier aandacht aan besteedt. De regering heeft geen inzicht in de betreffende maatregelen. Het is ook aan de VN zelf om te oordelen of genomen maatregelen adequaat zijn.


1) Zie - www.news.bbc.co.uk, 'UK spies 'bugged UN's Kofi Annan', 26 februari jl.

===