Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

logoocw

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Den Haag Ons kenmerk Uw brief van 5 april 2004 PO/KB/04-14245

Onderwerp
Zesde Voortgangsrapportage Weer Samen Naar
School

Bijgaand bied ik u de zesde voortgangsrapportage Weer Samen Naar School aan. De rapportage beschrijft enkele kwantitatieve ontwikkelingen, de ontwikkelingen in de strijd tegen de wachtlijsten en onderzoek naar de stand van zaken van Weer Samen Naar School.

De voortgangsrapportage schetst enkele positieve ontwikkelingen. De afgelopen twee jaar zijn de wachtlijsten van leerlingen voor toelating tot het speciaal basisonderwijs met meer dan 60% gedaald. Ook is de wachttijd sterk afgenomen. Tot slot blijkt dat het deelnamepercentage van leerlingen in het speciaal basisonderwijs is gedaald.

Als bijlagen zijn bij de voortgangsrapportage gevoegd:
1. Wachtlijsten Speciaal Basisonderwijs 2003, inspectie van het onderwijs, februari 2004.
2. Kwaliteitsverbetering samenwerkingsverbanden, inspectie van het onderwijs, december 2003.
3. Weer Samen Naar School, Monitor 2003, ITS, IVA en WSNS+, oktober 2003.
4. Functioneren van de PCL en kenmerken van zorgleerlingen, CLU, december 2003.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

(Maria J.A. van der Hoeven)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50, Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag T +31-70-412 3456 F +31-70-412 3450 W www.minocw.nl