Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 90801 2509 LV Den Haag der Staten-Generaal Anna van Hannoverstraat 4 Binnenhof 1a Telefoon (070) 333 44 44 2513 AA `s-GRAVENHAGE Telefax (070) 333 40 33

Uw brief Ons kenmerk
AV/KO/2004/23078

Onderwerp Datum
Prijzenonderzoek kinderopvang 5 april 2004

Hierbij bied ik u aan het onderzoeksrapport "Prijzen in de kinderopvang 2004" van Deloitte. De uurprijzen per 1 januari 2004 voor kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang zijn onderzocht volgens dezelfde methode als in 2002 en 2003.
Bij kinderdagverblijven is de gemiddelde (mediaan) uurprijs 5,24; een stijging van 5% ten opzichte van 1/1/03. Bij de buitenschoolse opvang is de gemiddelde (mediaan) uurprijs 5,52; een stijging van 5% ten opzichte van 1/1/03.
In lijn met mijn eerdere inschatting, is de omvang van de prijsstijgingen aanmerkelijk afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(mr. A.J. de Geus)