Ministerie van Economische Zaken

Berichtnaam: Onderzoek administratie energiebedrijven naar Tweede Kamer
Nummer: 521

Datum: 05-04-2004


De kwaliteitsniveaus per 1 maart waar het gaat om snelheid, juistheid en volledigheid van factureren voor vrije zakelijke klanten, zoals die zijn overeengekomen tussen de energiesector en werkgeverskoepels en brancheorganisaties, zijn ruim gehaald. Dit concludeert het bureau Lloyds Register Management Consultants in een rapportage die door minister Brinkhorst van Economische Zaken aan de Tweede Kamer is gestuurd. De minister heeft dit onafhankelijke onderzoek laten uitvoeren om vast te stellen of de energiebedrijven, die in september vorig jaar een resultaatsverplichting met de minister zijn aangegaan over het op orde hebben van hun administratie voor grotere energieverbruikers op 1 maart j.l., zich daaraan hebben gehouden.


Op basis van de onderzoeksresultaten van Lloyds merkt de minister op dat de prestaties van de energiebedrijven met betrekking tot de vrije zakelijke klanten enorm zijn verbeterd ten opzichte van de situatie in september vorig jaar. De restproblemen zijn gedaald naar een gering aantal zakelijke afnemers zonder eindfactuur voor energieaflevering. Bovendien constateert Lloyds dat bij de grote energiebedrijven actieprogrammas lopen ter verbetering van de opschoning van data, ketenmanagement en data-overdracht. Op basis van de bevindingen is de minister van oordeel dat nog voorkomende probleemgevallen beheersbaar zijn en geen aanleiding geven tot ongerustheid. Tussen de energiesector en afnemersorganisaties is afgesproken de verdere voortgang te blijven volgen. De minister ziet dit als een teken dat energiebedrijven en afnemers in een marktomgeving met elkaar leren omgaan.
Minister Brinkhorst concludeert dat de in september afgesproken resultaatsverplichting over het op orde hebben van de administratie zijn vruchten heeft afgeworpen. Er is inmiddels sprake van een professionele aanpak op basis van projectplannen, een gestructureerde voortgangsbewaking en prestatie-indicatoren. Het onderzoek van Lloyds bevestigt het beeld van de minister dat het kader waarbinnen de voorbereidingen op de marktopening worden uitgevoerd vertrouwen biedt in een geordende marktopening voor kleinverbruikers per 1 juli a.s.