Ministerie van Defensie


---

Brieven aan de Kamer
---

Consequenties surseance van betaling RDM

5-4-2004 16:18:00

Ter voorbereiding op het Algemeen Overleg van 8 april informeer ik u hierbij over de consequenties voor Defensie-projecten en de betekenis voor de Staat als gevolg van de financiële situatie bij RDM.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

De bedrijven RDM Technology (RDM-T), RDM Submarines (RDM-S), Flycam en Nevesbu (een ontwerpbureau op scheepsbouw gebied), als onderdeel van de RDM Holding N.V., verkeren al enige tijd in een financieel moeilijke situatie. RDM heeft bekend gemaakt om die reden vandaag surseance van betaling aan te vragen.

Nadat vorige week aannemelijk werd dat RDM mogelijk tot surseance van betaling zou overgegaan, heb ik dan ook opdracht gegeven te inventariseren wat daarvan de mogelijke consequenties voor Defensie zouden zijn. Met deze brief informeer ik u over de uitkomsten van dit onderzoek.

Fennek Zowel in mijn brief van 7 november als 21 november jl., maar ook in de beantwoording van vragen over het project Fennek van 16 januari en 13 maart van dit jaar, heb ik u uitgebreid geïnformeerd over de projecten Fennek en PzH 2000 in relatie tot de zorgelijke financiële situatie bij RDM-T. Ik heb u hierbij gemeld dat het contract voor de verwerving van de Fennek is gesloten met de ARGE (een binationaal samenwerkingsverband bestaande uit Krauss Maffei Wegmann (KMW) en SP Aerospace & Vehicle systems (SP)) en dat RDM-T slechts een onderleverancier is van SP. In het contract dat Nederland mede namens en ook voor rekening van Duitsland met ARGE heeft gesloten, is een voorschotbetaling aan het binationale samenwerkingsverband, ter grootte van M 74, overeengekomen. Zoals u weet staat hier een bankgarantie als zekerstelling tegenover waardoor de Staat geen financieel risico loopt. Voorts is contractueel vastgelegd dat indien een van beide ARGE-partners (bijv. als gevolg van een faillissement) niet in staat is de productie van de voertuigen af te ronden, de andere partner hoofdelijk aansprakelijk is voor de nakoming van het contract. Hierdoor is de productie van de voertuigen zekergesteld.

RDM-T voert haar werkzaamheden in dit project uit als onderleverancier van SP dat, zoals ik u in mijn brief van 21 november 2003 heb gemeld, de projectfinanciering voor de Fennek destijds heeft zekergesteld. Ik heb u in mijn brief van 13 maart jl. gemeld dat de Fennek productielijn bij RDM-T operationeel is. Om het RDM-T productiedeel van de Fennek zeker te stellen bij een surseance van betaling, heeft overleg plaatsgevonden tussen de directies van RDM-T en SP met het oogmerk de productielijn bij RDM-T over te dragen aan SP. Hierbij is het de bedoeling dat het huidige personeel, op de bestaande locatie in Rotterdam, maar onder aansturing van de SP-directie, de werkzaamheden voor de Fennek voortzet. Het personeel is hierover vrijdag 2 april jl. ingelicht. Op dit moment is niet aan te geven of het overdragen van de Fennek-werkzaamheden van RDM aan SP consequenties heeft voor het afleverschema. Hierover zal nader overleg plaatsvinden. Volgens RDM is de continuïteit van het project gewaarborgd.

PzH2000 In het project PzH2000 treedt RDM-T op als onderleverancier van KMW en Rheinmetall Landsystemen (RLS) en voert werkzaamheden uit aan het onderstel en de toren. Defensie heeft het contract voor dit project met KMW afgesloten. Met de werkzaamheden die RDM-T uitvoert in dit project wordt invulling gegeven aan de compensatieverplichting die KMW in dit project heeft. Bij dit project heeft géén voorschotbetaling aan KMW plaatsgevonden.

De directies van RDM-T en SP hebben in het kader van het project PzH2000 aangegeven dat, gezien de financiële situatie bij RDM-T en de mogelijke gevolgen daarvan op korte termijn, de contracten zullen worden overgenomen door SP. RDM-T is hierover met haar directe opdrachtgevers (KMW en RLS) de afgelopen week in contact getreden. KMW en RLS hebben nog geen toestemming verleend.

Claims Over de claims van de Staat bij RDM-T (Domeinen M 1,6 en Defensie M 1,1) heb ik u gemeld dat de landsadvocaat met de advocaat van RDM in overleg is getreden over de wijze waarop deze in afwachting van betaling door RDM-T kunnen worden afgedekt met de nodige zekerstellingen. Omdat hierover tot dusver geen overeenstemming is bereikt, laat ik nu onderzoeken of het mogelijk is deze claims op een andere wijze zeker te stellen.

Ontwerp- en bouwgegevens RDM-S en Nevesbu hebben diverse projecten uitgevoerd ten aanzien van onderzeeboten en bovenwaterschepen van de Koninklijke marine. RDM-S en Nevesbu beschikken daardoor over ontwerp- en bouwgegevens van onderzeeboten en bovenwaterschepen van de Koninklijke Marine. Daarnaast beschikt RDM-S over speciaal productiegereedschap voor de bouw van onderzeeboten. Het is ongewenst dat de ontwerp- en bouwgegevens en het speciale productiegereedschap in het bezit komen van andere partijen dan RDM-S en Nevesbu. Ik heb inmiddels stappen ondernomen dit te voorkomen.

Nieuws