Gemeente Apeldoorn

Vernieuwing winkelcentrum Hart van Zuid

Het college van b. en w. van Apeldoorn heeft besloten tot versterking van het winkelcentrum Hart van Zuid. De gemeente gaat in overleg met winkeliers en omgeving plannen uitwerken voor de verschillende delen van het winkelcentrum. Het betreft onder meer uitbreiding van het winkelcentrum, het oplossen van parkeerproblemen en het opknappen van het verblijfsgebied.

De versterking van de detailhandelsstructuur was bij de start van het Masterplan Apeldoorn Zuid een belangrijk thema. Het winkelcentrum Hart van Zuid speelt hierin een belangrijke rol als grootste winkelcentrum van Apeldoorn Zuid. Echter, het verblijfsgebied van het winkelcentrum heeft een schrale uitstraling, de winkels zijn klein en ook de parkeerknelpunten kunnen beter worden opgelost. Daarom is het plan opgevat het winkelcentrum Hart van Zuid te versterken en op te knappen. In de afgelopen periode is op hoofdlijnen bekeken hoe vorm te geven aan dit idee. Drie mogelijkheden zijn de revue gepasseerd, van slopen en plaats maken voor nieuwbouw van een deel van het winkelcentrum, het ingrijpend herstructureren en herinrichten van het winkelcentrum tot het uitsluitend opknappen van het verblijfsgebied.

Uiteindelijk is gekozen voor een tussenvariant waarin wordt afgezien van grootschalige sloop maar waarin wel ruimte is voor ingrijpende verbouw van de bestaande winkels. Het verblijfsgebied wordt opgeknapt en de verkeers- en parkeersituatie worden grondig vernieuwd. Nu het college de keuze heeft gemaakt, kan verder worden gewerkt aan een concreet plan. Daarin komt vast te liggen waar uit te breiden, hoe het parkeerprobleem op te lossen en hoe een aangenaam verblijfsgebied te combineren met de bestaande, doorgaande wegen dwars door het winkelcentrum. Deze uitwerking is inmiddels gestart. Bij de uitwerking van de plannen is een rol weggelegd voor de direct belanghebbenden: de winkeliers en de bewoners.

Voor het laatst bijgewerkt op: 5-apr-2004 04:34