Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Persbericht, 5-4-2004

Ross wil beheerste groei AWBZ

Staatssecretaris Ross-van Dorp wil dat de AWBZ dit jaar alleen nog beheerst en selectief kan groeien. Uit informatie van het College Tarieven Gezondheidszorg/Zorgautoriteit (CTG/ZAio) blijkt dat de totaal gecontracteerde omzet in de AWBZ voor het jaar 2004 de in de begroting geraamde middelen nu al volledig opsoupeert.

De ervaring leert dat in de loop van het jaar nog voor enkele honderden miljoenen zorg wordt bijgecontracteerd. Dat zou tot forse overschrijdingen in 2004 leiden. Om die reden gaat staatssecretaris Ross het CTG/ZAio een aanwijzing geven. Dat schrijft zij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Hoewel de cijfers van het CTG nog definitief moeten worden vastgesteld, verontrust het huidige beeld van de dreigende zeer forse overschrijdingen haar zeer. Wat haar ook verontrust zijn de berichten die zij krijgt over de aard van de gecontracteerde zorg.

Die hebben betrekking op verschuivingen naar duurdere functies (bij voorbeeld van huishoudelijke hulp naar persoonlijke verzorging) en op de explosieve stijging van soms honderden procenten van de functies zoals ondersteunende en activerende begeleiding.

Ook bereiken haar berichten, vooral uit de thuiszorg, dat de feitelijke afzet van zorg achterblijft bij de afzet van vergelijkbare periodes vorig jaar. Volgens de thuiszorg komt dat door het strenger indiceren en door de hogere eigen bijdrage.

Ross schrijft de Tweede Kamer dat zij de ontwikkeling van dreigende overschrijdingen aan de ene kant en mogelijke te ruime bevoorschotting, die pas volgend jaar teruggehaald kan worden, aan de andere kant niet op zijn beloop wil laten. 'Mijns inziens is er dan sprake van ondoelmatige toedeling van schaarse collectieve middelen', schrijft ze.

Met de aanwijzing aan het CTG wil zij bereiken dat de extra produktieafspraken na 1 maart 2004 worden beperkt. Het indienen van aanvullende produktieafspraken na 1 maart kan alleen nog in bijzondere situaties. Nacalculatie zal plaatsvinden op basis van de werkelijke produktie, met de ingediende afspraken op 1 maart als bovengrens.

De maatregel geldt voor alle zorgvormen waarover partijen afspraken maken. Als te lange wachttijden voor geïndiceerde zorg dreigen te ontstaan, moeten zorgkantoren daarvoor in eerste instantie middelen vinden door afspraken met andere instellingen neerwaarts bij te stellen. Wanneer het zorgkantoor bij het CTG kan aantonen dat dit tot onaanvaardbare wachtlijsten leidt, is aanvullende produktiegroei mogelijk.

Met de maatregelen beoogt staatssecretaris Ross dat de volumegroei in de AWBZ, die in 2003 nog 5,6 procent bedroeg, wordt teruggedrongen tot circa 2,5 à 3 procent in 2004. Aan de hand van de ontwikkelingen in 2004 zal ze kijken of met het oog op latere jaren nog aanvullende maatregelen geboden zijn. Uitgangspunt daarbij is het uitgavenverloop en de beheersbaarheid binnen de AWBZ.