CDA Rotterdam


-Persbericht-

CDA bezorgd over voortbestaan Stichting Welzijn Noord

Vandaag verscheen in het Rotterdams Dagblad een bericht waarin aangegeven wordt dat het voortbestaan van de Stichting Welzijn Noord (SWN) op het spel staat doordat het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente Noord weigert een subsidie van bijna een ton te verstrekken. Frans Jozef van der Heijden stelde het College vandaag daarom de volgende vragen:


1. Kan het College bevestigen, dat het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente Noord het voornemen heeft de Stichting Welzijn Noord een extra subsidie van 98.000 Euro te weigeren, waardoor het faillissement van de gehele stichting veroorzaakt zou kunnen worden en daarmee in ieder geval het welzijnswerk in de deelgemeente Noord met ingang van het jaar 2005 ophoudt te bestaan.


2. Is het waar, dat de extra aanvraag van 98.000 Euro noodzakelijk is geworden doordat het Centrum Werk en Inkomen een ontslagaanvraag heeft geweigerd voor 14 medewerkers, die voor ontslag bij het Centrum zijn aangemeld in het kader van een sanering van de begroting van SWN voor een bedrag van 500.000 Euro op een totaal budget van 4.600.000 Euro van SWN.


3. Is deze sanering het gevolg van het feit, dat het dagelijks bestuur van de deelgemeente Noord zelf zeer sterk bij het Sociaal Kultureel Werk Oude Noorden (SKWON) heeft aangedrongen op een fusie met het Sociaal Cultureel Werk Agniese, Lisse en Provenier (SCWALP), waarbij door de haast die daarmee geboden was geen inzicht was in de rekening over 2002 en verdere cijfers over 2003 van de over te nemen stichting, die overigens al stuurloos was geworden als gevolg van het vertrek van de directie.


4. Is het waar, dat het dagelijks bestuur van de deelgemeente Noord ondanks het feit, dat als gevolg van de juridische fusie al een tekort voor de nieuw te vormen stichting SWN ontstond van 250.000 Euro er toch nog een bezuiniging voor 2003 van 175.000 Euro werd opgelegd, waardoor het ontslag van 14 medewerkers onafwendbaar was geworden.


5. Is in dit licht de weigering van deze ontslagen door het Centrum voor Werk en Inkomen nog te begrijpen, temeer omdat het ontslag zoals dat is voorbereid geheel volgens de CAO voor het welzijnswerk is gebeurd, maar niettemin door het Centrum van heel andere regels wordt uitgegaan.


6. Is het waar, dat het dagelijks bestuur van de deelgemeente Noord aanvankelijk bereid was om alsnog de tegenvaller geheel buiten de schuld van het bestuur van SWN op te vangen daar nu op terug gekomen is op basis van het argument dat bij een dergelijke reddingspoging de deelgemeente voor 2005 niet opnieuw 75.000 Euro zou kunnen bezuinigen.


7. Acht het College het verantwoord, dat als gevolg van opeenstapelende bezuinigingen het welzijnswerk in de deelgemeente Noord geheel zal verdwijnen, meer in detail 13 peuterspeelgelegenheden, waarvan 9 met het karakter van voorschools , een groot jongerencentrum, waar begeleide opvang van de jeugd plaats heeft, 3 buurthuizen, die niet alleen eigen activiteiten ontplooien, maar ook de faciliteiten leveren voor tal van buurtactiviteiten en dat alles nadat het volwassenenwerk al is wegbezuinigd.


8. Is het College bereid om met een bedrag voor 98.000 Euro in het jaar 2004 er in ieder geval voor te zorg dragen, dat de Stichting Welzijn Noord niet ten onder gaat, waarmee de sociaal maatschappelijke infrastructuur in een groot gebied verloren gaat, in gebouwen gestoken vermogen alleen benut wordt om tot liquidatie over te gaan en nu niet 14 medewerkers maar alle 135 medewerkers van de stichting werkloos worden en voorts ook nog 30 ID banen verloren gaan.


9. Is het College bereid zich te buigen over de financiering van het welzijnswerk als geheel om zo te voorkomen, dat opeenstapelende bezuinigingen (die de deelgemeenten overigens wijten aan het beleid van het College van B. en W.) uiteindelijk grote schade toebrengen aan het sociaal-maatschappelijk klimaat van de stad (waarvan de signalen uit meer deelraadgebieden nu uiterst zorgelijk opklinken).


10. Kan het College zich bij de uitvoering van het Collegeprogramma, waar dat ook heel duidelijk mikt op jeugdopvang, jeugdzorg en opvang, veroorloven, dat op deelgemeentelijk niveau de basis verloren gaat waarop het Collegeprogramma mede dient te steunen.

noot voor de redactie/