Gemeente Grave

Informatiebijeenkomst reconstructieplan Grave

De Reconstructiecommissie voor het gebied Peel en Maas, waaronder Grave, organiseert samen met de gemeente een informatiebijeenkomst over het eerste concept reconstructieplan. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 5 april 2004 in het Palazzotheater en begint om 20.00 uur. De informatiebijeenkomst is bedoeld voor alle bewoners, betrokkenen en geĂŻnteresseerden uit onze gemeente. Tijdens de informatiebijeenkomst wordt het eerste concept reconstructieplan gepresenteerd en toegelicht. Daarnaast is er ruimschoots de gelegenheid tot het stellen van vragen en meegeven van opmerkingen en suggesties aan de reconstructiecommissie.

Het Brabantse buitengebied krijgt een flinke opknapbeurt. Dat is nodig, want de afgelopen decennia zijn er nogal wat problemen ontstaan. Denk aan de achteruitgang van natuur en water, de belasting van de omgeving door de landbouw, de ontvolking van dorpen en de aantasting van het landschap. Kortom, het platteland is uit balans geraakt. Reconstructie heeft als doel het evenwicht in het Brabantse buitengebied te herstellen.
De afgelopen jaren is er door de reconstructiecommissie Peel en Maas hard gewerkt aan het reconstructieplan voor een leefbaar landelijk gebied. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de Zuidelijke Land en Tuinbouworganisatie (ZLTO), de Brabantse Milieufederatie (BMF), de waterschappen, de provincie, de gemeenten, de sector recreatie en toerisme en de Kamer van Koophandel.

Eind 2002 hebben bewoners van het reconstructiegebied Peel en Maas al kennis kunnen nemen van het zogenaamde Streefbeeld. Dat is een globale visie van de reconstructiecommissie op hoe het reconstructiegebied er in 2016 uit moet komen te zien. Nu ligt er inmiddels een eerste concept-reconstructieplan voor waarin deze visie is uitgewerkt in concrete maatregelen. In het reconstructieplan staan de verschillende themas (water, recreatie, natuur, landbouw, enzovoort) in hun onderlinge samenhang centraal. De gewenste ontwikkelingen zijn per thema in het reconstructieplan uitgewerkt. Een belangrijk onderdeel van het reconstructieproces is de milieueffectrapportage (m.e.r.). Doel hiervan is het milieuaspect een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. Bij het plan hoort een uitvoeringsprogramma met een overzicht van projecten die de komende vier jaar op de rol staan om de doelstellingen van het reconstructieplan te kunnen verwezenlijken.

De reconstructiecommissie vindt het belangrijk om van betrokkenen, zowel individuen als organisaties, te horen wat hun mening is, alvorens definitieve beslissingen te nemen in het reconstructieplan. Naast de bewoners van onze gemeente worden ook de gemeenteraden, de achterbannen van de verschillende betrokken partijen en de reguliere adviescommissies van Gedeputeerde Staten gevraagd te reageren op het eerste concept reconstructieplan. In juli 2004 zal de reconstructiecommissie, op basis van de verschillende reacties en de resultaten van de milieueffectrapportage, het tweede concept vaststellen. Dit tweede concept zal direct daarna definitief worden aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Brabant. Daarna doorloopt het concept een reguliere vaststellingsprocedure waarna Provinciale Staten het plan vaststelt. Als alles volgens planning verloopt zal dat medio 2005 gebeuren.

Voor meer informatie over de informatiebijeenkomst in de gemeente Grave of over de reconstructie in het algemeen kunt u contact opnemen met H.B. van der Heijden, staffunctionaris ruimte, telefoon 0486-47 72 64.