attachment: persbericht (HTML)

PERSBERICHT
KENDRION N.V.

Aandeelhouders Kendrion steunen nieuwe beleid gericht op rendementsherstel en financiële herstructurering

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Kendrion N.V., gehouden op vrijdag 2 april 2004, heeft zich positief uitgesproken over het door de Directie te voeren beleid gericht op rendementsherstel en financiële herstructurering. Door de voorzitter van de Directie, de heer P. Veenema, is een uitvoerige toelichting gegeven op de gang van zaken en het gevoerde beleid in 2003. Vervolgens is ingegaan op het te voeren beleid in 2004 met als kernpunten het afstoten van de industriële activiteiten op het gebied van Automotive Plastics en het versterken van de vermogensverhoudingen. In dat kader is meegedeeld dat mag worden verwacht, dat de eerder aangekondigde verkoop van Kendrion van Niftrik op korte termijn tot afronding zal komen en verder dat gesprekken worden gevoerd over de verkoop van de overige tot Automotive Plastics behorende activiteiten, die met name gevestigd zijn in Duitsland.

Voor wat betreft de voorgenomen financiële herstructurering, waarvoor als extern adviseur is aangetrokken de investmentbank Lehman Brothers, is meegedeeld dat voorstellen daartoe te zijner tijd aan de orde zullen komen tijdens een alsdan bijeen te roepen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De jaarrekening 2003 is conform het voorstel in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders goedgekeurd.

Een meerderheid van de aanwezige aandeelhouders heeft geen decharge willen verlenen aan de Directie voor het gevoerde beleid en aan de Raad van Commissarissen voor het toezicht op dat beleid over 2003. Belangrijk motief voor deze aandeelhouders was daarbij dat Kendrion in 2001 geen bankgarantie had bedongen in het kader van de in dat jaar met Wolters Holding B.V. (het huidige Wolsden B.V.) overeengekomen transactie inzake de verkoop van de groothandelsactiviteiten op het gebied van sanitair, verwarming en tegels. In het kader van deze transactie is in 2003 een omvangrijke voorziening getroffen. Tijdens de vergadering is daarbij evenwel door aandeelhouders de kanttekening geplaatst dat zij vertrouwen hebben in het door de nieuwe Directie, onder leiding van de heer P. Veenema, ingezette beleid gericht op rendementsherstel en financiële gezondmaking van de vennootschap.

Conform het voorstel heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zich positief uitgesproken over de benoeming van de heer E. Ris tot statutair directeur in de functie van CFO.

Mede in het licht van de financiële herstructurering en het uitblijven van decharge over 2003, is overgegaan tot herbenoeming als commissaris voor de duur van een jaar van de heer H.A. van Karnebeek, wiens termijn als lid van de Raad van Commissarissen afliep en die zich als zodanig herkiesbaar had gesteld. De heer Van Karnebeek zal als voorheen optreden in de functie van President-Commissaris. De heer Van Karnebeek heeft aangegeven dat hij zich wenst te beraden omtrent zijn positie nadat de financiële herstructurering is voltooid. De heer W. van der Kooij is, conform zijn eerder uitgesproken wens, om persoonlijke redenen na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen. Over de hierdoor ontstane vacature beraadt de Raad van Commissarissen zich nog. Van de Raad van Commissarissen van Kendrion maakt thans verder nog deel uit de heer E.C. de la Houssaye.

Profiel Kendrion N.V.
Kendrion N.V. is een internationaal opererende onderneming met circa 5.200 medewerkers in 17 Europese landen. De activiteiten zijn ondergebracht in drie business areas (Kendrion Industrial, Kendrion Distribution Services en Kendrion Automotive) waarbij de focus ligt op niche-markt leiderschap in business-to-business markten.

Kendrion ontwikkelt en produceert componenten voor industriële afnemers en specifieke componenten voor de automotive industrie. Daarnaast is Kendrion dienstverlener op het vlak van distributie van en handel in kunststofhalffabrikaten. Karakteristiek voor Kendrion zijn gemotiveerd lokaal ondernemerschap, kwaliteitsmanagement in ruime zin en logistieke expertise.

Het aandeel Kendrion is genoteerd aan de effectenbeurs Euronext Amsterdam en opgenomen in de Euronext index NextPrime.

Zeist, 5 april 2004

De Directie van Kendrion N.V.

Voor nadere informatie:
Kendrion N.V.
De heer P. Veenema
Utrechtseweg 46
3704 HD ZEIST
Tel: 030 - 699.72.50
Fax: 030 - 695.11.65
Website www.kendrion.com