Ingezonden persbericht


De cijfers in dit persbericht zijn niet beoordeeld (`unreviewed') en niet gecontroleerd (`unaudited') door een accountant, maar zijn schattingen. De definitieve en gecontroleerde cijfers voor het boekjaar 2003/2004 zullen op 19 mei 2004 worden gepubliceerd.

PERSBERICHT

Rotterdam, 5 april 2004
Voorlopige schatting resultaten voor het boekjaar 2003/2004 RODAMCO ASIA SCHAT EEN STIJGING VAN DE NETTOWINST IN 2003/2004

VAN 5% TOT EUR 32 MILJOEN

Rodamco Asia NV (`RA' of de `Vennootschap') heeft vandaag bekendgemaakt de nettowinst over het gehele boekjaar 2003/2004 (1 maart 2003 ­ 29 februari 2004) in te schatten op EUR 32,0 miljoen, hetgeen een stijging is van 5% ten opzichte van het resultaat van EUR 30,6 miljoen over het voorgaande jaar. De nettowinst in het vierde kwartaal wordt geschat op EUR 7,9 miljoen.
Voorts wordt geschat dat de nettowinst van de Vennootschap over het gehele jaar zou zijn toegenomen met 19% als de gemiddeld lagere valutakoersen ten opzichte van 2002/2003, niet hadden geleid tot een nadelig effect van EUR 4,4 miljoen. De Vennootschap schat het herwaarderingsresultaat van het onroerend goed op EUR 27,5 miljoen, het valutaresultaat op minus EUR 49,9 miljoen en de overige vermogensmutaties op minus EUR 2,7 miljoen. Het totaalresultaat over het gehele jaar wordt geschat op EUR 6,9 miljoen (tegen minus EUR 47,5 miljoen vorig jaar).
De intrinsieke waarde per aandeel is naar schatting toegenomen met 1,9% van EUR 17,73 aan het begin van het boekjaar (aangepast voor uitgekeerde dividenden) tot EUR 18,06 op 29 februari 2004. Gecorrigeerd voor het effect van de uitstaande aandelenopties, wordt de intrinsieke waarde per aandeel op 29 februari 2004 geschat op EUR 17,96.
NED 1/3

De cijfers in dit persbericht zijn niet beoordeeld (`unreviewed') en niet gecontroleerd (`unaudited') door een accountant, maar zijn schattingen. De definitieve en gecontroleerde cijfers voor het boekjaar 2003/2004 zullen op 19 mei 2004 worden gepubliceerd.

VOORLOPIGE SCHATTING VAN DE GECONSOLIDEERDE WINST-EN-

VERLIESREKENING VOOR HET BOEKJAAR 2003/2004
4e kwartaal (EUR Volledig jaar (EUR miljoen) miljoen) Niet gecontroleerd Niet gecontroleerd Brutohuuropbrengsten 18,7 71,5 Exploitatiekosten - 4,5 - 17,9 Nettohuuropbrengsten 14,2 53,6 Geactiveerde bouwrente - 1,6 Interestbaten 0,1 0,8 Interestlasten - 5,0 - 17,7 Beheerkosten en - 0,6 - 3,4 commissarissenbeloning
Vennootschapsbelasting - 0,8 - 2,9 Nettowinst 7,9 32,0 Herwaardering onroerend goed 7,6 27,5 Valutaresultaten - 9,3 - 49,9 Overige vermogensmutaties - 0,7 - 2,7 Totaalresultaat 5,5 6,9 Nettowinst per aandeel (EUR) 1) 0,35 1,38 Totaalresultaat per aandeel (EUR) 1) 0,24 0,30 VOORLOPIGE SCHATTING MUTATIES IN HET EIGEN VERMOGEN EN INTRINSIEKE WAARDE

PER AANDEEL, 01/03/2003 ­ 29/02/2004
EUR miljoen EUR per aandeel 1) In % Niet gecontroleerd Eigen vermogen per 1 maart 423,5 19,39 Correctie voor uitkering van

- dividend in contanten - 8,7 - 0,40
- stockdividend - - 1,26 414,8 17,73 100,0

Nettowinst 32,0 1,38 7,8 Herwaardering onroerend goed 27,5 1,18 6,7 Valutaresultaten - 49,9 - 2,14 - 12,1 Overige vermogensmutaties - 2,7 - 0,12 - 0,7 Totaalresultaat 6,9 0,30 1,7 Terugkoop eigen aandelen - 2,4 0,03 0,2 Eigen vermogen per einde 419,3 18,06 101,9 periode

1) Cijfers per aandeel berekend aan de hand van het volgende aantal aandelen in omloop

- Vermogen begin boekjaar: aantal aandelen in omloop begin boekjaar: 21.841.880

- Totaalresultaat: gewogen gemiddelde aantal aandelen, zijnde: 23.272.297
- Vermogen einde periode: aantal aandelen in omloop per 29 februari 2004: 23.221.550
NED 2/3

De cijfers in dit persbericht zijn niet beoordeeld (`unreviewed') en niet gecontroleerd (`unaudited') door een accountant, maar zijn schattingen. De definitieve en gecontroleerde cijfers voor het boekjaar 2003/2004 zullen op 19 mei 2004 worden gepubliceerd.

MUTATIES IN UITSTAANDE AANDLEN EN IN OMLOOP ZIJNDE AANDELEN

Aantal Aantal door de Vennootschap Aantal uitgegeven gehouden aandelen aandelen in en omloop Dekking opties Inkoop uitstaande
aandelen aandelen
Stand per 1 maart 2003 22.241.688 399.808 - 21.841.880 Terugkoop van aandelen - - 65.294 - 65.294 maart 2003
Stockdividend 1.490.070 - - 65.294 1.555.364 Afdekking van opties - 110.400 - - 110.400 toegekend in juli 2003
______ ______ ______ ______

Stand per 29 februari 23.731.758 510.208 - 23.221.550 2004
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Rodamco Asia N.V. Freeland Corporate Advisors Nico Kop Frans Bakker (kantoor) +65 6536 2322 (kantoor) +31 (0)10 201 3626

NED 3/3


---- --