FNV Bouw


datum: 05-04-2004

CAO-overleg afgebroken door werkgevers

Het gaat, net als in andere bedrijfstakken, niet goed in de bouw. Waar sociale partners in andere sectoren er in slagen met elkaar verantwoorde cao-afspraken te maken, is het overleg over een nieuwe bouw-cao vandaag in een impasse geraakt. Voor de bouwwerkgevers is de in het Najaarsakkoord afgesproken nullijn niet genoeg. En de wijze waarop de bonden de cao willen moderniseren, weten de werkgevers niet op waarde te schatten. Zij lijken er slechts op uit te zijn om de rechtspositie van werknemers op een onaanvaardbare wijze te verslechteren.

Vier keer twee dagen is er inmiddels onderhandeld over een nieuwe bouw-cao (180.000 werknemers). Dat overleg is tot nu toe moeizaam verlopen. Werkgevers lijken misbruik te willen maken van de economische situatie, die er ook voor werknemers toch al niet zo rooskleurig uit ziet. De bouwfraude heeft geleid tot minder overheidsopdrachten. Daardoor staat de werkgelegenheid onder druk.

Werkgevers hebben drie speerpunten in het cao-overleg: meer flexibiliteit, verhoging van de arbeidsproductiviteit en verlaging van de kosten. De bouwbonden zijn bereid om de werkgevers op deze punten tegemoet te komen. Bijvoorbeeld door ten aanzien van de arbeidsduur meer ruimte te geven om in overleg met de bonden afspraken te maken op ondernemingsniveau. Bedrijven kunnen dan flexibeler inspelen op de wensen van de markt.

Ook dit jaar speelt de reisurenregeling een belangrijke rol in het cao-overleg. Deze regeling was twee jaar geleden een van de punten waarover zes weken werd gestaakt. Werkgevers willen de regeling nu alweer verslechteren. De bonden zijn daar niet toe bereid. Maar ze willen bedrijven wel de ruimte geven om met de ondernemingsraad over het totaal van de secundaire arbeidsvoorwaarden (zoals reisuren, bereikbaarheidsdiensten, onkostenvergoedingen, ziektekosten) tot een regeling te komen. Kortom, gelegenheid te over voor werkgevers om te komen tot arbeidsproductiviteitsverhoging, kostenreductie en flexibiliteit.

Er is geen nieuwe datum afgesproken voor overleg. De bonden betreuren dat werkgevers niet willen ingaan op de openingen die de bonden hebben geboden voor verder overleg. Zij gaan zich beraden op de situatie.