Gemeente Neede

Klankbordgroep vergadert op 5 april over visie gemeente Berkelland

Resultaat samenspraakavonden naar klankbordgroep

Als voorloper op visie op gemeente Berkelland

In de herfstperiode hebben raadsleden van Borculo, Ruurlo, Eibergen en Neede zeven samenspraakavonden geleid ten behoeve van "de visie" voor de nieuwe gemeente Berkelland. Thema's tijdens deze avonden waren: de woon- en leefomgeving, economische ontwikkeling en vrije tijd en dorps- en wijkgericht werken. De belangstelling voor de zeven gespreksavonden was geweldig. Gemiddeld waren er ruim vijftig mensen aanwezig: vertegenwoordigers van organisaties en "gewoon" belangstellenden. De discussies waren vaak bijzonder geanimeerd en inhoudelijk is er bijzonder veel informatie bijeengebracht. Inmiddels is een en ander samen gebracht in zogenaamde kadernotities van waaruit na behandeling in de klankbordgroep (de fractievoorzitters uit de vier gemeenteraden) de visie voor de nieuwe gemeente zal worden samen gesteld.
Er komt nog een mogelijkheid op de visie te reageren voordat deze aan de vier gemeenteraden wordt aangeboden.

Op maandagavond 5 april 2004 om 19.30 uur zal in de raadzaal van het gemeentekantoor van Eibergen (Grotestraat 30) in een openbare bijeenkomst, de klankbordgroep van raadsleden de rapportages van de samenspraakavonden bespreken en bepalen welke inhoudelijke aspecten in de visie worden opgenomen en welke aan de politieke partijen worden overgelaten voor de verkiezingsprogramma's.
De klankbordgroep bestaat uit fractievoorzitters van de huidige vier gemeenten. Het voorstel aan de klankbordgroep is op basis van de richtinggevende notities een algemene beschouwing te wijden aan de visie voor Berkelland en voorstellen voor een motto voor de visie te doen.

AGENDA


1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen verslag van de vergadering van 8 december 2003.
3. Ingekomen stukken:
a. brief van de heer J. Brijker, Burg. Mensstraat 26 te Neede
4. Richtinggevende notities voor aanpassing voorlopige visie gemeente Berkelland i.o.
a. algemene beschouwing en eventuele voorstellen voor motto's voor de visie
b. besluitvorming.

5. Brief Stuurgroep en Onderzoek financieel perspectief nieuwe gemeente.
a. bespreking rapport
b. standpuntbepaling over de voorstellen van de Stuurgroep
6. Rondvraag publiek.

7. Rondvraag.

De bijeenkomst is openbaar. U bent dus van harte welkom op de publieke tribune.

In de kadernotities wordt in hoofdlijnen samengevat waar men het tijdens de discussies over eens was en waarover verschil van inzicht bestond. In een bijlage bij de kadernotities worden alle afzonderlijke stellingen vermeld (en of de aanwezigen het daarmee eens waren of niet). Vooral de onderwerpen waarover tijdens de samenspraakavonden meningsverschil bestond kunnen vervolgens voor de politiek aanleiding zijn om zich uit te spreken. De opvattingen van de klankbordgroep daarover komen uiteindelijk terecht in de visie voor de gemeente Berkelland. De notities zijn in te zien via de website www.gemeenteberkelland.nl onder klankbordgroep. Eventueel zijn ook exemplaren te bestellen bij de heer J. van Urk, telefoon 0545-468481. Onderstaand leest u een korte samenvatting van de uitspraken.

VISIEPUNTEN WAAROVER TUSSEN DEELNEMERS EN RAADSLEDEN OVEREENSTEMMING BESTAAT

Woon- en leefomgeving (woningbouw, verkeer, gemeenschapsvoorzieningen)

Uitgangspunt voor een ruimtelijke visie is dat uitbreiding van kleine kernen mogelijk is, indien dit de natuur en het landschap niet aantast.
De gemeentelijke woonvisie zal gebaseerd zijn op feitelijke woonwensen van alle doelgroepen in alle kernen. Deze moeten beheerst kunnen groeien.
Berkelland staat welwillend tegenover forensen. Er moet ook worden gebouwd voor mensen van buiten Berkelland, indien dit het draagvlak voor het voorzieningenniveau vergroot.
Niet in elke kern is een compleet pakket aan voorzieningen nodig c.q. mogelijk.
Eventuele extra voorzieningen in de woon- en leefomgeving dienen niet uit een algemene lastenverhoging te worden gefinancierd. De maximumsnelheid in woonbuurten moet 30 km/uur zijn. Voor het overige moet in en tussen kernen een veilige maximumsnelheid bepaald worden afhankelijk van de omstandigheden ter plekke. Op bepaalde wegen in het buitengebied moet die 60 km./uur zijn.
Uit oogpunt van economische ontwikkeling moet de A18 moet worden doorgetrokken, met aansluiting daarop van de doorgaande wegen in Berkelland en met een ruime rondweg bij Eibergen. Berkelland opteert voor een uitgekiend systeem van openbaar vervoer: via een BREN-ringleiding directe aansluiting op alle omliggende plaatsen, aangevuld met een continue buurtbusdienst binnen Berkelland. De gemeente moet gratis gebruik van openbaar vervoer bespreekbaar maken.
Er moet één gemeentelijk parkeerbeleid komen. Bij winkelcentra moet voldoende, goed bereikbare en goed toegankelijke parkeergelegenheid zijn, die zoveel mogelijk buiten looproutes en uit het zicht ligt, binnen de randvoorwaarde dat er geen betaald parkeren wordt ingevoerd. Niet in alle hoofdkernen hoeven daarom parkeerkelders te komen. Voor woonbuurten is geen autoluw parkeerbeleid gewenst.

Sociaal-economische ontwikkeling (boerenbedrijf, noaberschap, arbeidsmarkt)

Berkelland is een volwaardige plattelandsgemeente, die een volledig, gevarieerd economisch profiel heeft en wil behouden. Zonder landbouw is een plattelandsgemeente niet leefbaar, dus de economische perspectieven van de landbouw staan voorop. De ligging van de gemeente tussen Twente en Arnhem/Nijmegen biedt kansen voor economische ontwikkeling. Om deze te benutten stelt de gemeente zich meedenkend en meewerkend op naar bedrijven. Leefbaarheid mag economische ontwikkeling niet tegengaan; dus niet belemmeren. Er blijft ruimte voor ondernemers: Berkelland is niet alleen een gemeente voor rustzoekers.
Onderwijs en zorg bieden mogelijkheden voor volwaardige werkgelegenheid.
Berkelland zet zonder overspannen verwachtingen in op kleinschalige toeristische ontwikkeling. Landbouw en recreatie mogen niet ten koste van elkaar gaan.
De betekenis van noaberschap moet worden omschreven en een toetsingskader bij beleidsontwikkeling zijn. Het heeft te maken met begrip, tolerantie, respect. waardering, leefbaarheid, investeren in elkaar, interesse voor elkaar. Het heeft ook te maken met voorwaarden voor dat alles, zoals onderwijs- en zorgvoorzieningen.

Vrije tijd (cultuur, natuur, sport)

Uitgangspunt is een beleid van recreatieve rust in de ruimtelijke omgeving van Berkelland. Aansluitend op het VVV-motto Je komt op verhaal in de Achterhoek is het leidende thema voor de nieuwe gemeente: Berkelland, de ontspannende plek van Nederland, voor de rustige recreant.
Dit geldt in de eerste plaats voor de eigen inwoners, en daarnaast voor toeristen.
Voor toerisme wordt een gevarieerd scala aan kleinschalige recreatiebedrijven nagestreefd, met maximaal 15 tot 20 verblijfplaatsen per bedrijf. De Berkel en andere waterlopen dienen een functie te hebben voor actieve recreatie, zonder dat dit de natuurwaarden verstoort. De doelstelling van de VVV voor een toename van het aantal overnachtingen wordt onderschreven. De gemeente voert een daadkrachtig natuurbeleid. De gemeenteraad legt dit vast in een landschaps/natuurbeleidsplan voor Berkelland, dat niet te gedetailleerd is en dat zich richt op duidelijk begrensde natuurgebieden.
De gemeente Berkelland heeft een cultureel profiel en moet een eigen, verantwoord maar duidelijk stimulerend cultuurbeleid ontwikkelen, dat uitsteekt boven dat van vergelijkbare gemeenten. De gemeente voert een stevig sportstimuleringsbeleid, dat gericht is op deelname aan sportieve activiteiten door bewoners in en via sportverenigingen
Het subsidie-, voorzieningen- en accommodatiebeleid dient geharmoniseerd te worden in Berkelland. Dit dient gefaseerd te gebeuren.

Dorps- en wijkgericht werken

Dorps-/wijkgericht werken is behulpzaam voor een goede interactie tussen burger en bestuur. Voor ieder dorp/wijk waar dorps-/wijkgericht werken is of wordt ingevoerd, dient een gemeentelijk budget voor tevoren bepaalde beheersmatige maatregelen beschikbaar te zijn, waarvan de besteding via een convenant door dorpen/wijken zelf kan worden aangegeven.
Dorps-/wijkgericht werken wordt gebaseerd op een dorps-/wijkvisie op de algehele leefbaarheid van een dorp/wijk. Deze worden met het/de dorp/wijk ontwikkeld en door de gemeenteraad geagendeerd. Dorps-/wijkgericht werken is bedoeld om bewonersorganisaties én individuele bewoners inhoudelijk te betrekken bij leefbaarheidsvragen en niet alleen voor de vorm.
De gemeente Berkelland zal in een met dorps- en wijkorganisaties uit te werken kleine kernenvisie criteria opstellen voor het toetsen van de gevolgen van besluitvorming voor de leefbaarheid van kleine kernen en de daarbij behorende buitengebieden.
Voor ieder dorp of wijk waar dorps-/wijkgericht werken is of wordt ingevoerd, dient één vaste contactambtenaar te zijn, die de contacten van de gemeente met dorps-/wijkor-ganisaties coördineert.

DISCUSSIEPUNTEN WAAROVER TUSSEN DEELNEMERS EN RAADSLEDEN NOG GEEN OVEREENSTEMMING BESTAAT

De vraag of leefbaarheidsconvenanten van gemeente, dorps- en wijkorganisaties en maatschappelijke organisaties een wenselijk instrument zijn.
De wenselijkheid van een plattelandsraad
De vraag of aan de woonvisie een ruimtelijke structuurvisie voor Berkelland ten grondslag moet liggen en of voor zo'n structuurvisie de ligging van Berkelland tussen de stedelijke economische centra in Twente en Gelderland -Oost van betekenis is.
De vraag of de gemeente duurzaam bouwen moet stimuleren. De vraag of overlegstructuren voor cultuur, sport en natuur per sector uitgewerkt worden, of dat er een algemene werkwijze wordt bevorderd. Uitkomsten van de samenspraakavonden zijn:

- cultuur: één culturele raad voor de hele gemeente, die een rol moet krijgen in het beoordelen en toekennen van subsidies;
- sport: in iedere hoofdkern een eigen sportfederatie, die gezamenlijk een gemeentelijke sportraad vormen voor overleg met de gemeente;
- natuur: beleid bottom-up vormgeven, in nauwe samenspraak en samenwerking met organisaties en burgers, maar (nog) geen behoefte uitgesproken dit in een vaste structuur te doen. De vraag of er behoefte is aan meer voorzieningen voor vrije tijd en of hierbij een verschil is:

- tussen sportvoorzieningen (eventueel uitbreiding van sportvoorzieningen in de kernen);

- en culturele voorzieningen (eventueel een centraal centrum voor kunst en cultuur, dat een podium is voor verenigingen en voor vrije producties).
De wenselijkheid van verschillende uitgangspunten voor efficiencydoelstellingen en lastenverhoging in het vrije tijdsbeleid. De wenselijke indeling voor dorps-/wijkgericht werken: vanuit dorpen/wijken zelf laten ontstaan of de hele gemeente indelen in gebieden?
De wenselijke schaal voor dorps-/wijkgericht werken in de hoofdkernen Borculo, Ruurlo, Eibergen en Neede: voor de hele hoofdkern, of voor wijken/buurten daarbinnen?
De wenselijke uniformiteit in dorps-/wijkgericht werken: overal hetzelfde model hanteren of verschillen in aanpak mogelijk maken afhankelijk van ontwikkelingsfase en behoeften. De manier waarop de gemeenteraad dorps-/wijkgericht werken agendeert: via een aparte raadscommissie of via de algemene raadscommissies. De manier waarop fracties dorps-/wijkgericht werken behartigen: met raadsleden "namens" de kernen voor de herkenbaarheid of met algemene woordvoerders voor dorps-/wijkgericht werken om cliëntelisme te voorkomen.
De voorwaarden waaraan vertegenwoordigers van dorpen en wijken moeten voldoen om namens hun wijk of dorp te kunnen spreken. Berichttype Actueel