Koninklijke Begemann Groep N.V.

(01-04-2004) Voorlopige resultaten 2003 RGB

1 april 2004

Voorlopige resultaten 2003 RBG

Naar aanleiding van de publicatie van de voorlopige cijfers van Tulip Computers N.V. ("Tulip") komt Koninklijke Begemann Groep N.V. ("RBG") met haar voorlopige cijfers. RBG boekte over 2003 een verlies van EUR 13,6 miljoen ten opzichte van een verlies van EUR 17,4 miljoen in 2002. Het resultaat op participaties komt uit op een verlies van EUR 13,5 miljoen (2002: verlies van EUR 15,5 miljoen).

Het resultaat op participaties bestaat hoofdzakelijk uit de afwaardering van de aandelen Tulip Computers N.V. ("Tulip"), ten bedrage van EUR 12,4 miljoen. RBG heeft haar aandelenpakket gewaardeerd op EUR 0,25 per aandeel, hetgeen overeenkomt met de beurskoers per 31 december 2003 (per ultimo 2002: EUR 0,37 per aandeel). RBG bezat per ultimo 2003 in totaal 83.285.159 aandelen Tulip. Hiermee is het belang van RBG in Tulip per ultimo 2003 58,3%.

Het beleid van RBG met betrekking tot Tulip is erop gericht de garanties en financieringen verder af te bouwen en Tulip zelfstandig in haar financiering te doen voorzien.

RBG is per 1 april 2004 met Tulip een regeling overeengekomen. Per 1 april wordt het totaal aan vorderingen van RBG op Tulip ten bedrage van EUR 14,9 miljoen omgezet in een lening met een looptijd van maximaal 6 maanden en een rente van 6%. Van dit totaal bestaat EUR 12,5 miljoen uit de vordering van RBG uit hoofde van de, aan de `Dell claim` gerelateerde, succes-fee overeenkomst. Tulip is aan RBG over de periode 15 september 2003-1 april 2004 over deze vordering een rente van 10% verschuldigd. Tulip heeft zich verplicht om een achtergestelde converteerbare obligatielening groot
EUR 20 miljoen uit te geven waarvoor zij notering op Euronext zal aanvragen. De opbrengst wordt primair aangewend ter aflossing van de schuld aan RBG.
RBG garandeert EUR 15 miljoen van de inschrijving, tegen verrekening van bovengenoemde lening. In geval van verplichte opname is een opname premie van 10% verschuldigd. Voor de overige voorwaarden van de obligatielening wordt verwezen naar mededelingen van Tulip.

Deze overeenkomst met Tulip maakt het in beginsel mogelijk om, op termijn, te komen tot uitkering aan aandeelhouders RBG in contanten danwel obligaties.

Het saldo van de rentebaten en -lasten uit participaties daalde van EUR 1,2 miljoen naar EUR 0,5 miljoen, ondermeer als gevolg van kwijtschelding van de leningen aan Tulip.

De beheerskosten namen in 2003 verder af van EUR 1,7 miljoen tot EUR
1,4 miljoen, het saldo financiële baten en lasten bleef positief en bedroeg EUR 0,6 miljoen (per ultimo 2002: EUR 0,3 miljoen).

Balanspositie

Het eigen vermogen per 31 december 2003 bedraagt EUR 40,0 miljoen, hetgeen neerkomt op een intrinsieke waarde per aandeel A van EUR 7,09 (per ultimo 2002: EUR 9,50). De solvabiliteit (eigen vermogen uitgedrukt als percentage van het balanstotaal) bedraagt 84,0% (ultimo 2002: 89,21%).

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Ultimo 2003 bedroeg het totaal van de garantiestellingen inzake Tulip EUR 20,3 miljoen (2002: EUR 31,3 miljoen). Daarnaast zijn er uit hoofde van verkoop van participaties garanties afgegeven en lopen er enkele juridische procedures.

Fiscale positie

Met de Belastingdienst is een compromis overeengekomen. Dit compromis heeft geleid tot een betaling van EUR 1,5 miljoen aan vennootschapsbelasting, waarvoor een reservering was van EUR 1,7 miljoen, hetgeen een vrijval betekent van EUR 0,2 miljoen. Dit compromis heeft betrekking op de fiscale eenheden Koninklijke Begemann Groep N.V. en Machinefabriek Breda B.V., tot en met 2002, waarna geen compensabele verliezen meer resteren.

Toekomst en vooruitzichten

Op de buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 december 2000 is besloten over te gaan tot een gecontroleerde verkoop van activa, waarbij (binnen een bepaalde termijn) de bestaande participaties worden afgestoten, de overige activa te gelde worden gemaakt en de aldus vrijkomende middelen op termijn worden uitgekeerd aan de houders van de gewone aandelen A, een en ander tenzij de omstandigheden zodanig wijzigen dat de strategie heroverwogen zou moeten worden. Het tijdstip en de vorm van de uitkeringen aan aandeelhouders wordt bepaald door:

- De uitkomst van het overleg over het terugbrengen van de garantiestellingen inzake Tulip (per ultimo 2003 EUR 20,3 miljoen);
- Het inzicht in aanspraken jegens RBG op grond van garanties uit hoofde van verkoop van participaties;

De rente-inkomsten voor 2004 op de lening aan Tulip en belegging van de liquiditeiten zullen de beheerskosten grotendeels compenseren zodat naar verwachting in 2004 per saldo een licht negatief operationeel resultaat zal ontstaan. Verder is het netto resultaat voor 2004 sterk afhankelijk van de gang van zaken bij de participatie Tulip.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:
Koninklijke Begemann Groep N.V.
tel : +31 (0)76 52 44 444
fax : +31 (0)76 52 44 445

Terug naar persberichtenoverzicht...