D66

Integratie begint bij het individu

Vreemdelingen- en integratiebeleid

D66 Integratienotitie: De anderen, dat zijn wij

05-04-2004 - Integratie is een zaak van iedereen. Van elke migrant mag verwacht worden dat hij of zij zich inspant om een volledige plaats in de samenleving te verwerven. In de notitie "De anderen, dat zijn wij" geeft D66 een individueel gerichte visie op de integratie van nieuwkomers in Nederland. De Democraten vinden het ongewenst wanneer integratie via nieuwe vormen van verzuiling verloopt.

D66 waardeert culturele verscheidenheid, maar de basiswaarden van de Nederlandse samenleving moeten door iedereen gerespecteerd worden. Dittrich: 'Het is van belang dat iedereen de beginselen van individuele keuzevrijheid en non-discriminatie accepteert als grondslag van de Nederlandse samenleving. Daarom moet iedereen die een Nederlandse verblijfsvergunning aanvraagt vóór de komst naar Nederland een z.g. "letter of intent" ondertekenen, waarmee hij of zij verklaart de basiswaarden van onze samenleving zoals vastgelegd in de grondwet te respecteren. Bij weigering van ondertekening mag iemand niet naar Nederland komen'. Ook wil D66 dat in onderwijs aandacht wordt besteed aan de overdracht van kernwaarden van de Nederlandse rechtsstaat en aan de Nederlandse en Europese geschiedenis.

D66 vindt het van belang dat de overheid actief op zoek gaat naar gesprekspartners uit de migrantengemeenschap die géén religieuze vertegenwoordigers zijn. Ook moet de vrijheid van meningsuiting voortaan voor iedereen gelijk zijn, ongeacht of iemand zijn of haar uitspraken baseert op een godsdienst.

D66 vindt dat elk individu zelfstandig moet kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Daarom stellen de Democraten eisen aan gezinsvorming. Elke nieuwkomer moet kunnen lezen en schrijven en bovendien over voldoende vaardigheden beschikken om deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. Pas nadat nieuwe migranten een arbeidsverleden hebben opgebouwd, krijgen zij toegang tot de sociale zekerheid. D66 stelt hiertoe een periode van 7 jaar voor en vraagt de regering een dergelijk systeem uit te werken.

Volgens D66 is werk de beste manier om te integreren. Omdat voor veel mensen de lat voor deelname aan de arbeidsmarkt te hoog ligt, wil D66 het verlenen van persoonlijke diensten makkelijker maken en zo de drempel om aan het werk te gaan verlagen. Eenvoudige persoonlijke dienstverlening moet voor een deel belastingvrij gedaan kunnen worden en vrijgesteld zijn van regelgeving. Ook moet het ondernemerschap worden gestimuleerd door regelvrije zones in achterstandswijken in te stellen.