Gemeente Oss


10/4/2004 - Nieuw minimabeleid

Het college van B&W heeft nieuw minimabeleid vastgesteld. Het nieuwe beleid bestaat uit twee regelingen: de regeling Meedoen is belangrijk en de regeling Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Het ondersteunen van kwetsbare groepen en het stimuleren van deelname van opgroeiende kinderen aan maatschappelijke activiteiten zijn belangrijke uitgangspunten geweest. Resultaat van het nieuwe beleid is dat de meeste groepen minima er op vooruit gaan.
De vergoedingen voor de Bijzondere Bijstand blijven in Oss overeind, ondanks een landelijke trend bij andere gemeenten om daar op te bezuinigen. Een sociaal beleid bevordert de sociale cohesie in de samenleving, aldus wethouder Henk van Gerven.

Beleid gemeente
De inspanningen van de gemeente voor uitkeringsgerechtigden blijven in eerste instantie gericht op de uitstroom naar werk. Wie echter niet kan werken heeft recht op een fatsoenlijk inkomen. De oude categorale regeling Fonds Sociaal Verkeer (FSV) bestaat niet meer met de komst van het nieuwe beleid. De regeling AZOSS blijft wel gewoon bestaan. Er lopen nog onderhandelingen met de verzekeraars om de bezuinigingen in het ziekenfondspakket te repareren.

Regelingen
In de nieuwe regeling Meedoen is belangrijk is een aantal toelagen opgenomen. De toelage voor sociaal culturele activiteiten bedraagt 100,- per gezinslid. Er zit een nieuwe vergoeding in voor het volgen van zwemles, namelijk 100,- op jaarbasis. De oude PC-regeling voor kinderen tussen 12 en 18 jaar is overgenomen in de nieuwe regeling en bedraagt 695,- . De regeling schoolkosten is overgenomen én uitgebreid. Ook kinderen van 4 tot 12 jaar komen in aanmerking voor een vergoeding, namelijk 75,-. En minima met kinderen van 12 tot 18 jaar ontvangen een hogere vergoeding: 175,- . Tenslotte is de minimapas voor de Taxihopper ook in de regeling Meedoen is belangrijk opgenomen. Dat betekent dat minima een korting krijgen van 0,25 per reiszone.
De andere regeling voor ouderen (65 plussers), chronisch zieken en gehandicapten komt neer op een vergoeding per jaar van 100,- . De regelingen gelden voor inkomens tot 110% van het minimum.

Financiering
De financiering van dit beleid is mogelijk door een goede poortwachtersfunctie van het Centrum voor Werk en Inkomen en het bevorderen van de uitstroom uit de bijstand door de gemeente. Het aantal bijstandsgerechtigden neemt daardoor af waardoor middelen vrijkomen voor het nieuwe beleid.