Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

10-4-2004

Bij het verwerken van aanvragen voor huursubsidie is voor een deel van de ingediende aanvragen een probleem opgetreden. Volgens de huursubsidiewet moet er een juiste inschrijving bij de gemeente zijn voordat subsidie kan worden gegeven. Het bleek dat de gegevens op de aanvraagformulieren niet altijd overeenkwamen met de adresgegevens van gemeenten. Gevolg was dat deze mensen geen huursubsidie kregen. In totaal waren er 12.000 huishoudens die te lang hebben moeten wachten op huursubsidie. Het ministerie van VROM heeft deze week de problemen opgelost en zal hierover iedereen volgende week per brief informeren. Uiterlijk 1 mei wordt de huursubsidie dan betaald.

Het ministerie heeft om de problemen op te lossen aangenomen dat bij mensen die subsidie aanvragen de gegevens op het aanvraagformulier juist zijn, indien deze niet overeenkomen met adresgegevens van de gemeente. Later zal worden gecontroleerd of dit echt het geval is. Indien mocht blijken dat de gegevens toch onjuist zijn, zal indien nodig geld worden teruggevorderd.

Onjuist
De problemen kennen verschillende oorzaken. Soms heeft de aanvrager zich nog niet op het adres ingeschreven, of staat iemand nog op dat adres ingeschreven die er niet meer woont. De adresgegevens op het aanvraagformulier komen soms niet overeen met de gegevens van de gemeente, bijvoorbeeld 'Jacobstraat' moet 'Sint Jacobstraat' zijn. En als laatste kunnen bij VROM of de gemeente fouten zijn gemaakt bij het invoeren van gegevens.
Het probleem zal zich in de toekomst niet meer voordoen. Als de adresgegevens niet overeenkomen zal dit handmatig worden opgelost; bijvoorbeeld Jacobstraat is ook goed als het Sint Jacobstraat moet zijn. Als andere personen op het adres staan ingeschreven, belt VROM de verhuurder voor controle. De huursubsidieontvanger krijgt vervolgens een brief waarin staat welke gegevens hij in de administratie van de gemeente moet laten wijzigen, bijvoorbeeld zorgen dat hij of zij zelf op het adres is ingeschreven.

Meer info:
Dossier Huursubsidie 2003-2004