Gemeente Wieringen

Bekendmakingen

College stelt notitie vast en raad drie verordeningen voor uitvoering Wet Werk en Bijstand (23 juli 2004)

Burgemeester en wethouders van Wieringen maken bekend dat zij in hun vergadering van 6 juli 2004 de notitie Langdurigheidstoeslag Wet Werk en Bijstand hebben vastgesteld. Verder maken zij bekend dat de raad in zijn vergadering van 8 juli 2004 heeft vastgesteld de Reïntegratieverordening 2004, de Afstemmingsverordening en de Verordeningtoeslagen op en verlagingen van de bijstandsnorm voor de categorieën van belanghebbenden aan wie bijstand kan worden verstrekt (kortweg: Toeslagenverordening).

Op 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in werking getreden. Veel is daardoor veranderd. Zo schrijft de WWB voor dat de gemeenteraad regels moet maken op het gebied van ondersteuning bij arbeidsinschakeling. Om die reden heeft de raad de Reïntegratieverordening vastgesteld. De WWB bepaalt verder dat burgemeester en wethouders de bijstand en de daaraan verbonden verplichtingen afstemt op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de belanghebbende. De criteria daarvoor heeft de raad nu opgenomen in de Afstemmingsverordening. In 1995 heeft de raad al de Verordening toeslagen en verlagingen Algemene bijstandswet vastgesteld. De invoeringswet WWB zet deze verordening om in een Toeslagenverordening WWB. Onder andere uit oogpunt van de leesbaarheid is er nu toch voor gekozen de verordening aan te passen aan de WWB. Tenslotte hebben burgemeester en wethouders de notitie Langdurigheidstoeslag WWB vastgesteld. Op grond van de notitie van het college kunnen inwoners van Wieringen onder bepaalde voorwaarden in 2004 eenmalig in aanmerking komen voor een langdurigheidstoeslag.

De notitie treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2004. De drie verordeningen zijn op 8 juli 2004 in werking getreden. Bekendmaking heeft plaatsgevonden door opneming in het "Register van bekendmaking" op 19 juli 2004 onder respectievelijk de nummers 207 t/m 210. Het register ligt voor iedereen kosteloos ter inzage in het gemeentehuis. Op verzoek en tegen betaling van de verschuldigde leges wordt een afschrift van het desbetreffende besluit beschikbaar gesteld.

Hippolytushoef, 23 juli 2004 S.B. de Koningh, loco-secretaris M.J.P. van Kampen-Nouwen, wnd. burgemeester