Gemeente Wieringen

Bekendmakingen

Bouwen en wonen (23 juli 2004)

A. Ontvangen aanvragen reguliere bouwvergunning ontvangen 16 juli 2004:
* het veranderen / vergroten van de woning op het perceel Zuidwalstraat 2 (reguliere bouwvergunning);

ontvangen 20 juli 2004:
* het oprichten van drie bedrijfsloodsen op een perceel aan Molenveld / achter Koningsweg (reguliere bouwvergunning);
* het oprichten van een bedrijfswoning op een perceel tussen Koningsweg 87 en 95 (reguliere bouwvergunning);
* het realiseren van een hobbyruimte op het perceel Lage Pad 3a (lichte bouwvergunning).

B. Verleende bouwvergunning verzonden 23 juli 2004:
* het veranderen / vergroten van een woning op het perceel Gesterweg 14 (reguliere bouwvergunning);
* het realiseren van een toilet- en wasruimte en het plaatsen van een dakkapel op de woning op het perceel Dam 1-3 (reguliere bouwvergunning);
* het oprichten van een woning met garage op het perceel Swarte Liester 14 (reguliere bouwvergunning);
* het oprichten van drie bedrijfsloodsen op de percelen De Wieken 52, 54 en 56 (reguliere bouwvergunning).

C. Verleende sloopvergunning verzonden 23 juli 2004:
* het slopen van een eendenboet op het perceel Varkensgrasweg 1;

D. Geweigerde bouwvergunning verzonden 23 juli 2004:
* het oprichten van een berging op het perceel Batumsteeg 1 (lichte bouwvergunning).

De onder A genoemde aanvragen kunnen worden ingezien tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Grondgebiedzaken (artikel 41 van de Woningwet, ter kennisgeving). Het voornemen bestaat om de genoemde aanvragen verder in behandeling te nemen. Tegen de onder B, C en D genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AC Alkmaar.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, mevrouw M. Steltenpool, tel. 0227-594396 (doorkiesnummer).

Hippolytushoef, 23 juli 2004 S.B. de Koningh, loco-secretaris M.J.P. van Kampen-Nouwen, wnd. burgemeester