Gemeente Wieringen

Bekendmakingen

Ter inzage o.g.v. artikel 19 lid 3 wet op de Ruimtelijke Ordening (23 juli 2004)

Op de afdeling Grondgebiedzaken ligt met ingang van 26 juli 2004 gedurende 4 weken een bouwplan ter inzage, welke strijdig is met het vigerende bestemmingsplan. Het betreft het volgende bouwplan:
* het oprichten van een garage / berging op het perceel Grote Krogt 6.

Ons college is voornemens om ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling te verlenen zoals bedoeld in artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar maken.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, mevrouw M. Steltenpool, tel. 0227-594396 (doorkiesnummer).

Hippolytushoef, 23 juli 2004 S.B. de Koningh, loco-secretaris M.J.P. van Kampen-Nouwen, wnd. burgemeester