Gemeente Wieringen

Bekendmakingen

Verleende gebruiksvergunning (23 juli 2004)

verzonden 23 juli 2004:
* Hippo kart- en lasergame en bowling party Centre, gelegen op het perceel Molenveld 5.

Tegen de genoemde beschikking kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus
1, 1777 ZG Hippolytushoef. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AC Alkmaar.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, dhr. B. van Veldhuisen, tel. 0227-594357 (doorkiesnummer).

Hippolytushoef, 23 juli 2004 S.B. de Koningh, loco-secretaris M.J.P. van Kampen-Nouwen, wnd. burgemeester